Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23945934
Data (2023-02-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Obwieszczenia RMT

Ilość dokumentów: 195
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Obwieszczenie RMT 91/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 15.12.2022
Obwieszczenie RMT 90/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 89/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 88/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 87/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu. 17.11.2022
Obwieszczenie RMT 86/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 85/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość – w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 84/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia czasowego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasta Toruń. 09.06.2022
Obwieszczenie RMT 83/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Muzeum Okręgowe w Toruniu. 09.06.2022
Obwieszczenie RMT 82/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 81/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 80/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Toruńska Agenda Kulturalna. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 79/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Toruńska Orkiestra Symfoniczna w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 78/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 77/2022sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji artystycznej Teatr Baj Pomorski w Toruniu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 76/2022w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz nadania jej statutu. 14.04.2022
Obwieszczenie RMT 75/2022w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 74/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta Torunia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 73/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu. 27.01.2022
Obwieszczenie RMT 72/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.01.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A