Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.04.2019
Data (2019-04-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zamówienia poza ustawą PZP

Ilość dokumentów: 3465
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 187/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót dla zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 186/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę kart plastikowych dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych, zgodnie z projektami Zamawiającego. 19.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 185/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 18.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 184/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 183/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia , w związku z rozeznaniem rynku o potencjalnych wykonawcach, prosi o podanie ceny brutto na przeprowadzenie audytu projektu pn. ,, Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap I" 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 182/2019Wydział Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 17.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 181/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. 16.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 180/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zestawienie i utrzymanie połączeń teleinformatycznych między wybranymi lokalizacjami na terenie miasta Torunia w okresie 05.06.2019 – 04.06.2020 15.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 179/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 178/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn: Budowa szaletu miejskiego na terenie zespołu podominikańskiego przy ul. Dominikańskiej 1-5 w Toruniu, działki 110/4; 120 obręb 15. Przewidywany okres realizacji robót: maj-lipiec 2019 r. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 177/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamknięcie ul. Spokojnej dz. nr.352 obr. 35 w Toruniu poprzez montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 176/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę oczyszczania i mycia aranżacji miejskich. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 175/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o dostarczenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne terenów na osiedlu Jar w Toruniu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 12.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na zestawienie radiowego łącza internetowego do dwóch szkół będących jednostkami GMT. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.40 m2 z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego o pow. ok. 20 m2 murowanego z dachem drewnianym krytym papą, budynku gospodarczego drewnianego, garażu oraz ogrodzenia metalowego z siatki stalowej przy ul. Drzewieckiego 4 A w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż rolet okiennych dla Urzędu Miasta Torunia 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2019Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w art. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019r. poz. 351)do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Toruń za rok 2018 wraz z pełną dokumentacją opisową 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na uzupełnienie nawierzchni grysem dolomitowym na dz.nr. 28/3 obr 17 ul. Wielkie Garbary 1 w Toruniu. 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na budowę przyłączy światłowodowych do wybranych szkół będących jednostkami GMT 11.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 168/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie ławek znajdujących się na Placu Rapackiego, Muzeum Okręgowym, Dworze Artusa, Teatrze Horzycy, ul.Przedzamcze i ul.Szerokiej w Toruniu. 11.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A