Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 19.02.2019
Data (2019-02-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20849
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 15/2019Data zgromadzenia: 27.01.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00-16:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Gen.Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
25.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 14/2019Data zgromadzenia: 01.02.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-12:30
Miejsce zgromadzenia: Al. Jana Pawła II, pod pomnikiem "Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945"
25.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi na części działki 72/18 oraz 72/22 w obrębie 46 (docelowo przedłużenie ulicy Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu” – dz. nr 72/26, 72/23 w obrębie 46 (numery działek po projektowanym podziale) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 72/7, 72/8 w obrębie 46; dz. nr 654, 659/3, 663/1 w obrębie 53. 25.01.2019
Informacje o środowisku 9/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 308) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 25.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 50/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wymianę opraw oświetleniowych i czujników ruchu na klatce schodowej i korytarzach do windy w budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu. 24.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 49/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie gadżetów promujących program lojalnościowy Moja starówk@. 24.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 48/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie usunięcia 58 obumarłych drzew w zabytkowym Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu". 24.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 47/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25. 24.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 46/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Posadzenie i pielęgnacja 200 szt. szkółkowanych krzewów żywopłotowych i soliterowych w parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 45/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w branży ogólnobudowlanej (specjalność konstrukcyjno-budowlana) dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu ’’ (nr POIS.02.05.00-00-152/16) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Oś priorytetowa 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 44/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 20 szt. baterii do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujących się w różnych lokalizacjach Urzędu. 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 43/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie notesów reklamowych oraz długopisów, promujących program lojalnościowy Moja starówk@ 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 42/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Toruń ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług i konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania w 2019 r. 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 41/2019Urząd Miasta Torunia – Wydział Geodezji i Kartografii uprzejmie prosi o podanie ceny wykonania usługi za przedmiot zamówienia: Uzupełnienie danych w programie EWID2007, dotyczących 237 operatów prawnych (podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia granic) z obrębu ewidencyjnego nr 0038 miasta Torunia 23.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 13/2019Data zgromadzenia:26.01.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
23.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 12/2019Data zgromadzenia:25.01.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń,przy ulicy Szerokiej 50.
23.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 8/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej – zespołu grodzy V oraz VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 23.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 6/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek nr 94/51, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8 w obrębie 78 przy ul. Romantycznej 5, 7, 9, 11, 13, 15 w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 94/40, 94/51, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/10 w obrębie 78) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 23.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 40/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Dyski 2,5” typu Dell 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2,5" Hot-plug Hard Drive, 400-AJQM, kompatybilne z macierzą marki Dell PowerVault MD3220i iSCSI s/t DHVTH5J wraz z ramki umożliwiające montaż w/w dysków w macierzy. Sprzęt musi być nowy, wolny od wad. 22.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 11/2019Data zgromadzenia: 26.01.2019
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Radio Maryja, ul. Żwirki i Wigury 80.
22.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A