Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913480
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 933/2022w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 14 o funkcji gospodarczej stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 89. 15.09.2022
Uchwała RMT 932/2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Polskiego Czerwonego Krzyża, Lelewela i Legionów w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 931/2022w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicach Ligi Polskiej i Tomasza Stawisińskiego w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 930/2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części parku Glazja i ul. Ludwika Waryńskiego w Toruniu. 15.09.2022
Uchwała RMT 929/2022w sprawie nadania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 15.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 342/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Miasta Toruń Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. PCK 37 w Toruniu (dz. nr 169, obręb 10) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 273/2022Wydział Środowiska i Ekologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: Wykonanie jednego przeglądu okresowego pompy LFP INFRA IF 1000/150T przepompowni wód gruntowych w Forcie IV w Toruniu. 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 272/2022Wydział Środowiska i Ekologii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania:Pomiar stateczności oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego oraz założenie łat wodowskazowych z dowiązaniem geodezyjnym na terenie Fortu VI w Toruniu. 15.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 271/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 1.01.2023 r. do 31.12.2025 r. 15.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 108/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 86/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli. 15.09.2022
Obwieszczenie RMT 85/2022w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość – w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 15.09.2022
Stanowisko RMT 8/2022w sprawie treści budżetu miasta na 2023 rok. 15.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.40/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1034_A, Toruń, ul. Wyszyńskiego 19. 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 341/2022Informuję, że Pani Ewa Zakrzewska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Brązowej 13 Toruniu (dz. nr 141, ob. 72), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 340/2022Informuję, że Pan Mateusz Kowalkowski dokonał zgłoszenia wymiany pieca gazowego na dwufunkcyjny, umieszczenia wkładu kominowego kwasoodpornego, wymiany istniejącego przewodu gazowego wewnątrz mieszkania nr 9 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wita Stwosza 6 w Toruniu (dz. nr 14, obręb 13) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 14.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 339/2022Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Kameralnej 6-8 w Toruniu dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej przy ul. Kameralnej 6-8 w Toruniu (dz. nr 887 obręb 63) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 14.09.2022
Zarządzenie PMT 332/2022w sprawie ustalenia regulaminu III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szubińskiej 23, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022
Zarządzenie PMT 331/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 25-61 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022
Zarządzenie PMT 330/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Jana Heweliusza 9-11 i ul. Edmunda Halleya 2-10 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 14.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A