Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 14.10.2019
Data (2019-10-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22608
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Patronaty 185/2019Forum Dydaktyki Cyfrowej-Digitykon 14.10.2019
Patronaty 184/2019I konkurs kulinarny "Z WIEPRZOWINĄ NA TY" 14.10.2019
Patronaty 183/2019Cykl Grand Prix Torunia na rok 2019/2020 w Szachach Szybkich 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 135/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 35/37 przy ul. Wały Gen. Sikorskiego w Toruniu (dz. nr 119/3, obręb 18) – zgodnie z art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 134/2019Zaświadczam że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ulicy Elektrycznej 27 w Toruniu (dz. nr 23/3, 145 z obrębu 33), brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 14.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 133/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji nr 16 zlokalizowanej przy ul. Kanałowej w Toruniu (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 14.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 130/2019Obwieszczenie PMT o zmianie pozwolenia na budowę Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie przy ul. Przelot 66-66A, 74-76 w Toruniu 14.10.2019
Inne dokumenty 42/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania nr 11815 pn.:"Przebudowa systemu cieplnego w kompleksach wojskowych K-2011, K-2017 oraz likwidacja węzła cieplnego w kompleksie wojskowym K-2011 w Toruniu", na działkach nr ewid.: 109, 114/2, 188/6 i 188/7, obręb 0006 Toruń. 14.10.2019
Inne dokumenty 41/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Nieszawskiej 37A, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00050966/4 (wspólność ustawowa małżeńska.) 14.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 153/2019Data zgromadzenie: 15.10.2019
Godzina zgromadzenia:17.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
12.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 425/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 11.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 156/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pn.„Cykl imprez okolicznościowych w Kaszczorku” 11.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 155/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Jak rozwiązywać problemy uzależnień w Toruniu?” w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2020”. Konsultacje odbywają się w dniach: 11-29 października 2019 r. 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do działek nr 349/2, 349/3 i 349/4 w ul. Łącznej/Okólnej w Toruniu (dz. nr 323, 324, 325, 339, 349/1 w obrębie 72)zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: dz. nr 349/2, 349/3, 349/4, 323, 324, 325, 339, 349/1 – obręb 72 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji numer 31-37 i 39-45 przy ul. Gdańskiej w Toruniu (dz. nr 643/5 w obrębie 53), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 642/13, 642/14 11.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Aleksandry Góreckiej i Pana Dariusza Góreckiego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienie boczne wraz z przyłączem na potrzeby posesji przy ul. Relaksowej 5 w Toruniu (dz. nr 257, 284 w obrębie 76) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 11.10.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 129/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.10.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.165.2019.EB 11.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A