Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12062605
Data (2020-03-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23844
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 957.6740.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego masztu stacji bazowej nr BT43898 wraz z remontem masztu polegającym na wymianie mocowań odciągów prętowych oraz wymianie śrub, przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu” (dz. nr 61/2 z obrębu 52) 31.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 360/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie licencji i wsparcia technicznego oprogramowania Flowmon. 31.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 359/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: Wymagania minimalne: • Laptop i3 / HDD 512GB lub SSD 256 / 4GB / W10 Pro 64bit / 15’’ / Wi-Fi / ETH / wbudowana kamera, mikrofon i głośniki / złącze mini-jack 3,5mm do obsługi słuchawek i mikrofonu / USB 3.0 i 2.0 / – 30 sztuk • Laptop i5 / HDD 512GB lub SSD 256 / 4GB / W10 Pro 64bit / 15’’ / Wi-Fi / ETH / wbudowana kamera, mikrofon i głośniki / złącze mini-jack 3,5mm do obsługi słuchawek i mikrofonu / USB 3.0 i 2.0 / – 20 sztuk 31.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 69/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla budynku przy ul. Łódzkiej 18/20 w Toruniu (dz. nr 219, 221, 223 obręb 66, dz. nr 139, 138, 130, 118 obręb 73) 31.03.2020
Petycje 20/2020Petycja w sprawie likwidacji wysp ciepła. 31.03.2020
Petycje 19/2020Petycja w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zielony plan dla Torunia, jako aktu prawa miejscowego. 31.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 70/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja nr: WAiB.6740.11.72.84.2020.KM zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Działowskiego 10C/45 w Toruniu (działka nr 53/16 z obrębu 52). 30.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 29.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „remont wraz z rozbudową dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Dziewulskiego 21 i 23 w Toruniu (dz. nr 71/9, 71/10, 71/31 – obręb 52)” 30.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2020Przetarg nieograniczony na na budowę alejek na cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu”. 30.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2020Przetarg nieograniczony na „Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej w Toruniu”. 30.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 14. sesji RMT (II). 30.03.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 30.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 69/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych składających się z dwóch etapów: etap II – budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych B i C wraz z garażem podziemnym oraz etap III – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z garażem podziemnym przy ul. Targowej 6, 8, 10 w Toruniu (działki nr 185/2, 186, 187/2, 188/5, 189/1 z obrębu 56), oba zespoły z niezbędną infrastrukturą techniczną 27.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 957.6740.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "rozbudowa istniejącego masztu stacji bazowej nr BT43898 wraz z remontem masztu polegającym na wymianie mocowań odciągów prętowych oraz wymianie śrub przy ul. Działowskiego 8 w Toruniu (dz. nr 61/2 - obręb 52) 26.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 358/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę 3 szt. koszy ulicznych wykonanych z betonu płukanego. 26.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2020 Informuję, że organ po rozszerzeniu (o dodatkowe działki) oraz uzupełnieniu wniosku w dniu 9 marca 2020 r. nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu (działki nr 57, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/29, 96/30, 96/36, 112/4, 112/11, 112/12, 112/13, 112/18, 112/23, 112/29, 112/35, 112/36, 114, 115, 118/1, 118/2, 119/1, 120/10 (przed podziałem działka nr 120/5), 121/7, 121/8, 123/1, 124/4, 125/3, 129/3, 137/3 z obrębu 22, działki nr 100/3, 100/6, 101/2, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 114/1, 116/1, 117/1, 128/4, 128/7, 128/9, 128/15, 129/2, 136/2, 138/1, 140/1, 141/1, 142/2 z obrębu 23) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2019, poz.1186 ze zmianami) 26.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 67/2020Obwieszczenie - w dniu 25 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.32.1081.15.2019.WS odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa lokalu mieszkalnego nr 44 – wykucie otworu drzwiowego w ścianie konstrukcyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-Maja 11B w Toruniu (dz. nr 35/35 obręb 58) 26.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A