Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9513965
Data (2019-03-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21053
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 139/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) wraz z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U 2017 poz. 2187 ze zm. ), •sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), •elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 138/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studiów wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap III ”, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap VI ”. 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 41/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonych do wydzierżawienia (kawiarnie letnie).WGN.6845.28.2019.ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 40/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT, przeznaczonych do wydzierżawienia WGN.6845.218.2018 R. ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 35/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia znak: WGN.6845.372.2018.ANP 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 137/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 136/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 135/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „ Kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu” Toruniu’’ ( dz. 2 obr.72 oraz innych, które są niezbędne do wykonania zadania oraz wynikną z warunków przyłączenia do infrastruktury). 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 134/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 50 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 133/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego piętrowego budynku mieszkalnego w oficynie oraz wiaty drewnianej – garażu przy ul. Kordeckiego 4 i św. Mikołaja 5 w Toruniu. 18.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 34/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18.03.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.95.2017KŁ,WGN.7125.1.107.2017KŁ WGN.7125.1.60.2018KŁ WGN.7125.1.199.2017KŁ WGN.7125.1.18.2018KŁ. 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 33/2019Informuję, że Pan Grzegorz Nikołajski i Pani Agata Nikołajska dokonali zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Krętej 28 w Toruniu (dot. dz. nr 837, 737 obręb 63) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 32/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych (do granic nieruchomości) wzdłuż ulicy Płaskiej w Toruniu (dz. nr 16/1, 32/1, 193/1 – obręb 45) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2019Przetarg nieograniczony wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 29/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu”. 18.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 28/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:” Budowa boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej w Toruniu” 18.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ugory w Toruniu na działkach oznaczonych numerami: Obręb 28 działki 194, 170/10 Obręb 27 działki 18/3, 19/2, 20/2 (działki po podziale), 17/22 (działka przejmowana w całości) Obręb 30 działka 46/3 (działka po podziale) oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 18/4 (z podziału działki 18/1), 19/3 (z podziału działki 19/1), 20/3 (z podziału działki 20/1) oraz działki 17/6, 17/7 obręb 27. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 132/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 . 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 131/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie akcesoriów komputerowych. 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 130/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 15.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A