Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657752
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24159
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 48/2020Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 w Toruniu. 06.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 78/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.1.159.806.1.2020.KM, nakładające na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości, w terminie 90 dni od daty otrzymania pisma, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53), 05.05.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.25.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2020 r. decyzji znak: WAiB.6740.25.3.2.2020 KJ zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 września 2018 r. znak: WAiB.6740.15.4.6.2018 KJ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastruktura techniczną w ciągu ulic Równinna, Polna, Morwowa, Płaska w Toruniu”. w zakresie: - zmiany zagospodarowania terenu poprzez lokalizację w ul. Morwowej zatoki postojowej w km od 0+367 do 0+390, - podziału działek 112/3 i 112/4 obręb 40, - czasowego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas prowadzenia robót. na działkach nr 112/11 (z podziału działki 112/3), 112/8 (z podziału działki 112/4) obręb 40 oraz na działkach przeznaczonych do czasowego zajęcia - działki numer 112/9 (z podziału działki 112/4) i 112/10 (z podziału działki 112/3) obr. 40 05.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 65/2020W dniu 28.04.2020 r. Stowarzyszenie Tilia złożyło ofertę na realizację projektu pn.: "Barbarka-klejnot w zielonej koronie", w ramach zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.). 04.05.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 64/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 20 lutego 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (II Tura Konkurs nr 39) 30.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 31.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (części działek nr 16/5, 16/6, 16/7, 17/2, 18/2, 19/2, 22, 27/1, 27/2 obręb 9) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Matejki 83-87, 91 i ul. Gałczyńskiego 50-52, 52A-54 w Toruniu 30.04.2020
Inne dokumenty 27/2020Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku mieszkalnego położonego na działce nr 80/1 w obrębie 9, ul. Szosa Chełmińska 49-51, Toruń. 30.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.21.2019.3./2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji: „Budowa pierścienia „Bielawy – Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s – projekt podstawowy – odcinek nowej sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w kierunku północnym i wschodnim do budynków położonych przy ul. Przy Lesie 4a, Ceglana 29b, Projektowana 12 (do miejsca wpięcia w istniejący ciepłociąg w punkcie BF) – zadanie 2 (etap V)” – przy ul. Ceramicznej, Na Uboczu (dz. nr 69/36, 69/37, 72/10, 74, 88, 99/4, 99/15, 99/27, 99/40, 99/44, 99/50, 122/10, 122/18, 122/23, 122/130, 207, 122/139, 122/141 – obręb 42) w zakresie: - zmiany lokalizacji – częściowo nowej trasy sieci ciepłowniczej – nowy przebieg sieci ciepłowniczej przez działki nr 69/36, 69/37, 72/10, 99/15, 99/46, 122/23, 206/4 oraz na części działek 74, 88, 99/49, 99/50, 99/51, 122/18, 122/130, 122/139, 122/141, 203/2 – obręb 42, - zmiany długości sieci cieplnej, 30.04.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 374/2020Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie 100 szt. termometrów bezdotykowych dla dzieci. 29.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 77/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 10 kwietnia 2020r., w dniu 28 kwietnia 2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno – kanalizacyjnej przy rondzie J. Kuronia i przy ulicach Gen. W. Andersa i Okólnej w Toruniu (obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: obręb 70 - działki nr 540, 807, 812, 808, obręb 75 - działki nr 1/56, 1/6, 1/89, obręb 75 – działka 1/90 29.04.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 76/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn, demontażu istniejących linii kablowych i linii napowietrznej nn oraz demontażu istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „LETNIA” dla rozwiązania kolizji z planowaną rozbudową Zakładu Produkcyjnego EUROHANSA Sp. z o.o. przy ul. Letniej 10-14 w Toruniu (dz. nr 119, 636/4, 638, 639, 641, 642, 643/2, 644, 758, 769, 773, 774, 786, 794, 797, 809, 811, 815, 816, 817, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 1122 i 1126/3 w obrębie 70) 29.04.2020
Zarządzenie PMT 72/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym w Toruniu 29.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 47/2020Przetarg nieograniczony na modernizację budynku i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 w Toruniu” - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT. 29.04.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 46/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 29.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.1/2020Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa ulicy Kociej w Toruniu" 29.04.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 45/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28.04.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.91.2020.EB 28.04.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 44/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia 28.04.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do dzierżawy. WGN.6845.59.2020.EB 28.04.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 43/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 kwietnia 2020 r. znak WGN.6840.2.43.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 28.04.2020
Inne dokumenty 26/2020Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 kwietnia 2020r. 28.04.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.21.2019.3/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 – obr. 30)” w zakresie: ilości urządzeń wentylacyjnych; powierzchni projektowanej m.in. budynków, dróg i parkingów, garaży podziemnych, chodników, terenów, terenów zielonych; ilości nasadzeń zastępczych; ilości zużywanej wody, energii elektrycznej, ciepła oraz w zakresie obszaru oddziaływania – obszar oddziaływania będzie się zamykać w granicach terenu przedsięwzięcia dz. nr 187 – obręb 30 28.04.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A