Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279961
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 368/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 27.11.2019
Patronaty 211/2019"Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" 27.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 187/2019Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia 27.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 186/2019Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 27.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 185/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17.10.2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzeniu edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 177/2019Data zgromadzenia: 01.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski - pomnik Kopernika
27.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 50.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 na terenie położonym przy ul. Broniewskiego 9 w Toruniu (działka nr 326/1 obręb 7) 27.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 175/2 z obrębu 30 przy ul. Strobanda 14 w Toruniu" 27.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 476/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 26.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 475/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia. 26.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 474/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy 5 (pięciu) szt. elektronicznych translatorów językowych. 26.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 473/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Zakup pakietu licencji ESET Endpoint Encryption lub równoważnego -50 licencji stanowiskowych z możliwością rozszerzenia do 100, bezterminowa, z serwisem 1-rocznym; 26.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 184/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. 26.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 183/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o utworzeniu powiatowej bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu i powiatowej bazy danych obiektów topograficznych. 26.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 182/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza projekt listy osób do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na rok 2020. 26.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 176/2019Data zgromadzenia: 29.11.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 8:00-10:00
Miejsce zgromadzenia: Szosa Chełmińska 29, przy kiosku.
26.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 144/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.11.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń.WGN.6845.272.2019.EB 26.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 143/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.1.54.2017.IW z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Bydgoska 92 m. 5). 26.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 142/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.1.38.2017.IW z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szewska 6 m. 5a) 26.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 141/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia znak WGN.6840.1.29.2019.IW z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży (ul. Poznańska 81 m. 9). 26.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A