Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 106
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-106 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 5/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącego rowu R-9 zlokalizowanego na działce 300/1 obręb 53 Bielawy w Toruniu. 03.04.2019
Inne dokumenty 4/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek NOMET Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód. 27.03.2019
Inne dokumenty 3/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 20 06.03.2019
Inne dokumenty 2/2019Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 25.02.2019
Inne dokumenty 1/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 7. 07.02.2019
Inne dokumenty 16/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkich nr 273". 31.12.2018
Inne dokumenty 15/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczące decyzji nr 23/2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu". 28.12.2018
Inne dokumenty 14/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2018r. wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne Prezydentowi Miasta Torunia na likwidację urządzenia wodnego - zamiana rowu na drenokolektor; lokalizowanie obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działek o numerach ewidencyjnych 133, 134, 324/5, 324/4, 314/1, 147, 144, 152, 142, 320/2 oraz 145/2 obręb 12 w Toruniu, tj. drogi - ul. Popiełuszki, kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, kanału technologicznego. 12.12.2018
Inne dokumenty 13/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 13.11.2018
Inne dokumenty 12/2018Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego urzędu Królewskiej Fortyfikacji Twierdzy w Toruniu oraz jego murowanego ogrodzenia, położonych przy ul. Wola Zamkowa 19 / pl. św. Katarzyny l w Toruniu. 08.11.2018
Inne dokumenty 11/2018Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.10.2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do rzeki Wisły za pomocą istniejącego wylotu, przebudowę rowu poprzez jego zarurowanie na odcinku większym niż 10 m oraz wykonywanie robót na terenach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach "Rozbudowy ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia". 22.10.2018
Inne dokumenty 10/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.10.2018
Inne dokumenty 9/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu". 12.09.2018
Inne dokumenty 8/2018Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Miasta Toruń w 2015-2018. 29.08.2018
Inne dokumenty 7/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 24.08.2018
Inne dokumenty 6/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej na odcinku od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą w Toruniu". 26.06.2018
Inne dokumenty 5/2018Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 - odcinek Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu". 22.05.2018
Inne dokumenty 4/2018Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia o wydaniu decyzji, znak: WIR.V.7821.18.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Torunia, znak WAiB.6740.15.8.11.2017.MB, z dnia 6 października 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką - odcinek 3b - rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia". 11.05.2018
Inne dokumenty 3/2018Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców 10.05.2018
Inne dokumenty 2/2018Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu - informuje, że wydał decyzję pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni zastępczej nr 3a zlokalizowanej na terenie ujęcia wody "Czerniewice" w Toruniu, na działce nr 378, obręb 76 Toruń. 02.05.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A