Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657322
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24153
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 382/2020W związku z planowanym wszczęciem postępowania na opracowanie pn.: „Polityka parkingowa dla Gminy Miasta Toruń” w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia, uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej. 14.05.2020
Uchwała RMT 381/2020zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu konsultacji społecznych. 14.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 381/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę nawierzchni z poliuretanu na nawierzchnię piaskową na placu zabaw przy ul. Bydgoskiej(Park)dz. nr 127 obr. 12. 14.05.2020
Uchwała RMT 380/2020w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 14.05.2020
Uchwała RMT 379/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu. 14.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 79/2020Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Turskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy gazociągu średniego ciśnienia dla hal magazynowo – produkcyjnych na działkach nr 79/8, 81/1 z obrębu 54 (działki nr 662/2, 310/4, 322/1, 310/5, 309/2, 308/3, 303/7, 304/7, 304/6 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) 14.05.2020
Zarządzenie PMT 77/2020w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia 14.05.2020
Zarządzenie PMT 76/2020w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 14.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 70/2020W dniu 12.05.2020 r. Fundacja Rusz złożyła ofertę na realizację projektu pn.: „Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w mieście”, w ramach zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) 14.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 69/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - konkurs nr 41. 14.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.35.2019.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (dz. 284/5 - obręb 37)" 14.05.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.03/2020Instalacja radiokomunikacyjna nr 32880(N!46760) GTO_TORUN_BOCIANA3. 13.05.2020
Zarządzenie PMT 75/2020zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 13.05.2020
Zarządzenie PMT 74/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 13.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 68/2020Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o możliwości zgłoszenia kandydatur na przedstawicieli do prac w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021. 13.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 380/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przebudowę placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu. 12.05.2020
Inne dokumenty 28/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- I kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 12.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia planowanej w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa Wieś na działce nr 2008/17, na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa Wieś”. 12.05.2020
Informacje o środowisku 10/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu wraz z prognozą. 12.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26” w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT . 11.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A