Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 20.02.2018
Data (2018-02-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Zgłoszenie z projektem budowlanym

Ilość dokumentów: 428
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 20/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej i odgałęzień bocznych dla terenu po byłym zakładzie Merinotex, ciąg południowy, przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 81/3, 101/6, 101/7 z obrębu 23) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Rudak B w Toruniu – etap II (dz. nr 274, 391, 348, 339, 336, 319, 320, 321, 322, 323, 311, 302/22, 313/6, 312/5, 297/36, 305/7, 305/6, 306/2, 297/31, 297/26, 297/38, 297/21, 297/16, 297/9, 305/1, 302/2, 360 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kmicica w Toruniu (dot. dz. nr 474, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 447 obręb 67) - zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Grzegorza Chrapkowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Kmicica w Toruniu (dot. dz. nr 474, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 447 obręb 67) , uzupełnionego i poprawionego dnia 08.02.2018 r. - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 12.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 16/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pana Marcina Jach i Pani Małgorzaty Jach, dot. budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) dla posesji przy ul. Dojazd 35 i ul. Dojazd 37 w Toruniu (dz. nr 34/132 (powstała w wyniku podziału dz. nr 34/90), 34/133 (powstała w wyniku podziału dz. nr 34/90), 32/41, 33/11 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łęgowskiego w Toruniu wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) w granicy pasa drogowego (dz. nr 873 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 09.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w ul. Droga Trzeposka w Toruniu wraz z przyłączami i budowa nowych przyłączy oraz budowa odcinków sieci (odgałęzień bocznych) kanalizacji sanitarnej (dz. nr 17, 20/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 20/2), 20/4 (powstała w wyniku podziału dz. nr 20/2), 21, 22/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 22), 22/2 (powstała w wyniku podziału dz. nr 22), 27/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 27), 28/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 28), 30/2, 30/3, 31, 118, 147/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 147/1), 153, 155 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 02.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej przy ul. Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 272/3, 288/3, 288/5, 289, 294/2, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/12, 294/13 obręb 53) 01.02.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2018Informuję, że w dniu 30.01.2018 r. spółka ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 73 w Toruniu, dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej 6/0,4 kV na działce 135/6 obręb 40 przy ul. Równinnej 32 w Toruniu zasilanej z istniejącej linii kablowej 6kV z przyłączem kablowym średniego napięcia – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 31.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2018Informuję, że w dniu 30.01.2018 r. Państwo Karolina i Piotr Kaweccy wycofali wniosek zgłoszenia budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu(dz. nr 190/26, obręb 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 31.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2018Informuję, że w dniu 30 stycznia 2018 r. organ wniósł sprzeciw do zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrzanowskiego, Na Zapleczu w Toruniu (dz. nr 399/2, 263, 259/36, 259/35, 259/5, 259/3, 128/9, 139 – obr. 46 i dz. nr 167/3 – obręb 46) z wniosku spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 30.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2018Informuję, że w dniu 26.01.2018 r. Państwo Karolina i Piotr Kaweccy dokonali zgłoszenia budowy nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu(dz. nr 190/26, obręb 54, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 29.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do uzupełnionego dnia 27.12.2017 r. zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Marka Siegerta, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na dyslokacji (obejmującej demontaż istniejącej i budowę nowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Technikum Samochodowe” wraz z częściową zmianą trasy linii kablowych SN i nn dla rozwiązania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dz. nr 124/2 w obrębie 1 przy ul. Św. Józefa 23-35 w Toruniu (dz. nr 124/2, 119, 117, 116, 147 w obrębie 1) 19.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 7/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej w ul. Droga Trzeposka w Toruniu wraz z przyłączami oraz budowa odcinków sieci (odgałęzień bocznych) kanalizacji sanitarnej (dz. nr 17, 20/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 20/2), 20/4, 21, 22/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 22), 22/2, 27/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 27), 28/1 (powstała w wyniku podziału dz. nr 28), 30/2, 30/3, 31, 118, 147/3 (powstała w wyniku podziału dz. nr 147/1), 153, 155 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 16.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, uzupełnionego dnia 04.01.2018 r., dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 15.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 5/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Danuty Zalewskiej dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z wydzieleniem użytkowym dwóch lokali w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Filtrowej 25 w Toruniu (dz. nr 524, obręb 37). 11.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 4/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Wiesława Radzikowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej przy ul. Krośnieńskiej w Toruniu (dz. nr 272/3, 288/3, 288/5, 289, 294/2, 294/4, 294/5, 294/6, 294/7, 294/8, 294/9, 294/10, 294/12, 294/13 obręb 53) 09.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Tomasza Dzięcioła, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na rozbiórce stacji transformatorowej „Pralnia” typu MUw 20/400 oraz budowie małogabarytowej prefabrykowanej stacji transformatorowej „Pralnia” typu MBST 20/630 wraz z przebudową linii kablowych SN 15 kV, przy ul. Szosa Lubicka 15F w Toruniu (dz. nr 140/2 – obr. 56) 05.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 2/2018Informuję o braku sprzeciwu organu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dotyczących zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowej, ogrodzenia strefy ochrony bezpośredniej, utwardzenia drogi dojazdowej dla otworu nr 4, budowy przewodu wodociągowego od studni nr 4 do włączenia w istniejącą sieć wodociągową w rejonie studni nr 2, budowę sieci energetycznej i światłowodowej na odcinku od studni nr 2 do studni nr 4 oraz przebudowę linii zasilających i sterowniczych na Ujęciu Wody w Czerniewicach (na terenie dz. nr 173/1, 173/2, 218, 219/3, 220, 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515 obr. 76). 04.01.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 1/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Marka Siegierta, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na dyslokacji (obejmującej demontaż istniejącej i budowę nowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Technikum Samochodowe” wraz z częściową zmianą trasy linii kablowych SN i nn dla rozwiązania kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dz. nr 124/2 w obrębie 1 przy ul. Św. Józefa 23-35 w Toruniu (dz. nr 124/2, 119, 117, 116, 147 w obrębie 1) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zmianami) 02.01.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A