Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 201/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie ławek znajdujących się na Rynku Nowomiejskim 28 wokół budynku Fundacji Tumult w Toruniu. 07.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 200/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru archeologicznego związanego z modernizacją i rozbudową budynku gospodarczego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu na cele klubu ucznia przy ul. Zaułek Prosowy 1 ( dz. nr 307/1, 312 obręb 15). 07.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 199/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Bydgoskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Chopina w Toruniu. 07.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 198/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania: "Prowadzenie prac zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej Torunia (80ha) wg wskazań przedstawiciela WŚiZ - UMT". 07.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 57/2019Data zgromadzenia:19.05.2019
Godzina zgromadzenia:19.00-20.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika
07.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa na potrzeby posesji przy ul. Wola Zamkowa 14 w Toruniu (działki nr 148, 149/4, 151 oraz części działek nr 149/2, 220 i 188/1, obręb 18) 07.05.2019
Petycje 5/2019Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Toruniu. 07.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu. 06.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 58/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont zespołów sanitarno-szatniowych przy sali gimnastycznej – Etap I i III {piwnica, parter} w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu. 06.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie wiatrołapu oraz schodów zewnętrznych do przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 na terenie położonym przy ul. Osikowej 11 w Toruniu (działka nr 129, obręb 50) 06.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z rozłącznikiem oraz linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie położonym w miejscowości Toruń – działki nr 401, 380/2, 380/1 i 381/1 oraz części działek nr 299, 972/1, 972/8, 402 i 387 obręb 63, oraz w miejscowości Mała Nieszawka (gmina Wielka Nieszawka) – działki nr 376/29, 376/25 i 376/27 oraz części działek nr 376/28, 376/26 i 376/30 obręb Mała Nieszawka. 06.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 06.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 197/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn. "Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu". 02.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 196/2019Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu informuje, że zamierza zainstalować i użytkować w okresie od 1 czerwca 2019r. do 30 września 2019r. w 12 budynkach Urzędu Miasta Torunia 39 szt. dystrybutorów wody wraz z zainstalowanymi rękawami do kubków. 02.05.2019
Zarządzenie PMT 124/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 02.05.2019
Zarządzenie PMT 123/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 02.05.2019
Zarządzenie PMT 122/2019w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 02.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 6. sesji RMT 02.05.2019
Zarządzenie PMT 121/2019w sprawie powołania Rady programowej do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia 30.04.2019
Zarządzenie PMT 120/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 30.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A