Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.03.2019

Liczba wejść na stronę:
 

KLAUZULE INFORMACYJNE RADY MIASTA TORUNIA

 

Informacja o transmisji obrad Rady Miasta Torunia w sieci internet

Obrady Rady Miasta Torunia transmitowane są w sieci Internet na stronie www.torun.pl. Po zakończeniu sesji cały zapis audio-video przebiegu posiedzenia dostępny jest pod powyższym adresem internetowym.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Gmina Miasta Toruń; siedziba: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Monitoring realizuje przepis art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Monitoring obejmuje salę obrad Rady Miasta Torunia.
Zapisy monitoringu zawierające wizerunek osób prywatnych będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany do realizacji obowiązku prawnego (zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej).
Osoby, których wizerunek i głos został utrwalony na nagraniu mają prawo do dostępu do nagarnia i prawo do jego usunięcia, ale wyłącznie w części, która nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych nie będzie mieć w tym przypadku zastosowania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą danych z monitoringu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi ADO zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, tj. firma informatyczna świadcząca usługi streamingowe. W związku z tym, iż zapis monitoringu stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda osoba może uzyskać do niego dostęp.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@um.torun.pl, tel. 56 611 88 02, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.


Klauzula informacyjna dotycząca listy poparcia dla inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Miasta Torunia, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji projektu uchwały złożonego przez grupę mieszkańców. Jest to niezbędne do wykonania wskazanego zadania, które realizujemy w interesie publicznym w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.).
Podanie przez Pana/ią danych jest regulowane § 30 ust. 5 uchwały nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15.04.1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 1352).
W przypadku niepodania przez Pana/ią danych możemy odmówić procedowania przez Radę Miasta Torunia nad projektem uchwały zgłoszonym przez grupę mieszkańców miasta Torunia.
Pana/i dane nie są przekazywane odbiorcom. Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej.
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: dane identyfikacyjne, informacje dotyczące zamieszkania, podpis. Pana/i dane osobowe uzyskaliśmy od osoby występujące w imieniu grupy mieszkańców popierających obywatelski projekt uchwały.
Pana/i dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z przepisów prawa tj. przez 2 lata po zakończeniu kadencji Rady Miasta, w której wpłynął obywatelski projekt uchwały, liczone od stycznia roku następującego po zakończeniu kadencji.
Ma Pan/i prawo do:
1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    poprawienia swoich danych;
3)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Może Pan/i wskazać Urzędowi szczególną sytuację uzasadniającą zaprzestania przetwarzania danych. Wówczas Urząd zaprzestanie je przetwarzać chyba, że wykaże, iż podstawy przetwarzania są nadrzędne w stosunku do Pana/i praw;
4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowych informacji, jak złożyć żądanie, udziela Inspektor Ochrony Danych oraz znajdują się na stronie internetowej Urzędu – www.bip.torun.pl.
W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do naszej siedziby w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.
Przed realizacją Pana/i uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pana/i tożsamość (dokonać Pana/i identyfikacji).

Metryczka
Podmiot udostępniający: RMT
Kto wytworzył: Marek Wiliński
Data wytworzenia: 15-10-2018
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 15-10-2018 10:53:01
Kto zmodyfikował: Beata Czerwonka
Data ostatniej modyfikacji: 13-12-2018 10:53:01
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt