Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018

Liczba wejść na stronę: 8723484
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20122
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Inne dokumenty 10/2018Rejestr Ośrodków Szkolenia Kierowców 17.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie kabla światłowodowego GMT zainstalowanego w kanale sanitarnym ulicy Wały gen. Sikorskiego w Toruniu. 16.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 170/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 16.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 139/2018Data zgromadzenia: 19.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Królowej Jadwigi 7. Ponadto osoba zgłaszająca zaznacza, że lokalizacja zgromadzenia będzie znajdować się po lewej bądź prawej stronie tejże ulicy.
16.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 132/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ulicy Plac Rapackiego w Toruniu, na działce nr 65 w obrębie 14 (do posesji przy ul. Plac Rapackiego 8) w Toruniu zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 16.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 9/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.23.2017.KŁ i WGN.7125.1.106.2017.KŁ 16.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 172/2018Przetarg nieograniczony na montaż, uruchomienie, serwis w trakcie ekspozycji dekoracji iluminacji świątecznej znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 171/2018Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, uruchomienie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego terenu zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2018/2019”. 15.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 131/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność pn.: URBAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu, dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Toruniu (dz. nr 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2, 46/2 z obrębu 2) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 15.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 130/2018Informacja PMT o wydaniu zaświadczenia w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Romantycznej 5 w Toruniu – dz. nr 94/10 w obrębie 78. 15.10.2018
Informacje o środowisku 25/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu (na podstawie uchwały nr 928/18 Rady Miasta Torunia z dnia 27 września 2018 r.). 15.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo - zabezpieczających dla budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Koszar Bramy Chełmińskiej przy ul. Wały Generała Sikorskiego 23/25 w Toruniu. 12.10.2018
Zarządzenie PMT 333/2018w sprawie sprostowania błędu i zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia 12.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 168/2018Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „ Zielona brama gotyckiej starówki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. 12.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 8/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia WGN.6845.304.2018.EB, WGN.6845.203.2018.EB 12.10.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 55. sesji (27.09.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 12.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2018Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na usunięcie skutków awarii i naprawę mocowania kabli światłowodowych GMT zainstalowanych w kanałach ogólnospławnych ulicy Legionów oraz Matejki w Toruniu. 11.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 169/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul. Sobieskiego w Toruniu. 11.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A