Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.08.2018
Data (2018-08-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19867
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 344/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę 6. budynków parterowych przy ul. Winnica 95-97 w Toruniu. 13.08.2018
Patronaty 143/2018"Dziękczynienie w rodzinie" 13.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 140/2018Przetarg nieograniczony na budowę rurociągu światłowodowego 3xHDPE 40mm w relacji: istniejąca studnia kablowa przy budynku ZDZ ul. Żółkiewskiego 37/41 – projektowana studnia kablowa przy ul. Żółkiewskiego 33 w Toruniu. 13.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 114/2018Informuję, że w dniu 10.08.2018 r. Pan Krzysztof Cmiel wycofał wniosek zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Lubej 12 w Toruniu (dz. nr 228, obręb 46, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) o taras. 13.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 108/2018Data zgromadzenia: 19.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 18:00
Miejsce zgromadzenia: róg ul. Szerokiej i ul. Żeglarskiej
13.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 343/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie prac dla zadania pn. "Budowa trampolinowego placu zabaw na Barbarce w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 342/2018Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową pn. "Interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Bema 66 w Toruniu. 10.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 136/2018Przetarg nieograniczony na „Ocieplenie – termomodernizacja Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych >>Młody Las<< przy ul. Sienkiewicza 12 w Toruniu”. 10.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 113/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Michała Matusiaka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV do zasilania działek nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24 przy ul. Zielonogórskiej i Tarnowskiej w Toruniu (dot. dz. nr 217/21, 217/22, 217/23, 217/24, 215/22, 217/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.08.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 112/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Bukowej w Toruniu (dz. nr 67/3, 116/3, 116/5, 118/1, 119/1, 122/1, 123/1, 129/1, 131/3 w obrębie 47, dz. nr 67/4, 68 w obrębie 52) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 10.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 341/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT, w związku z podjęciem działań mających na celu pozyskanie informacji nt rynku potencjalnych wykonawców i analizy cen rynkowych, zwraca się o przedstawienie propozycji ceny za wykonanie : Dokumentacji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek w Toruniu. 09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 340/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na instalację bezprzewodowych punktów dostępowych, w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci Wi-Fi w Toruniu”: AP-7662-680B30-WR (TYP-A, zewnętrzny), zgodnie z załączoną dokumentacją – 11 sztuk 09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 339/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyz z zakresu ornitologii oraz chiropterologii niezbędnych do sporządzenia wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na niszczenie siedlisk, ostoi oraz gniazd ptaków i nietoperzy, w związku z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Toruniu 09.08.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 135/2018Przetarg nieograniczony na: zakup powierzchni informacyjno-reklamowej w cyklu artykułów o tematyce samorządowej, informujących o miejscach, wydarzeniach oraz projektach, a także tytuł partnera cyklu, który ukaże się w prasie o zasięgu ogólnopolskim: tygodniku, dzienniku informacyjnym i dzienniku o tematyce polityczno- prawnej 09.08.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 107/2018Data zgromadzenia: 12.08.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
09.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 338/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi mycia i czyszczenia kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Torunia. W załączeniu do zapytania dołączony jest wzór umowy wraz z załącznikami, opisujący zamówienie. 08.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 337/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu. 08.08.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 336/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont chodników na terenie Gminy Miasta Toruń - lokalizacja ul. Przy Rynku Wełnianym 1-3. 08.08.2018
Zarządzenie PMT 263/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/21 obręb 0046 08.08.2018
Zarządzenie PMT 262/2018w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 72/20 obręb 0046 08.08.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A