Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 26753
Zasady działań kryzysowych

Sprawy związane z określeniem obowiązków, kompetencji i uprawnień do działania w sytuacjach kryzysowych jak również usuwania skutków zagrożeń określa szereg aktów prawnych:

 • 2001, Dz. U. nr 142, poz. 1591 - ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 ze zmianami;
 • 2001, Dz. U. nr 142, poz. 1592 - ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5.06.1998 ze zmianami;
 • 2002, Dz. U. nr 62, poz.558 - ustawa o stanie klęski żywiołowej;
 • 2002, Dz. U. nr 215, poz.1818 - rozporządzenie rady ministrów z dnia 3.12.2002 w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania;
 • 2002, Dz. U. nr 113, poz.985 - ustawa z dnia 21.06.2002 o stanie wyjątkowym;
 • 2002, Dz. U. nr 156, poz.1301 - ustawa z dnia 29.08.2002 o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponadto szczegółowe akty prawne określające właściwości i zadania oraz obowiązki służb i inspekcji należących do administracji zespolonej.


Znajdujący się w strukturze Urzędu Miasta Torunia Wydział Ochrony Ludności prowadzi działania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia masowego dla życia lub zdrowia ludzi, mienia w wielkich rozmiarach i środowiska.

W przypadku zdarzeń jednostkowych podejmowanie działań należy do właściwych służb i inspekcji, takich jak: Straż Miejska, Policja, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID, itp., zgodnie z ich właściwościami i określonymi odrębnymi przepisami regulującymi obowiązki tych służb.

Zakres działania Wydziału Ochrony Ludności UMT:

 • prowadzi Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz zapobieganiem nadzwyczajnym zagrożeniom, prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej oraz obronne;
 • opracowuje "Program Mobilizacji Gospodarki Miasta Torunia";
 • współpracuje z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.


Do pobrania:


W ramach zarządzania kryzysowego, które można zdefiniować jako uporządkowaną działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz odtwarzaniu zasobów lub przywracaniu im ich pierwotnego charakteru, Wydział Ochrony Ludności prowadzi następujące czynności:

 • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych prognozowanie rozwoju sytuacji;
 • realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej;
 • opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego;
 • przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;
 • realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej;
 • kierowanie działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarach i w obiektach jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezydenta;
 • sporządzanie rocznych planów pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 • przygotowywanie protokołów grup roboczych o charakterze stałym i czasowym Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
 • opracowywanie sposobów ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń w oparciu o monitorowanie, prowadzone analizy
 • podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej;
 • podejmowanie działań mających na celu powiększenie sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;
 • podejmowanie działań polegających na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu strat i zniszczeń;
 • przywrócenie zdolności reagowania poprzez odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody;
 • utworzenie, organizacja i prowadzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z warunkami technicznymi i standardem wyposażenia obowiązującymi dla tego typu ośrodków oraz realizacją zadań wynikających z tego zakresu;
 • organizacja i prowadzenie Toruńskiego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w zakresie wykonywania zadań związanych z tworzeniem i zarządzaniem systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 • realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  • prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze miasta,
  • organizowanie systemu łączności, alarmowania, i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
  • budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta,
 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją działań miejskich służb porządkowo- ochronnych;
 • ocena zagrożeń i stanu bezpieczeństwa na podstawie informacji przekazanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska;
 • opracowanie - wspólnie z organami Policji i Straży Pożarnej - programy poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta:
  • organizacja szkoleń, ćwiczeń i pokazów w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa i samoratownictwa dla ludności,
  • edukacja i popularyzacja zagadnień zarządzania kryzysowego w celu poprawy bezpieczeństwa powszechnego;
 • określanie potrzeb i przygotowywanie planów finansowych niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie realizacji programów bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta;
 • współpraca z odpowiednimi służbami porządkowo-ochronnymi powiatu toruńskiego;Dane kontaktowe:

Wydział Ochrony Ludności
ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń

Telefon: 56 611 93 00
e-mail: wol@um.torun.pl

W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej uruchamiane są całodobowe dyżury telefoniczne dla mieszkańców.

 

Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Paweł Piotrowicz
Data wytworzenia: 01-07-2003
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 00-00-0000 00:00:00
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 13-05-2022 09:24:42
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt