Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137396
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
<<< 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 >>> 

Dokument Tytuł Data
Sprawozdania 5/2019Sprawozdanie ze współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 03.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 249/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na przygotowanie projektu baneru promującego inwestycję Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne oraz jego wykonanie i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 31.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 248/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim w Toruniu. 31.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 75/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.38.2018.EK z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (dot. ul. Rypińskiej 8, Podgórskiej 25-29 i Podgórskiej 40). 31.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 74/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2019 r. znak WGN.6840.2.25.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 31.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 73/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2019 r. znak WGN.6840.2.23.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 31.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 68/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 31 maja 2019 r. znak WGN.6840.1.7.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 31.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 34.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Toruniu (działki nr 409/2, 410, 411/1, 438 i 439 obręb 68). 31.05.2019
Sprawozdania 4/2019Raport o stanie Gminy Miasta Toruń za rok 2018. 31.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 247/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Prace konserwatorskie przy 2 pomnikach w Toruniu". 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 73/2019Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów 210 w Toruniu. 30.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 72/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.8.2016.EK z dnia 30.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 / Rybaki 7). 30.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 30.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 71/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.18.2018.EK z dnia 30.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. Jasia i Małgosi 10). 30.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5, 307/1, 296/1, 296/7, 295/12, 295/17, 295/13, 288/19, 288/24, 288/23, 280/6, 245/11, 703/5 – obręb 53 30.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Żwirki i Wigury 75A w Toruniu (dz. nr 539 – obręb 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr 96/13 i 98/2, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Spacerowej w Toruniu 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.1.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Mohna w Toruniu (działki nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 173/36 obręb 38 oraz części działek nr 294, 504, obręb 37 i działek nr 128/6, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 409/4, 411, 412/3, 414, 712/1, 135/24 obręb 38). 30.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 246/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę 40 sztuk mikrofonów konferencyjnych do sali obrad Rady Miasta Torunia. 29.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A