Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657619




Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24159
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 68/2020Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o możliwości zgłoszenia kandydatur na przedstawicieli do prac w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021. 13.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 380/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na przebudowę placu zabaw na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu. 12.05.2020
Inne dokumenty 28/2020Informacja o wynikach szkolenia Ośrodków Szkolenia Kierowców- I kwartał 2020, Rejestr ośrodków szkolenia kierowców. 12.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6733.1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zmianie wniosku w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z Gminy Lubicz do Torunia planowanej w Toruniu przy ul. Leśny Trakt na działkach nr 25/1 i 21 obręb 59 oraz na części działki nr 1 obręb 62, w Gminie Lubicz: Lubicz Dolny, Drwęca, Nowa Wieś na działce nr 2008/17, na części działki nr 397/1, na części działki nr 2008/20 oraz na części działki nr 413/8 obręb Lubicz Dolny, na działce nr 59, na części działki nr 60/1 oraz części działki nr 60/5 obręb Nowa Wieś”. 12.05.2020
Informacje o środowisku 10/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu wraz z prognozą. 12.05.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn. ,,Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku internatu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26” w Toruniu - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT . 11.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 47/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia.WGN.6850.10.2020.EB 11.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2019.5/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 listopada 2017 r. znak: WAiB.6220.11.98.29.2016 AG, wydanej dla Prime Residential Sp. z o.o., przeniesionej na Panattoni Europe Sp. z o.o. decyzją z dnia 2 października 2018 r. znak: WAiB.6220.22.2.2.2018 AG dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu (dz. 74/2, 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” w zakresie wyłączenia działki nr 74/2 przy ul. Ostrej 5 w Toruniu i zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia – rezygnacja ze zbiorników magazynowych na gaz - § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 11.05.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 78/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Marka Morysona, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 63 PE wraz z przyłączami do budynków dwulokalowych w zabudowie szeregowej w ul.: Kikolska, Golubska w Toruniu (dz. nr 298/15, 298/62, 307/4, 308/3, 302/21, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 08.05.2020
Zarządzenie PMT 73/2020zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 08.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6740.15.2019.3/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi ul. Watzenrodego, Strobanda, Polnej, Ugory i Legionów polegająca na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą techniczną do osiedla JAR - etap IIa" 08.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 379/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i rozładunek 40 szt. worków do podlewania drzew w Toruniu. 07.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 67/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU. 07.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 66/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”- konkurs nr 40. 07.05.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 46/2020Obwieszczenie WGN.6840.5.4.2019.MS.GMT Prezydenta Miasta Torunia z dnia 7 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do zbycia na rzecz Skarbu Państwa w drodze zamiany. 07.05.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 17. sesji RMT 07.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 378/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty na opracowanie raportu z realizacji zadania pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością". 06.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 377/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy osobę, która przeprowadzi warsztaty kulinarne. 06.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 376/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty pracy fizjoterapeutów. 06.05.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 375/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty pracy trenerów. 06.05.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A