Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę:
 

KLAUZULE INFORMACYJNE RADY MIASTA TORUNIA

 

Informacja o transmisji obrad Rady Miasta Torunia w sieci internet

Obrady Rady Miasta Torunia transmitowane są w sieci Internet na stronie www.torun.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu posiedzenia dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Gmina Miasta Toruń; siedziba: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Monitoring realizuje przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2019, poz. 506). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Monitoring obejmuje salę obrad Rady Miasta Torunia.
Zapisy monitoringu zawierające wizerunek osób prywatnych będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany do realizacji obowiązku prawnego (zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej).
Osoby, których wizerunek i głos został utrwalony na nagraniu mają prawo do dostępu do nagarnia i prawo do jego usunięcia, ale wyłącznie w części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych nie będzie mieć w tym przypadku zastosowania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą danych z monitoringu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ADO zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. firma informatyczna świadcząca usługi streamingowe. W związku z tym, iż zapis monitoringu stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda osoba może uzyskać do niego dostęp.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.torun.pl, tel. 56 611 88 02, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Klauzula informacyjna dotycząca listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 28 ust. 10 uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15.04.1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r. poz. 1569) w związku z § 18 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez grupę mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od osoby występujące w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – komitet inicjatywy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 10 uchwały nr 961/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 5438).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia projektu uchwały zgłoszonego przez Komitet inicjatywy uchwałodawczej w imieniu grupy mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występującego w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca wyborów do rad okręgów

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – przeprowadzenie wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 6 ust. 3 i 4 ordynacji wyborczej do rad okręgów miasta Torunia stanowiącej załącznik nr 1 do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 3864).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka rady okręgu.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od kandydata na członka rady okręgu.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji rad okręgów, w której kandyduje osoba popierana przez Pana/ią, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) poprawienia swoich danych;
3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych. Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).


Klauzula informacyjna dotycząca zgłoszenia mieszkańca do debaty nad raportem o stanie gminy

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadania – umożliwienie udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić przyjęcia zgłoszenia mieszkańca Torunia chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy mieszkańca chcącego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miasta Toruń.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta Torunia, w której wpłynęło zgłoszenie mieszkańca, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych.Znajdują się one także na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres email: iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: BRM
Data wytworzenia: 15-10-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 15-10-2018 10:53:01
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 07-05-2021 15:24:09
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt