Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173635
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 455/2020Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o składanie ofert na realizację zadania pn. Śmieci na tzw. osiedlu JAR – wypracowanie rozwiązań służących utrzymaniu czystości w lesie przy tzw. osiedlu JAR. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 454/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania dokumentacji pn.: "Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w gm. Toruń", co wynika z realizacji obowiązków nałożonych na Gminę Miasta Toruń w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły(Dz.U. z 2016 r., poz. 1841.). 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 453/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 452/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Likwidacja przedeptu i wykonanie trawnika oraz budowa chodnika do placu zabaw przy ul. 63 Pułku Piechoty 77-79 oraz Okólnej 11-11A ” 07.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 87/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.08.2020r. w sprawie wywieszania do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.78,65,25.2019.KŁ 07.08.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 85/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07.08.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do sprzedaży(WGN.6840.2.44.2018.KW - W.Broniewskiego 90) 07.08.2020
Patronaty 70/2020"Bezpieczna Zebra" 07.08.2020
Patronaty 69/2020IX edycja Walkathonu "NEUCA dla zdrowia!" 07.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Astrowej 12A w Toruniu (dz. nr 397/1; części dz. nr 391/2, 662; obręb 32). 07.08.2020
Inne dokumenty 38/2020Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lipca 2020 r. o przyjęciu dokumentów, będącymi aktami prawa miejscowego dot. Programów ochrony powietrza. 07.08.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 451/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia" 06.08.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 138/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów 1. budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu" 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 137/2020Informuję, że spółka PGE Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci i przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Strobanda/ Grasera w Toruniu (działki nr 130, 132/2, 170, 173/7, 173/8 – obr. 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 136/2020Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Turystycznej 112C w Toruniu (działka nr 510/6 – obręb 61) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 06.08.2020
Petycje 36/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 06.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.18/2020Radiowa stacja nadawcza Toruń Cergia, ul. Ceramiczna 6 w Toruniu 05.08.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.19/2020Instalacja radiokomunikacyjna (46033N!) TORUŃ POZNAŃSKA (GTO_TORUN_POZNANSKA49) 05.08.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A