Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 19.01.2019
Data (2019-01-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20656
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 38/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania zadania pn.Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 37/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania zadania prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym” (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 36/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów na powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego w zakresie opisanym w załączonym zaproszeniu. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 35/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i nadzoru nad funkcjonowaniem przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, w okresie luty – grudzień 2019r., w zakresie opisanym w załączonym zaproszeniu 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 34/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na konserwację, naprawę i przegląd pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu, w roku 2019, w zakresie opisanym w załączonym zaproszeniu. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 33/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 2 akcji deratyzacji wzdłuż prawego i lewego brzegu koryta Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. St.Batorego do ujścia Strugi do Wisły (wyloty kanałów A i B) w Toruniu, poprzez wyłożenie i utrzymanie trutki w okresie od 01 do 30 kwietnia i od 01 do 31 października 2019r. w zakresie opisanym w załączonym zaproszeniu. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 32/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na konserwację wału przeciwpowodziowego, rowu odpływowego wód powodziowych z zawala oraz przepustu wałowego na tym rowie w rejonie ulicy Przybyszewskiego w Toruniu w zakresie opisanym w załączonym zaproszeniu. 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 31/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.: „Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń”, w związku z realizacją obowiązków nałożonych na Gminę Miasta Toruń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1841.) 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 30/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania interwencyjnej wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu. 18.01.2019
Informacje o środowisku 8/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 19/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 7/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Chełmińska i Dekerta w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 20/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 6/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 21/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Informacje o środowisku 5/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Batorego, Dworcowej i Kościuszki w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 22/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019r.) 18.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu dla Gminy Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Piotra Porosę, do zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w związku z realizacją zadania: Rewitalizacja terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzką, Przy Rynku Wełnianym i Jagiellońską w Toruniu (dz. nr 603/9, 632/20, 636/35 – obr. 10) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 29/2019Urząd Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej, wyrażonej w złotych polskich (netto + VAT), na wykonanie usługi audytu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (MZK) 17.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 28/2019Zapytanie ofertowe dotyczące rozeznania rynku związanego z planowanym zamówieniem publicznym o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, na świadczenie usług i konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania w 2019 r. 17.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 27/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Toruń w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych w 2019 roku Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 17.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 9/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.29.2018.IW z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Poznańskiej 81 m.1). 17.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 8/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.39.2018.IW z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Mickiewicza 62 A m. 17). 17.01.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 7/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.18.2017.IW z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot.Rynku Nowomiejskiego 23 m. 2) 17.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A