Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23946273
Data (2023-02-06)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Inne dokumenty

Ilość dokumentów: 302
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 50/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.08.2022r. zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 11/2022, znak WIR.II.747.5.2.2022.DK 17.08.2022
Inne dokumenty 49/2022Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu zawiadamia , że wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję SKO w Toruniu z dnia 13.06.2022r znak SKO-72-110/22 08.08.2022
Inne dokumenty 48/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 05.08.2022
Inne dokumenty 47/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, znak GD.ZUZ.5.4210.229.2022.MRc 05.08.2022
Inne dokumenty 46/2022Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. Rybaki 57 03.08.2022
Inne dokumenty 45/2022Informacja Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków dwóch budynków z dawnego zespołu gazowni miejskiej 01.08.2022
Inne dokumenty 44/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.07.2022r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, znak: WIR.II.746.1.24.2022.ML 28.07.2022
Inne dokumenty 43/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – Bit City II”, wszczęte na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 22.07.2022
Inne dokumenty 42/2022Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą...", znak: WOO.420.39.2020.DK.37 20.07.2022
Inne dokumenty 41/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, znak: GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 19.07.2022
Inne dokumenty 40/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, znak: GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 19.07.2022
Inne dokumenty 39/2022Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.07.2022r zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości, znak: WIR.II.747.5.2.2022.DK 18.07.2022
Inne dokumenty 38/2022Obwieszczenie Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 13.07.2022 o wydaniu decyzji dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ulicy Łącznej w Toruniu na odc. od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odc. od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza" 14.07.2022
Inne dokumenty 37/2022Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację dwóch urządzeń wodnych, znak: GD.ZUZ.5.4210.202.2022.ACS 24.06.2022
Inne dokumenty 36/2022Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków reliktu średniowiecznych murów obronnych Nowego Miasta Torunia 17.06.2022
Inne dokumenty 35/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia składającego się z istniejącej studni głębinowej, znak GD.ZUZ.5.4210.166.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 34/2022Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie o wszczęciu postęowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z czterostanowiskowej myjni samochodowej przy ul. Pigwowej 3 w Toruniu, znak GD.ZUZ.5.4210.144.2022.SK 14.06.2022
Inne dokumenty 33/2022Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji udzielającej spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ujęcia wód "Mała Nieszawka" poprzez wykonanie dwóch studni zastępczych- studni nr 10d/B i 12d/B, na działkach nr 422/1 i 413/1 obręb Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka, powiat toruński. 31.05.2022
Inne dokumenty 32/2022Obwieszczenie - Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 20 maja 2022 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał decyzję znak: ŚG-V.7430.11.2022, zatwierdzającą, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla budowy gazociągu ON 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 1 odcinek Gustorzyn - Gardeja wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. 25.05.2022
Inne dokumenty 31/2022Obwieszczenie - Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, ze zm.) Dyrektor Zarząd u Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości inform ację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy przyłącza wodociągowego dla Rodzinnych Ogródków Działkowych Zacisze i Prząśniczka przy ul. Rudackiej w Toruniu na działkach o nr ewidencyjnych 10, 11, 12, 13 obręb 68 Toruń, miasto Toruń, które znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 25.05.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A