Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 30.11.2020
Data (2020-11-30)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron


Postępowania administracyjne, w których bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, w ramach których Prezydent Miasta Torunia (zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)), będzie zawiadamiać strony o decyzjach i innych czynnościach organu, poprzez udostępnienie dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

Ilość dokumentów: 118
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-118 

Dokument Tytuł Data
6042/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania pozwolenia na budowędla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3). 24.11.2020
237/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wysłanym piśmie znak: WAiB.6740.1.725.2278.2020.IBJ, skierowanym do FASTERM Budownictwo spółka z o.o. spółka komandytowa, ul. Warszawska 63 87-123 Głogowo (gm. Obrowo), inwestora budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (Etap I) oraz dwóch budynków jednorodzinnych przy ul. Włocławskiej 33 w Toruniu (dz. nr 466 z obrębu 66) zawierającym uwagi i zastrzeżenia Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych „Zakole” w Toruniu. 16.11.2020
83.6730.4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku, na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (działki nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13). 06.11.2020
859.6740.2019.2/2020obwieszczenie PMT o podjęciu zawieszonego postępowania oraz zawiadomieniu uzupełniającym do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „montaż antenowej konstrukcji wsporczej oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej przy ul. Rynek Staromiejski 24 w Toruniu" 02.11.2020
226/2020Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 30.10.2020
6740604/2020obwieszczenie o piśmie Strony Postępowania wnoszącej sprzeciw do planowanej inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3) 15.10.2020
200/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o dokonanym zawiadomieniu stron postępowania o wszczęciu postępowania, o zawiadomieniu stron o zebraniu materiału dowodowego oraz o przekazaniu do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ponaglenia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 12.10.2020
83.3.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13). 05.10.2020
6741/2020obwieszczenie o postanowieniu wzywajacym wnioskodawce do usunięcia nieprawidłowościw projekcie budowlanym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz rozbiórką istniejących budynków przy ul. Kołłątaja 3 w Toruniu (działki nr 280/5, 280/4, 279/1, 320/1 z obrębu 3) 02.10.2020
83.1.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel oraz lokalizacji tarasu na dachu budynku na terenie położonym przy ul. Chopina 26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13) 17.09.2020
157/2020Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Wiązowej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 482/15, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 października 2018 r. znak: WAiB.6740.15.7.8.2018 MB, WAiB 75/V/97 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ulicy Wiązowej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Bartosza Głowackiego w Toruniu”. 15.09.2020
39067402/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1746.2020 MKa z dnia 08.09.2020 r. przedłużającego termin uzupełnienia wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 09.09.2020
156/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu, na działce nr 131, 132 i 133 z obrębu 73. 03.09.2020
155/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia przekazujące do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ponowne zażalenie na postanowienie zawieszające postępowanie z dnia 6 sierpnia 2020 r., znak: WAiB.6740.3.385.56.2020.WS w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 27.08.2020
150/2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu” (dz. nr 131/2 z obrębu 38). 20.08.2020
139/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w sprawie uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej 29a w Toruniu 9dz. nr 131, 132 i 133 z obrębu 73). 13.08.2020
138/2020Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią handlowo – usługową nieprzekraczającą 30% powierzchni całkowitej budynku oraz budynku garażowo – gospodarczego, z wykorzystaniem brył istniejących obiektów 1. budowlanych (przerwana budowa) przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu" 06.08.2020
3906740/2020Informacja o wydanym postanowieniu znak: WAiB.6740.1.390.1470.2020 MKa z dnia 31.07.2020 r. w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN-15 kV oraz nn-0,4 kV wraz z przebudową słupowej stacji transformatorowej SN/nn T901605 „Zagrodowa” i budową złącz kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV przy ul. Przy Grobli, Nieszawskiej, Kluczyki, Dworskiej i Zagrodowej w Toruniu" (dz. nr 116, 117, 170, 171, 172, 173, 175, 214, 174, 167, 156, 168, 176, 184, 157, 185, 238, 241, 246, 247, 248, 249 obręb 63, dz. nr 189/2, 190/2, 177, 178/2, 164/2, 163/2 obręb 64) 03.08.2020
65.3.6730/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, miejsc parkingowych, oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33) 22.07.2020
78.6730.3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (dz. nr 7 obręb 13). 17.07.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A