Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913910
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 268/2022Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do złożenia oferty celem rozeznania rynku o cenę na działania edukacyjne – szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 12.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 267/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6”. 12.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 328/2022Informuję, że Wspólnota Mieszkaniowa dokonała zgłoszenia remontu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szczytnej 10/12 w Toruniu (dz. nr 203 i 202/1, obręb 15) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 09.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 266/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza – mała architektura”. 09.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 327/2022Informuję, że w dniu 08.09.2022 r. Pani Janina Sypek wycofała wniosek zgłoszenia podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orlej 1 w Toruniu (dz. nr 656, obręb 31). 08.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 265/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynków technicznego i gospodarczego na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grunwaldzkiej 23-37 w Toruniu 08.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 136/2022Data zgromadzenia: 11.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikolaja Kopernika
08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 107/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ poprzez realizację w latach 2022-2024 wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika – II tura (konkurs nr 27.2/2022). 08.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 106/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez działalność kulturalną, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 38/2022). 08.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.38/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1017_A, Toruń, ul. Lelewela 33. 07.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.39/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1019_B, Toruń, ul. Młodzieżowa 31A. 07.09.2022
Zarządzenie PMT 328/2022w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 07.09.2022
Zarządzenie PMT 327/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, przy ul. Włocławskiej 103 i Łódzkiej 148 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 07.09.2022
Zarządzenie PMT 326/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 36,38,40 i ul. gen Józefa Dwernickiego 3A, 3B, 3,5 i 7 oraz drogi dojazdowej i powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 07.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 326/2022Informuję, że Pan Jerzy Koralewski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku warsztatowego na terenie przy ul. Włocławskiej 94A Toruniu (dz. nr 814, ob. 66), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 07.09.2022
Zarządzenie PMT 325/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu 07.09.2022
Zarządzenie PMT 324/2022w sprawie powołania Gminnego Zespołu do spraw zużycia energii oraz zespołów dziedzinowych do spraw zużycia energii 07.09.2022
Zarządzenie PMT 323/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu 07.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 264/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: „Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim (budżet obywatelski)”. 07.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 263/2022Biuro Obsługi Urzędu zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku na zakup i dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz składanki komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń. 07.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A