Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Torunia
Dokument:

Zamówienia poza ustawą PZP 139/2019

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) wraz z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U 2017 poz. 2187 ze zm. ), •sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), •elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II

Status dokumentu:
przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:
19.03.2019
Data wejścia w życie:
-
Utrata mocy:
-
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: - :Wybór oferty
Tekst ujednolicony dokumentu:

Dokument został znowelizowany:

Nie

Dokument nowelizuje inne dokumenty: Nie


powrót


Metryczka
Podmiot udostępniający: Sławomir Wiśniewski
Kto wytworzył: Grażyna Kaczyńska - Koska
Data wytworzenia: 19-03-2019
Kto opublikował: Kamila Pietruszewska
Data publikacji: 19-03-2019 11:06:58
Kto zmodyfikował: Kamila Pietruszewska
Data ostatniej modyfikacji: 19-03-2019 11:07:53
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A