Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 22.01.2018
Data (2018-01-22)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18649
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 383/2017zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych 27.12.2017
Zarządzenie PMT 382/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Torunia 27.12.2017
Zarządzenie PMT 381/2017w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2018 r. oraz w latach 2018-2020 27.12.2017
Zarządzenie PMT 380/2017w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu 27.12.2017
Zarządzenie PMT 379/2017w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. J. Wybickiego i Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza 27.12.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 181/2017Informuję, że Pan Marcin Jach i Pani Małgorzata Jach, dokonali zgłoszenia budowy przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzień bocznych) dla posesji przy ul. Dojazd 35 i ul. Dojazd 37 w Toruniu (dz. nr 34/90, 32/41, 33/11 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 27.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 679/2017Wydział Geodezji i Kartografii UMT zaprasza do składania ofert na: Sporządzanie kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. Archiwizacja operatów technicznych powstałych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych polegająca na wpinaniu operatów do odpowiednich segregatorów – 200 sztuk miesięcznie. Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie 22.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 240/2017Konkurs: Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż alei św. Jana Pawła II w Toruniu” 22.12.2017
Informacje o środowisku 24/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rudak C" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 22.12.2017
Petycje 10/2017o nadanie nazwy rondu na zbiegu ulic Turystycznej, Ligi Polskiej i Księżycowej w Toruniu. 22.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 678/2017Biuro Obsługi Urzędu UMT zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych firmy CISCO będących własnością Gminy Miasta Toruń na okres 1 roku 21.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 677/2017Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza od złożenia oferty cenowej na prowadzenie konserwacji urządzenia do przemieszczania pionowego osób niepełnosprawnych, zainstalowanego przy szalecie miejskim ul. Rynek Staromiejski 1 w Toruniu. 21.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 238/2017Przetarg nieograniczony na: usługę naświetlania, druk i dostawę Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „IKAR” wydawanego przez Urząd Miasta Torunia w 2018 roku. 21.12.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 235/2017Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220a w Toruniu wraz z modernizacją oświetlenia, fotowoltaniką i przebudową budynku. 21.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 676/2017Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji obiektów kubaturowych, infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowania terenu działek o numerach 229 i 230 obręb 12, zlokalizowanych przy ul. Rybaki w Toruniu. 20.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 675/2017Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na całodobowe świadczenie w roku 2018 na terenie miasta Torunia interwencyjnych usług weterynaryjnych w przypadku pojawienia się zwierząt wolnożyjących (dzikich) zakłócających porządek publiczny lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 20.12.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 674/2017Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert na realizację usługi: obsługa fotograficzna wydarzeń i imprez odbywających się na terenie miasta Torunia. 20.12.2017
Zarządzenie PMT 378/2017zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 20.12.2017
Zarządzenie PMT 377/2017w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych na 2018 rok oraz ustalenia trybu jej pracy 20.12.2017
Zarządzenie PMT 376/2017w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku oraz regulaminu jej pracy 20.12.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A