Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 17.04.2021

Liczba wejść na stronę: 15235081
Data (2021-04-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 26281
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 1/20121Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6850.15.2020.EB, WGN.6850.19.2020.EB 04.01.2021
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.22/2021Stacja bazowa BT43898 TORUŃ DZIAŁOWSKIEGO. 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 172/2021Informuję, że Pani Anna Pawlak dokonała zgłoszenia rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyrzyska 18 w Toruniu (dz. nr 314, obręb 70) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 171/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Macieja Lewandowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo- mieszkalnym przy ul. Lubickiej 31 w Toruniu (dz. nr 450/2, obręb 55) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 170/2021Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Oferta Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 63 w Toruniu w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przyłącza kablowego SN i nn dla zasilania obiektu produkcyjno – usługowego przy ul. Chrobrego 94 w Toruniu (dz. nr 1124/1, 1124/2, 1124/3 obręb 43) 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 169/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Lubickiej 7 w Toruniu (dz. nr 231, 342, 329, 331 obręb 55) 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 168/2021Informuję, że PGE Toruń S.A., reprezentowana przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Ottka, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Pistacjowej 10-14 w Toruniu (działki nr 211, 68, 62/1, 67/1, 69/2, 69/22, 72/33, 5/13, 1/16 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 167/2021Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Zdzisława Zalewskiego dokonały zgłoszenia budowy fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Chełmskiej 10 w Toruniu (działki nr 103 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami). 16.04.2021
Zgłoszenie z projektem budowlanym 166/2021Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowanej przez Panią Ewę Sochacką, z dnia 23 lutego 2021 r., (data wpływu do tut. Organu: 24 lutego 2021r.) numer w rejestrze organu: l. dz.: 1670/2021, uzupełnionego pismem z dnia 26 marca 2021 r., l. dz. 2704/2021) dotyczącego zgłoszenia budowy nowych linii kablowych nn - 0,4 kV ST Rudak obw. 300 l.n. Łódzka (N.N. 1-1250-03), ST Okólna 1 obw.2 l.n. Okólna (NN 1-0907-02), obw. 3 l.n. Cegielnia (NN 1-0907-03), obw. 4 l.n. nap. Łódzka (NN 1-0907-04) przy ul. ul. Łódzkiej, Okólnej, Andersa, Włocławskiej, Powstańców Wielkopolskich., Artyleryjskiej, Husarskiej w Toruniu (dz. 113, 118, 119 obr. 65; dz. 81, 82, 392, 393, 394, 386, 387, 388, 389, 413, 410, 411, 419, 352, 372, 351, 248, 362, 365, 307, 250, 251, 249, 326, 324 Obr. 66; dz. 1, 7, 2/1, 2/3, 9/2, 9/1, 21, 30, 32, 45, 55, 57, 59, 118, 120, 123, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 98, 95, 102, 105, 101, 104, 109, 170, 171, 167, 168, 145 Obr. 73; dz. 565, 508, 567/2, 566/2, 118, 123, 127, 126, 125, 119, 199, 204, 208, 214, 216, 198, 223, 139/5, 114, 110, 226, 506, 563, 507, 656, 666, 533, 668, 669, 670, 671, 673, 660, 661, 562/3, 560/2, 523, 526, 527, 665/1, 665/2, 664/4, 678/2 Obr. 74) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 16.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 110/2021Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania i dostarczenia dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "B" w zespole staromiejskim, zawartego w obrębie ulic: Rynek Staromiejski, Ducha Świętego, Kopernika i Żeglarskiej. 16.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 109/2021Urząd Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowych na wykonanie opracowania zawierającego symulację perspektyw dalszej działalności spółki Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. oraz możliwych strategii postępowania właścicielskiego wobec spółki. 16.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 108/2021Urząd Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowych na wykonanie opracowania zawierającego scenariuszy dalszego postępowania Gminy Miasta Toruń wobec spółki z udziałem GMT (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.). 16.04.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 36/2021Data zgromadzenia: 24.04.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-15.30
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic: Szerokiej, Królowej Jadwigi i Wielkie Garbary w Toruniu
16.04.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 35/2021Data zgromadzenia: 24.04.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00-15.30
Miejsce zgromadzenia: Wylot ul. Szerokiej na Rynek Staromiejski w Toruniu
16.04.2021
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 34/2021Data zgromadzenia: 15.05.2021 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
16.04.2021
Informacje o środowisku 8/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 592/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r.). 16.04.2021
Zagospodarowanie przestrzenne 8/2021Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały Nr 592/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Jana Heweliusza i Edmunda Halleya w Toruniu. 16.04.2021
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 107/2021Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie 5 letniej okresowej kontroli obiektów małej architektury umieszczonych na miejskich placach zabaw zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Budowlane”. 15.04.2021


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A