Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.11.2017
Data (2017-11-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18315
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 639/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie drzew z terenów Gminy Miasta Toruń. 24.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 638/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy windy na terenie III LO przy ul. Raszei w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 637/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji dla projektu branży sanitarnej dla zadania pn. "Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 636/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie optymalizacji kosztów projektu budowlano - wykonawczego wymiany oświetlenia w budynku przy ul. Smoczej 11 w Toruniu. 23.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 225/2017Przetarg nieograniczony na sukcesywną sprzedaż oraz dostarczenie materiałów biurowych, papieru kserograficznego i składanki komputerowej na potrzeby Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. 23.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 221/2017Przetarg nieograniczony na sukcesywną publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Torunia. 23.11.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2017Informuję, że inwestor - Pani Danuta Zalewska, Pan Bartosz Zalewski, Pan Jarosław Zalewski - dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wydzieleniem użytkowym dwóch lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 25 w Toruniu (dz. nr 524, obręb 37) 23.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 635/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie i wywiezienie drzew z terenów Gminy Miasta Toruń 22.11.2017
Zarządzenie PMT 342/2017w sprawie zmiany zarządzenia Nr 131/17 PMT z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 22.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 226/2017Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu 22.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 223/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. „100-lecie Cmentarza przy ul. Wybickiego w Toruniu – alejki." 22.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 135/2017Data zgromadzenia: 24.11.2017
Godzina zgromadzenia: 19.00 do 20.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Piekary 51
22.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 634/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 70 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej i do zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. oraz max 70 telefonów IP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. 1. Proszę podać: ryczałtową cenę netto i brutto w złotych w wariantach: • za 1 sztukę • łączną, z rozbiciem osobno dla licencji i modeli telefonów. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 633/2017Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kontroli w zakresie wynikającym z art.1 pkt.1 z zachowaniem wymagań określonych w art. 62 ust.4 polegających na sprawdzeniu stanu technicznego 4 obiektów: wał przeciwpowodziowy przy ul. Przybyszewskiego, budowli rozrządowej Strugi Toruńskiej, umocnienia skarpy brzegu prawego oraz przepompowni wód gruntowych w Forcie IV. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 632/2017Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 1 marca 2018r. do 17 kwietnia 2018r. 20.11.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 631/2017Urząd Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert cenowych na: przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tomń za rok 2017, o którym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz sporządzenie opinii i raportu z tego badania w terminie do dnia 21 maja 2018 roku; uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia, podczas którego rozpatrywane będzie sprawozdanie finansowe w celu udzielenia informacji o przebiegu i wynikach badania sprawozdania. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 222/2017Przetarg nieograniczony na budowę zewnętrznej windy przy budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 218/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 20.11.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 214/2017Przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizację „termomodernizacji obiektów gminnych w Toruniu. 20.11.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 134/2017Data zgromadzenia: 22.11.2017 r.
Godzina zgromadzenia: 15:30 - 17:00
Miejsce zgromadzenia: Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
19.11.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A