Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 26.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8108500
Data (2018-04-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 188/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynkach przy ul: Legionów 220 i Bydgoskiej 5 26.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2018Referat Obsługi Informatycznej Biura Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na realizację usługi polegającej na podłączeniu budynku Szkoły podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 do sieci światłowodowej Gminy Miasta Toruń. 26.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu 26.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 53/2018Data zgromadzenia: 29.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, przy UMT
26.04.2018
Informacje o środowisku 6/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra w Toruniu (Uchwała Nr 845/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19 kwietnia 2018 r.) 26.04.2018
Petycje 6/2018Petycja w sprawie budowy drogi asfaltowej od ul. Przelot 26.04.2018
Sprawozdania 3/2018Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych komunikacji miejskiej w Toruniu w 2017 roku. 26.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2018Przetarg nieograniczony na remont budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu 25.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 64/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznej windy od strony dziedzińca w budynku B Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 54/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowane przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów i Pana Janusza Janiaka – kierownika Zespołu ds. Terenowych i GIS, w dniu 23 kwietnia 2018 r. dokonały zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Czecha 20 – 20A w Toruniu (dz. nr 731/2, 664/2 – obręb 37) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Św. Wojciecha, Radiowej, Kniaziewicza, Łódzkiej w Toruniu” (dz. nr 90, 144, 145, 98, 120, 102, 55, 45, 30, 21, 140, 170, 105 obr. 73 oraz dz. 118, 119 obr. 65) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 25.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 52/2018Data zgromadzenia: 01.05.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Róg ulic Szerokiej i Żeglarskiej
25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 52/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Orange Polska S.A., działającej poprzez pełnomocnika – Panią Iwonę Dawid z UP - Telecom Sp. z o.o., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Okólnej, Powstańców Wielkopolskich, Domachowskiego, Plebiscytowej w Toruniu (dz. nr 227/2, 507, 371, 539, 217, 139/5, 229, 292 obręb 74) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 25.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 51/2018Data zgromadzenia: 03.05.2018
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: róg ulic Szerokiej i Żeglarskiej
25.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 51/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia wykonania obudowy studni głębinowej, przyłącza wodociągowego i kablowego zasilającego i sterowniczego, utwardzenia terenu dla otworu nr 3a oraz budowy kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu do studni nr 3a UW Czerniewice w Toruniu (dz. nr 369, 370, 378 z obrębu 76) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 25.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przedłużenie usługi bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii WiFi (hot-spotów) w obszarze Rynku Staromiejskiego oraz Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2018Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla obsługi projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dzierżawę 30 sztuk dystrybutorów i dostawę wody do dystrybutorów w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 roku. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na wymianę kanalizacji deszczowej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3 w Toruniu. 24.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Opracowanie koncepcji zmian w organizacji ruchu w układzie drogowym miasta w związku z przewidywanymi utrudnieniami podczas modernizacji mostu im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu oraz przebudowy ul. Chopina, Alei św. Jana Pawła II, placu Artylerii Polskiej, Wałów gen. W. Sikorskiego, pl. Niepodległości.” 24.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A