Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.10.2018
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Inne dokumenty 12/2017

Obwieszczenie - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu rozpoznaniu odwołania Pana Cezarego Chodynieckiego od decyzji Wójta Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania "Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek", na obszarze Gminy Obrowo, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Status dokumentu:
utracił ważność/nieaktualne
Data przyjęcia lub publikacji:
25.04.2017
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
10.05.2017
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót
Metryczka
Podmiot udostępniający: PMT
Kto wytworzył: Marek Żmuda
Data wytworzenia: 25-04-2017
Kto opublikował: Paweł Piotrowicz
Data publikacji: 25-04-2017
Kto zmodyfikował: Paweł Piotrowicz
Data ostatniej modyfikacji: 25-04-2017
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A