Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.11.2017

Liczba wejść na stronę: 26431
Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Wydział Kultury:

 1. Rejestr Instytucji Kultury


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:

 1. Rejestr wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych - osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 2. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  • wgląd do rejestru w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
  • wersja elektroniczna - dostępna tutaj

 3. Rejestr wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

 4. Rejestr wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)


Urząd Stanu Cywilnego:

 1. Akta stanu cywilnego:
  • akta urodzeń;
  • akta małżeństw;
  • akta zgonów;
  • skorowidze do akt urodzeń;
  • skorowidze do akt małżeństw;
  • skorowidze do akt zgonów;
  • akta zbiorowe dot. urodzeń;
  • akta zbiorowe dot. małżeństw;
  • akta zbiorowe dot. zgonów

   Zgodnie z art.79 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. z 2011 Dz.U. Nr 212 poz.1964) z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
   1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego
   2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich baku
   3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

   Wskazane odpisy i zaświadczenia wydaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego, a także innych osób niż wskazane, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny (art. 83 ust. 1 i 2 ustawy).


Wydział Organizacji i Kontroli:

 1. Centralny Rejestr Skarg i Wniosków
  • wgląd do rejestru na wniosek, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr Kontroli Zewnętrznych
  • wyniki kontroli dostępne w BIP

 3. Rejestr Kontroli Wewnętrznych
  • wyniki kontroli  dostępne w BIP

 4. Rejestr zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Prezydentowi Miasta Torunia
  • część jawna oświadczeń jest publikowana w BIP

 5. Wykaz akt osobowych pracowników Urzędu Miasta Torunia
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Grudziądzka 126b, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 6. Wykazy akt osobowych zlikwidowanych przedsiębiorstw:
  Zespół Zapobiegawczo-Leczniczy nr 1, 2, 3, 4; Bursa szkolna; Szkoły (SP nr 21, 22, 29, 30, Gimnazjum nr 13, Zespół Szkół nr 3, Warsztaty Zespołu Szkół Odzieżowych); Przedszkola; Żłobki; DDK Rudak, instytucje kultury; Wydział Oświaty; Przedsiębiorstwo Zieleni; CIS CISTOR
  • wgląd w Archiwum UMT, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych


 7. Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Torunia

 8. Postanowień Prezydenta Miasta Torunia

 9. Pism okólnych Prezydenta Miasta Torunia

 10. Decyzji Prezydenta Miasta Torunia


Biuro Mieszkalnictwa:

 1. Lista osób  uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych  na dany rok
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT

 2. Wykaz osób z którymi zawarte zostały umowy najmu na lokale mieszkalne, lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia
  • wgląd na wniosek, w Biurze Mieszkalnictwa, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
  • część publiczna dostępna w BIP, w dziale Ogłoszenia PMT


Wydział Gospodarki Komunalnej:

 1. Ewidencja zatwierdzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 2. Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych z Gminy Miasta Toruń
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej

 3. Ewidencja lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Ewidencja zużywanej energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych gminy
  • wgląd w Wydziale Gospodarki Komunalnej


Wydział Spraw Administracyjnych:

 1. Rejestr mieszkańców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 2. Rejestr zamieszkania cudzoziemców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 3. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 4. Stały rejestr wyborców
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

 5. Archiwum kopert dowodowych
  • udostępnianie na wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

 1. Ewidencja dokumentacji naukowo-konserwatorskich, inwentaryzacji obiektów, dokumentacji projektowych
  • wgląd do dokumentacji w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków. Studenci po okazaniu zaświadczenia z uczelni.

 2. Gminna Ewidencja Zabytków (Gmina Miasta Toruń)
  zobacz też: Rejestr Zabytków Nieruchomych (prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

 3. Rejestr wydawanych postanowień, decyzji konserwatorskich, odwołań
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 4. Rejestr wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru Zabytków.
  • dokumenty udostępniane na wniosek organów kontrolnych

 5. Adresowe teczki obiektowe
  • udostępnianie właścicielom obiektu oraz organom kontrolnym


Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Ewidencja gruntów, budynków i lokali
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr cen i wartości nieruchomości
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Komputerowa ewidencja mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące gruntów pozyskanych i zbytych przez GMT.

 4. Komputerowa ewidencja gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie, prowadzona dla potrzeb naliczania wysokości opłat.

  Dane zawarte w ewidencji mienia komunalnego jak i ewidencji gruntów oddanych w dzierżawę, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie oraz użyczenie przekazywane są do ewidencji gruntów prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii, który udostępnia informacje w oparciu o regulujące to przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Wydział Geodezji i Kartografii:

 1. Rejestr nazw ulic
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 2. Rejestr punktów granicznych
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii

 3. Uzgodnienia dokumentacji projektowej
  • rejestr jest jawny i udostępniany za odpłatnością osobom upoważnionym (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego - Dz. U. 00.115.1209), w Wydziale Geodezji i Kartografii


Wydział Prawny:

 1. Rejestr Zamówień Publicznych
  • wgląd w Wydziale Prawnym lub na wniosek


Wydział Architektury i Budownictwa:

 1. Rejestr dzienników budowy
  • podlegające wykonaniu decyzje o pozwoleniu na budowę.
   Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 2. Rejestr wniosków
 3. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 4. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 5. Rejestr decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 6. Rejestr zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych.
  • Udostępnianie danych w Wydziale Architektury i Budownictwa, na podstawie rozdziału 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

 7. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 8. Publicznie dostępny wykaz danych (wykazy zarejestrowanych wniosków, decyzji i postanowień uzgadniających dla inwestycji zaliczonych do potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko lub dla których przeprowadzono o


Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 07-03-2011
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 07-03-2011
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 21-11-2017
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt