Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 35803
Władze miejskie

 

Miasto Toruń działa poprzez swoje organy, którymi są: Rada oraz Prezydent. Rada liczy 25 radnych. Prezydent powołał trzech zastępców prezydenta.

Organy działają na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, a także Statutu Gminy Miasta Toruń. Działalność organów Miasta Torunia jest jawna. Ograniczenia jawności działania organów miasta mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Celem samorządu Miasta Torunia jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz dążenie do pełnego uczestnictwa mieszkańców miasta Torunia w życiu wspólnoty.

Samorząd zarządza mieniem komunalnym, na które składają się: własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Miasto Toruń wykonuje zadania publiczne, które nie są zastrzeżone ustawowo na rzecz innych podmiotów, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Ustawa o samorządzie gminnym precyzuje katalog spraw, które należą do zadań własnych gminy. Są to w szczególności sprawy dotyczące:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Obok zadań własnych miasto Toruń wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. Zadania zlecone i powierzone przejęte w drodze porozumienia, Miasto wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

W celu wykonywania zadań miasto Toruń może tworzyć miejskie jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Może także realizować swoje zadania w innych formach organizacyjnych przewidzianych prawem. Toruń, podobnie jak inne gminy, może się także zrzeszać w formie: związków międzygminnych, utworzonych w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy; porozumień komunalnych zawartych w sprawie powierzenia jednego z gminnych zadań publicznych; stowarzyszeń gmin tworzonych w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin.
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 19-11-2015 16:50:02
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt