Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314224
Data (2019-02-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 43/2019w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń 12.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 14/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN 6845.9.2019.EB 12.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego w Toruniu. 12.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski i zapytania z 3. sesji RMT. 12.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 20/2019Data zgromadzenia:13.02.2019
Godzina zgromadzenia:17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul. gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Mirosławę Zielińską, w dniu 7 lutego 2019 r. dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej n.n. do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Czachowskiego 10 w Toruniu (dz. nr 721, 722, 729, 730, 739 – obręb 71) - zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (– odgałęzienia bocznego) dla posesji zlokalizowanej przy ul. Cedrowej 21 / ul. Palmowa w Toruniu (dz. nr 31 z obrębu 47) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 16/2019Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu, przy ul. Przybyszewskiego 3-5. 11.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 71/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów IT w serwerowni w Wydziale Geodezji i Kartografii UMT. 08.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 19/2019Data zgromadzenia: 9.03.2019r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem M. Kopernika, ul. Chełmińska, Wały gen. Sikorskiego, ul. Szumana, pl. Św. Katarzyny, ul. Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Ślimak Getyński, Al. Jana Pawła II, pl. Rapackiego, Łuk Cezara, Fosa Staromiejska.
08.02.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (części działek nr 144, 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D. 08.02.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 4. sesji (07.02.2019 r.). 08.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 70/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 2 szt. toalet przenośnych dla osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowych wykonanych z wysoko zagęszczonego polietylenu. 07.02.2019
Uchwała RMT 69/2019w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 stycznia 2019 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 07.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 69/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia 07.02.2019
Uchwała RMT 68/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 16 stycznia 2019 r. o zawieszenie wykonania uchwały nr 35/19 z 10 stycznia 2019 r. Rady Miasta Torunia w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 07.02.2019
Uchwała RMT 67/2019w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 07.02.2019
Uchwała RMT 66/2019w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń. 07.02.2019
Uchwała RMT 65/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VIII kadencji. 07.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A