Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 14.11.2018

Liczba wejść na stronę: 8813679
Data (2018-11-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20289
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 951/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na najem 10 terminali płatniczych wraz z obsługą techniczną i rozliczeniem wpłat dokonywanych za pomocą kart płatniczych w okresie 1.01.2019 - 31.12.2019. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na opiekę serwisową oprogramowania w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego UMT. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę polegającą na dostawach drobnego sprzętu i akcesoriów komputerowych, w ramach zgłaszanych potrzeb, do kwoty 500 zł brutto miesięcznie, na podstawie wydań magazynowych i rozliczanych z dołu fakturami na zakończenie każdego miesięcznego okresu. 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego w Wydziale Spraw Administracyjnych w roku kalendarzowym 2019 dla oprogramowania SELWIN, RWWIN i SELWINWEB. 13.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 149/2018Data zgromadzenia: 17.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17.00-18.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń,
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Szumana, Wały Gen. Sikorskiego, Uniwersytecka, PCK, Grudziądzka, Bażyńskich, Batorego, Kościuszki, Lelewela, Legionów, Żwirki i Wigury, Św. Józefa, Osiedlowa, Morycińskiego, Nowa Polna, Polna, Szosa Chełmińska, Bema, Matejki, Kraszewskiego, Al. Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego , Plac Teatralny, Chełmińska, Rynek Staromiejski.
Zakończenie: Rynek Staromiejski, Toruń
13.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 149/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159B, reprezentowanego przez Pana Marcina Kaczmarka, z dnia 21 września 2018 r. (uzupełnionego w dniu 19 października 2018 r.), dot. przebudowy ulicy Pawiej w Toruniu obejmującej przebudowę nawierzchni drogi oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej (dz. 39/18, 43/1, 39/9, 39/11 – obręb 25)”– zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 13.11.2018
Inne dokumenty 13/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 13.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 950/2018Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, w ramach analizy rynku przed planowanym udzieleniem zamówienia publicznego, prosi o informację na temat ceny wykonania usługi przygotowania ekspertyzy dotyczącej sposobu powierzenia w zarządzanie - z zachowaniem przepisów w zakresie pomocy publicznej - infrastruktury będącej przedmiotem projektu współfinansowanego ze środków UE. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 949/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup prasy codziennej i czasopism w formie prenumeraty na 2019r. zgodnie z załączonym wykazem. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 948/2018Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak: studium wykonalności, formularz OOŚ, analiza zapotrzebowania na ofertę turystyczną dla projektu „EduHub Toruń”. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 946/2018Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Toruń za lata 2018 i 2019. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 945/2018Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na najem lokalu na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w terminie od 1 marca 2019r. do 16 kwietnia 2019r. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 437/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługę administrowania systemem OTAGO. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 436/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usługi w ramach asysty technicznej (wsparcie techniczne, nadzór autorski, serwis) przy eksploatacji oprogramowania komputerowego PB_USC, EKSPORT_USC i KONTEKTOR_USC w wersji 10-stanowiskowej. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 435/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na administrowanie w roku 2019 programem autorskim BUDŻET pracującym w Wydziale Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta w Toruniu. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 434/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na aktualizację i nadzór pogwarancyjny programów autorskich eksploatowanych w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Torunia. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 433/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 432/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną wraz z subskrypcją aktualizacji systemu fastGIS PST na 2 stanowiskach PC, na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019. 09.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Geotermia Toruń sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu dot. budowy sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres M1 i M1.1 (dz. nr 42/5 z obrębu 21; dz. nr 213/4, 127, 131, 134/2 z obrębu 22; dz. nr 128/7, 128/15, 38/4, 117/1, 116/1, 128/9, 141/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 140/1, 114/1, 142/2, 115, 37/4, 37/9, 35/15 (powstała w wyniku podziału dz. nr 35/9), 35/8, 35/10, 34, 46, 52/1, 52/6, 52/2, 53/3, 53/6, 52/3, 58/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na druk i dostawę biletów, karnetów, znaczków oraz legitymacji (do biletów okresowych i biletów specjalnych) komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 08.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A