Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279841
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740.1/2019Obwieszczenie PMT o przekazaniu odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy od decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Instalacja urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). Obszar oddziaływania obiektu(-ów) zgodnie z informacją zawartą w projekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka nr 47/1, 47/45, 47/46, 47/28, 47/4, 47/5, 47/6, 163/1, 162, 164, 50, 49, 48, 64, 63, 170, 866, 867, 873, 65/2, 65/1, 865/4, 865/8, 864/5, 864/4, 864/3, 863/18 863/15, 47/41, 117, 47/26, 47/40 obręb 29 oraz 92/7, obr. 28 Inwestor: T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 12, reprezentowany przez pełnomocnika Panią Katarzynę Dąbrowską - ATEM Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łużyckiej 2 w Gdyni 25.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 472/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie: • Wyświetlacz grupowy 43’’, LG43SM5KE-B – 1 szt. • Wyświetlacz grupowy 55‘’, LG55SM5KE-B – 1 szt. bądź do nich równoważnych. Wyświetlacze grupowe muszą być kompatybilne z istniejącym u Zamawiającego rozwiązaniem systemu kolejkowego i nie mogą posiadać żadnych dodatkowych rozwiązań w celu ich właściwego zarządzania i użytkowania. 25.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 471/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup i dostarczenie: 1. Bezprzewodowy punkt dostępowy (zewnętrzny) • AP-7662-680B30-WR wraz z zestawem montażowym – 7 sztuk 2. Bezprzewodowy punkt dostępowy (wewnętrzny) • AP-7632-680B30-WR – 4 sztuka 25.11.2019
Zarządzenie PMT 366/2019w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 25.11.2019
Zarządzenie PMT 365/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 25.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 280.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej (centrum aktywności lokalnej – osiedlowy dom kultury z elementami ogniska artystycznego) na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Toruniu (część działki nr 318, obręb 36). 25.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 181/2019Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia informuje o podjęciu przez Radę Miasta Torunia uchwały nr 280/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 25.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 180/2019W dniu 15.11.2019 r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Tradycje Bożonarodzeniowe i Karnawałowe na Kujawach - cykl warsztatów dla dzieci zakończone wspólną wigilią i sylwestrem", w ramach zadania publicznego - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 25.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 175/2019Data zgromadzenia: 1.12.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: U zbiegu ulic: Szerokiej, Wielkie Garbary i Królowej Jadwigi.
25.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 148/2019Informuję, że Firma Handlowo – Usługowa „LUX” Adolf Plewa z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 70A w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie stacji transformatorowej przy ul. Równinnej 24 w Toruniu (dz. nr 83/16 w obrębie 41) 25.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 147/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Janusza Janiaka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Gdańskiej 20-22 w Toruniu (dz. nr 322/1, 317/2 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 25.11.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 144/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji alejek wraz z odwodnieniem przy stawie oraz budowa zejścia północnego przy kaskadzie w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 25.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 140/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.11.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ułamkowa częścią gruntu.WGN.7125.1.11.2018.KŁ, WGN.7125.1.63.2019.KŁ,WGN.7125.1.37.2019.KŁ,WGN.7125.1.70.2018.KŁ,WGN.7125.1.56.2018.KŁ,WGN.7125.1.123.2018.KŁ,WGN.7125.1.15.2018.KŁ, 25.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 174/2019Data zgromadzenia:01.12.2019
Godzina zgromadzenia:11.50 - 13.20
Miejsce zgromadzenia:Toruń Plac św. Katarzyny, przy figurze św. Katarzyny
24.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 173/2019Data zgromadzenia:27.11.2019
Godzina zgromadzenia:15.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia:róg ul. Szerokiej i Mostowej
24.11.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 172/2019Data zgromadzenia: 01.12.2019
Godzina zgromadzenia: 13.33 - 16.03
Miejsce zgromadzenia: róg ul. Szerokiej i ul. Mostowej
24.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 470/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na instalację i obsługę 20 sztuk koksowników ulicznych, które zostaną rozstawione na terenie Torunia w 17 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 22.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 469/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na konserwacje i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz konserwację i utrzymanie elementów małej architektury - stoły do pong ponga, stoły do gry w piłkę nożną, stoły do gry w szachy, stoły i ławki, altany rekreacyjne. 22.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 468/2019Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na sprzątanie 65 miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu. 22.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 467/2019Biuro Obsługi Urzędu zwraca się prośba o przygotowanie oferty na podwieszenie istniejących kabli światłowodowych w kolektorze ogólnospławnym A na odcinku ul. Chopina od studni nr 008004 do studni nr 088017 22.11.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A