Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11779932
Data (2020-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23565
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Patronaty 36/2020VII Międzynarodowy Kongres Azjatycki 21.02.2020
Patronaty 35/2020XVII Konkurs Interpretacji Teatralnej 21.02.2020
Patronaty 33/2020Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2020 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2020Informuję, że w dniu 18 lutego 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonała zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych D-1, D-2 (działki nr 71, 72 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 21.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Sebastiana Durdę, dokonały zgłoszenia budowy kolektora deszczowego K-1 w ul. Chrobrego w Toruniu, wraz z zabezpieczeniem obudowy wykopu komór startowych i odbiorczych D3, D5, D6 (działki nr 51, 138 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 21.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 41/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI - II TURA (konkurs nr 39). 20.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 23/2020Data zgromadzenia: 23.02.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Nowomiejski
20.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6220.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 80, 113, 112/8, 121, 122, 477, 129/1, 155, 280, 289, 298/17, 298/18, 156, 152 – obręb 68; dz. nr 110, 114, 161, 150, 181/6 – obręb 69)” 20.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 53/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na opracowanie merytoryczne, zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż plansz edukacyjnych, będących elementem tablic informacyjnych, zlokalizowanych na terenach zieleni w mieście Toruń: JAR, Park Glazja, Park Tysiąclecia, stanowiących obszary objęte pracami projektów realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” - Oś priorytetowa II - Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020. 19.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 52/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Osiedlowej w Toruniu. 19.02.2020
Patronaty 32/2020XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki medialnej" 19.02.2020
Patronaty 31/2020XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Ozdoby Wielkanocne" 19.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 51/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 4 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego oraz sporządzenie dokumentacji z każdej serii pomiarowej. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 50/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie cięć sanitarnych i korygujących drzew w pasach drogowych i na zieleńcach w Toruniu. 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 49/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składanie ofert na „Usługę eksperckiej oceny rozwiązań projektowych dla Zakresu III opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiT City II 18.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 48/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zabudowanie górnych przestrzeni nad ścianami i bramą boksu śmietnikowego przy ul. Hurynowicz 2 dz. nr 54/1 z obr 36. 18.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 40/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 29 listopada 2019 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta. 18.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A