Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad izolacji przeciwwodnej 12 szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu. 21.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 161/2019W dniu 17.10.2019r. Zwiazek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 54/4 w Poznaniu złożyła ofertę realizacji zadania „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 21.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 141/2019Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym - przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu 21.10.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 131/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 21.10.2019
Inne dokumenty 44/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: budowę pięciu rowów przydrożnych celem zapewnienia odwodnienia ul. Zakręt w Toruniu. 21.10.2019
Inne dokumenty 43/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na żądanie postępowania administracyjnego w sprawie częściowego wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.05.2017r. oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Bulwaru Filadelfijskiego i pólnocnej części mostu im. J. Piłsudzkiego w Toruniu do zamkniętego odcinka kanału "B" Strugi Toruńskiej. 21.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 430/2019Gmina Miasta Toruń ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie muralu na budynku przy ul. Reja 25 w Toruniu obejmującego ścianę elewacji południowej o wymiarach 11 x 17 metrów oraz dobudówki o wymiarach 12 x 5,5 metra kwadratowego łącznie ok. 253 metrów kwadratowych. 18.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 154/2019Data zgromadzenia:20.10.2019
Godzina zgromadzenia:14.30 - 17.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
18.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.6220.1.2016/2019Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i budowa nabrzeża brzegu północnego Portu Zimowego na odcinku ok. 450mb przy ul. Popiełuszki w Toruniu" 18.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 38.6220.2.2017/2019Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedisęwzięcia pn.: "budowa nowej galwanizerni z linią galwaniczną do pokrywania elementów ze stali i tworzyw sztucznych z oczyszczalnią ścieków przy ul. Chrzanowskiego 33 w Toruniu (dz. 260/18, 260/28 - obręb 46)" 18.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 160/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 159/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń 17.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 158/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Kaszownik i Struga - pokazujemy projekty”, w ramach których zaprezentowane zostaną projekty stawu Kaszownik oraz Strugi Toruńskiej (odcinek od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik). Konsultacje odbywają się w dniach: 16 października - 13 listopada 2019 r. 17.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 140/2019Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania znak: WAiB.6740.3.652.86.2019.WS w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę w poziomie parteru (nad istniejąca piwnicą) budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Długiej 8 w Toruniu, dz. nr 2/4, 2/20, obręb 37 16.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 47.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej na linię kablową SN-15 kV GPZ Toruń Podgórz – Włocławska 3, odgałęzienie Gajowa, Czerniewice 2, Czerniewice 4, Strzelnica (działki nr 497, 498, 215, 216, 217 oraz części działek nr 224, 223, 221, 499, 500, 513, 515, 494, 495, 517, obręb 76) 16.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 429/2019Urząd Miasta Torunia poszukuje posiadającego stosowne uprawnienia podmiotu do przeprowadzenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników administracyjno-biurowych – około 48 osób. 15.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 428/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na montaż dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na boisku sportowym przy ul. Chmielnej w Toruniu. 15.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A