Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.03.2019

Liczba wejść na stronę: 9557736
Data (2019-03-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21081
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 98/2019W ramach badania rynku nr BPI.C.22.2019 Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: wdrożenie w Urzędzie Miasta Torunia we wskazanych Wydziałach oprogramowania realizującego zadania tworzenia harmonogramów w równoważnym czasie pracy polegającego na bezkonfliktowym oraz przejrzystym planowaniu i tworzeniu rozkładów czasu pracy dla pracowników zmianowych, zdalnych oraz pracujących w trybie nienormowanym i równoważnym. Wraz z propozycją cenową należy przesłać opis funkcjonalności programu. 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 97/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Pełnienie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych dla inwestycji zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek ( obszar AZP 40-43) realizowane w ramach projektu „Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu” 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 96/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w sprawie aktualizacji Programu Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych poprzedzonej analizą problemu niepełnosprawności w Toruniu. 28.02.2019
Zarządzenie PMT 67/2019zarządzenie zmieniające w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzęnicze 28.02.2019
Zarządzenie PMT 66/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 28.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 26/2019Data zgromadzenia: 3.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
28.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.38.2019.EB 28.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 28 lutego 2019 r. znak WGN.6840.2.13.2017.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 28.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 95/2019Wydział Gospodarki Komunalnej w celu zbadania ofert rynkowych potencjalnych wykonawców na: Prowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków” zaprasza do złożenia informacji o cenie. 27.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 94/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę wolnostojącego murowanego parterowego budynku mieszkalnego z dachem drewnianym krytym papą, oraz wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego murowanego z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Bema 19/21 w Toruniu. 27.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 93/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę krzeseł obrotowych z podłokietnikami dla Urzędu Miasta Torunia 27.02.2019
Zarządzenie PMT 65/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 27.02.2019
Zarządzenie PMT 64/2019w sprawie powołania składu Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego 27.02.2019
Zarządzenie PMT 63/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miast Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowwanej położonej przy ul. Klonowica 41 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.02.2019
Zarządzenie PMT 62/2019w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, w rejonie ulicy Olsztyńskiej stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 27.02.2019
Zarządzenie PMT 61/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 45 27.02.2019
Zarządzenie PMT 60/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Włocławskiej 27.02.2019
Zarządzenie PMT 59/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kartuskiej 38-38A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 27.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 24/2019Informacja PMT o wycofaniu w dniu 25 lutego 2019 r. zgłoszenia spółki ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Piotra Cyrka, dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Czachowskiego 10 w Toruniu (dz. nr 721, 722, 729, 730, 739 – obręb 71) 27.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 23/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (– odgałęzienia bocznego) dla posesji zlokalizowanej przy ul. Cedrowej 21 / ul. Palmowa w Toruniu (dz. nr 31 z obrębu 47) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A