Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657751
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24159
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.3/2020obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254– obr. 7)” w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2019., znak: WIR.VIII.7840.1.223.2019.AC uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: WAiB.6740.11.467.259.2019 AG 04.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 78/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.zadania gminy z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 04.06.2020
Patronaty 55/2020Toruń w kwiatach 2020 04.06.2020
Patronaty 54/2020Toruń Restaurant Week 04.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 39/2020Data zgromadzenia: 7.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie: przy przystani AZS przy ul. Popiełuszki, Przejazd: Bulwar Filadelfijski - Dworzec Miasto - Plac św. Katarzyny - Plac Pokoju Toruńskiego - ul. Traugutta - Schron B - 54 przy ul. Winnica, Zakończenie: Fort I
04.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740..2019.1/2020obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "budowa ulicy Twardej w Toruniu" 04.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do przepompowni przy ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 21, 2010/12, 2010/11, 2006/3, 2006/2, 2006/1 – obręb 59; dz. nr 290, 284/1, 284/4, 287/4, 287/1, 280/7, 280/5, 280/1 – obręb 53)” 04.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa garażu wielopoziomowego dla Centrum Handlowego Copernicus przy ul. Żółkiewskiego 15 w Toruniu (dz. 469/11, 469/12, 478 – obręb 49)” 04.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 399/2020W związku z planowanym zamówieniem publicznym na „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 i Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera do „Stawu Kapitana”, w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej. 03.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 398/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmiennej 10. 03.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2020Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, dokonały zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości w rejonie ul. Pająkowskiego w Toruniu (działki nr 191/4, 196/4, 197/4 z obrębu 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 03.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 38/2020Data zgromadzenia:05.06.2020
Godzina zgromadzenia:18.00-18.45
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
03.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 37/2020Data zgromadzenia:06.06.2020
Godzina zgromadzenia:13.30-16.30
Miejsce zgromadzenia:Dworzec Główny PKP- przejazd-Zamek Dybów-Fort X Twierdzy Toruń- Olenderski Park Etnograficzny Wielka Nieszawka
03.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Płaskiej, Równinnej w Toruniu (działki nr 65/20, 203/4, 203/6 oraz części działek nr 65/21, 203/3 obręb 45) 03.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV z GPZ Toruń Podgórz do stacji Czerniewice 2 na terenie części działek nr 99/2, 100/4, 107/2, 162, 169/2, 172, 178, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Włocławskiej, Łódzkiej i Solankowej w Toruniu 03.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (działka nr 61/7 i część działki nr 61/6 obręb 17) 03.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej decyzję z dnia 28 lutego 2019 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 – obr. 30)” w zakresie: ilości urządzeń wentylacyjnych,powierzchni projektowanej m.in. budynków, dróg i parkingów, garaży podziemnych, chodników, terenów, terenów zielonych, ilości nasadzeń zastępczych,ilości zużywanej wody, energii elektrycznej, ciepła oraz w zakresie obszaru oddziaływania – obszar oddziaływania będzie się zamykać w granicach terenu przedsięwzięcia dz. nr 187 – obręb 30 03.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A