Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137315
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 80/2019Data zgromadzenia: 25.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Grudziądzka, Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód
20.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 285/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Szczytnej, ul. Mostowej i ul. Chełmińskiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Franciszkańskiej w Toruniu. 19.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 284/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu figury sakralnej i postumentu, remontu ogrodzenia oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni. 19.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 283/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania "Programu ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989" 19.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 87/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.30.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 19.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 86/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 czerwca 2019 r. znak WGN.6840.2.35.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 19.06.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 80/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 75/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka, w dniu 18 czerwca 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Zakole i Pana Kleksa w Toruniu (dz. nr 82/11, 82/38, 82/45, 82/46, 82/50, 83/1, 83/4, 83/9, 84/5, 84/8, 84/9, 84/10, 84/12 – obręb 62) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 74/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Radzimierską – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TESAN” Pracownia Projektowa – dokonała zgłoszenia budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami gazu średniego dn 32 PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kresowej – Działowej w Toruniu (dz. 41/4, 41/6, 41/8, 41/10, 41/11, 41/24, 41/38, 41/39, 41/40 obr. 54) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 73/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 312/4, 313/3 obr. 55 oraz dz. 34/4, 34/7, 223/1, 223/2 obr. 57), uzupełnionego w dniu 6 czerwca 2019r., l.dz. 5852/2019 – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 19.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Mohna w Toruniu (działki nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 173/36 obręb 38 oraz części działek nr 294, 504, obręb 37 i działek nr 128/6, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 409/4, 411, 412/3, 414, 712/1, 135/24 obręb 38). 19.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu" 19.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220.2/2019obwieszczenie PMT o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu (dz. nr 203/1, 208/1 – obręb 39)” do organów opiniujących celem przeanalizowania nowych dowodów w sprawie i zaopiniowania przedsięwzięcia dla którego prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 19.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.3/2019obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" 19.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 282/2019Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na wykonaniu studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 na cele społeczne” wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 18.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 281/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie i montaż repliki rzeźby niedźwiedzia ze Ślęży wraz z cokołem betonowym w sąsiedztwie kamiennego kręgu u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok w Toruniu. (dz nr. 144/28, obręb 54). 18.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 72/2019Informuję, że Ryszard Urbański prowadzący działalność gospodarczą pn.: Urbański Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego w ul. Borowiackiej w Toruniu dla potrzeb budynku przy ul. Wodociągowej 17B i Borowiackiej 10, uzupełnionego ostatecznie w dniu 18 czerwca 2019 r. (dz. nr 333, 345 w obrębie 36) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 18.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A