Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.1.6733/6733obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 04.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.2.6733/6733Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 22.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 53/2109Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o. – dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4Kv przy ul. Lubickiej w Toruniu (dz. nr 231, 342, 330, 327, 325, 312/4, 314, 313/3, 315 obr. 55 oraz dz. 6, 34/4, 34/7, 233/1, 233/2 obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 237/2019Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie cateringu dla 120 uczestników konferencji pn. „Toruńska Edukacja Przedszkolna w Niepodległej Polsce” 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 236/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placów zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 24.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 maja 2019 r. znak WGN.7125.2.12.2016.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 24.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 69/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 maja 2019 r. znak WGN.6840.2.47.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 24.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 68/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 maja 2019 r. znak WGN.6840.1.7.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 24.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 w Toruniu (dz. nr 686 – obręb 35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Żwirki i Wigury 75A w Toruniu (dz. nr 539 – obręb 38) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 566740.1/2019Obwieszczenie PMT o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 21.11.2016 r. znak: WAiB.6740.12.549.177.2016.MS.ED dla zamierzenia budowlanego obejmującego przestawienie (rozbiórkę i budowę) węzła betoniarskiego typ Elba z działki nr 219/1 obr. 42 na działkę nr 219/7 obr. 42 przy ul. Olsztyńskiej 117 G w Toruniu 24.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 7. sesji (23.05.2019 r.). 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 235/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej przy ul. Gipsowej w Toruniu". 23.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 234/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowy na świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie realizacji partnerskiego Projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 23.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 70/2019Data zgromadzenia: 25.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: Wały Gen. Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta.
23.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 69/2019Data zgromadzenia: 8.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia:10.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Camping Tramp przy ul. Kujawskiej
Przejazd: Camping Tramp przy ul. Kujawskiej, ul. Kujawska, Most Piłsudskiego, Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga, Al. Solidarności, Sikorskiego, Pl. św. Katarzyny, Dobrzyńska, Sobieskiego, Żółkiewskiego, Atrium Copernicus, Żółkiewskiego, Chrobrego, Mazowiecka, Stalowa, Grudziądzka, Polna, Forteczna, Strabanda, parking Watzenrodego/Ugory
Zakończenie: parking Watzenrodego/Ugory
23.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 233/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do udziału w badaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczącego przygotowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn."Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od budowli rozdzielczej przy ul. Przeskok do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu" 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 232/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, prosi o złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie audytu projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap I”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”, Poddziałanie 3.5.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT”. 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 231/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie przez biegłego skarbowego usług w zakresie szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1990), przechowywanych na wyznaczonych parkingach, a następnie nabytych tytułem przepadku przez Gminę Miasta Toruń. 22.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 230/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto wykonania następującego zakresu wycinka 9 sztuk drzew świerka pospolitego wycinka 8 sztuk drzew topoli włoskiej wykonanie zabiegów agrotechnicznych wykonanie zabiegów agrotechnicznych 22.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A