Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9557112
Data (2019-03-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21081
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 147/2019Wydział Srodowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenów zieleni pn. Skwery wśród nas”. 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 146/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy budynkami przy ulicach: Odrodzenia 11/13 i 7/9, Grudziądzka 6/8 i 10/12 oraz Legionów 1/3, 5 i 7/9 - pn. Zielona Oaza". 26.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 145/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców , zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. ;" Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu". 26.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 44/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 21.03.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.81.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB, WGN.6845.83.2019.EB 25.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 marca 2019r. znak WGN.6840.1.27.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Lubicka 51-53 m.nr 6 i nr 11). 25.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 37/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego i ul. Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 z obrębu 46; dz. nr 167/3 z obrębu 45) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 25.03.2019
Petycje 3/2019Petycja SP4 ws.przeniesienia przystanku autobusowego MZK w okolice dawnego zakładu Torpo w Toruniu. 25.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 25.03.2019
Zarządzenie PMT 93/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Torunia 22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 37/2019Data zgromadzenia: 24.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - przy pomniku Mikołaja Kopernika
22.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 36/2019Data zgromadzenia: 7.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.30 - 13.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie Parking przy „Arenie” przy ul. Bema 73, Toruń
Przejazd: ul. Bema, ul. Kraszewskiego, ul. Odrodzenia, ul. Przy Kaszowniku, ul. Grudziądzka, wyjazd z Torunia i dalej do Zalesia.
22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 36/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Batorego i ul. Chrobrego w Toruniu (dz. nr 156 – obręb 39, dz. nr 2/2, 6/4, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 29/4, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 97, 98, 175/2, 184/2, 195, 188, 1122, 183 – obręb 43) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.2.6733/2019Obiweszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A. 22.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski i zapytania radnych z 5. sesji RMT 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 144/2019Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 21.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 143/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 21.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 42/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.50.2017.EK z dnia 21.03.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25). 21.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 35/2019Data zgromadzenia: 23.03.2019
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
21.03.2019
Informacje o środowisku 16/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu (Uchwała Nr 929/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej (Uchwała Nr 930/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 21.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A