Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę kart plastikowych dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych, zgodnie z projektami Zamawiającego. 19.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 50/2019Data zgromadzenia: 27.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pierzeja południowa w okolicach pomnika M. Kopernika
19.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 49/2019Data zgromadzenia: 23.04.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
19.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Łaziennej 15-17 w Toruniu (części działek nr 13, 10/3 i 10/4 obręb 16). 19.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa na potrzeby posesji przy ul. Wola Zamkowa 14 w Toruniu (działki nr 148, 149/4, 151 oraz części działek nr 149/2, 220 i 188/1, obręb 18) 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 58/2019Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.64.2017.EK z dnia 18.04.2019 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. Szosa Okrężna 74-80C). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 57/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.11.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mostowa 22/ Podmurna 21 m.10A). 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 56/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.57.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 19 m. 1) 18.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 55/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 kwietnia 2019r.WGN.6840.1.58.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Przedzamcze 20 / Wielkie Garbary 23). 18.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 48/2019Data zgromadzenia: 10.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 20.00 - 22.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Toruń, ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”
Przejazd: ul. Broniewskiego 90 przy „Plazie”, Sz. Okrężna, ul. Gagarina, ul. Sienkiewicza, ul. Fałata, ul. Bema, ul. Podgórna, ul. Legionów, ul. Grudziądzka, ul. Chełmińska, Al. Solidarności, ul. Wały gen. Sikorskiego, ul. Krasińskiego, ul. Reja, ul. Mickiewicza, Sz. Bydgoska, Sz. Okrężna, Toruń „Plaza”.
Zakończenie: Toruń „Plaza”.
18.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczącego budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Stokrotkowej 6 w Toruniu (dz. nr 661 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2019Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją Kupującemu oraz uruchomienie Systemu Kolejkowego we wskazanych budynkach Urzędu Miasta Torunia. 18.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 47/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowanej przez Agencję Ubezpieczeniową Reklamową i Projektową Pana Piotra Cyrka dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr 5 do nr 15 (dz. nr 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 i 227 – obręb 72) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.2/2019Obwieszczenie PMT informujące o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 17 kwietnia 2019 r., znak: WAiB.6740.15.2.5.2019 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ulicy Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – Bit-City II: ul. F. Chopina, ul. Wały gen. Sikorskiego” – dz. nr 312/3, 312/5, 314/1, 335/1, 337/1, 339/1 (numery działek po projektowanym podziale), 324, 330, 340/1, 340/2, 344, 345 – obr. 13; dz. nr 2/3, 9/3, 21/1 (numery działek po projektowanym podziale), 8, 17 – obr. 14; dz. nr 61/3, 61/4, 62/1 (numery działek po projektowanym podziale), 61/1, 88 – obr. 15 oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 313, 314/2, 335/2, 338, 342, 340/3, 340/5, 346 w obrębie 13; dz. nr 24, 25, 26, 50, 23, 22, 27, 10, 9/4, 2/4, 15, 19 w obrębie 14 oraz dz. nr 62/2, 83/2, 85 w obrębie 15 – (numery działek po projektowanych podziałach). 18.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6740.15.1/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Szosa Okrężna na odcinku od ul. Łukasiewicza do Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: Obręb 1 działki: 1/1, 3/4 (z podziału działki 3/1), 161/1, 3/2, 3/6 (z podziału działki 3/3), 2, 5, 6, 159, 4/20 (z podziału działki 4/19). Obręb 21 działki: 73/1, 73/2, 73/5 (z podziału działki 73/3) 104/3, 105/3, 106/1 (z podziału działki 106), 108/1 (z podziału działki 108), 109, 110, 111/1 (z podziału działki 111), 114/1 (z podziału działki 114), 115, 116, 117/1 (z podziału działki 117), 120/1 (z podziału działki 120), 121, 145/1 (z podziału działki 145), 146, 147, 148/1 (z podziału działki 148), 155/1 (z podziału działki 155), 156, 157, 158/1 (z podziału działki 158), 167/1, 167/3 (z podziału działki 167/2), 168, 169, 170/1, 178/1, 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182, 72/3 (z podziału działki 72/1), 103/3 (z podziału działki 103/1), 72/2, 103/2, 104/2, 105/2, 128, 130, 183, 129/1 (z podziału działki 129), 178/3 (z podziału działki 178/2), 170/3 (z podziału działki 170/2), 181/10, 107/1 (z podziału działki 107). Obręb 23 działki: 61/3, 61/5, 81/5, 85. Obręb 5 działki: 1/2, 17/4, 19/2, 24/2, 149, 4/3 (z podziału działki 4/1), 9/5 (z podziału działki 9/2), 17/3, 4/5 (z podziału działki 4/2), 9/3 (z podziału działki 9/1), 15/5 (z podziału działki 15/4), 18/10 (z podziału działki 18/8), 25/4, 151/7, 154/7, 156/15, 231/1, 231/3 (z podziału działki 231/2). oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: Obręb 1 działka 3/5 (z podziału działki dz. 3/1) Obręb 21 działka 73/4 (z podziału działki 73/3), 106/2 (z podziału działki 106), 158/2 (z podziału działki 158), 167/4 (z podziału działki 167/2) 18.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 17.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A