Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913516
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45.6730/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie nazwy inwestycji w związku z postępowaniem administracyjnych dotyczącym ustalenia warunków zabudowy na terenie położonym przy ul. Poznańskiej 156-158 w Toruniu (dz. nr 938, obręb 63) 29.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV na terenie położonym przy ul. Szymańskiego w Toruniu (działki nr 207/46, 207/6, 209/2, 142/72, 142/76 obręb 45) 29.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 355/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji sieci elektroenergetycznej nn (budowa linii kablowej nn i demontaż linii napowietrznej o długości 81 m wraz z 2 stanowiskami słupowymi) przy ul. Łódzkiej w Toruniu (dz. nr 556, 663, 557, 664/3, 558, 664/5, 559/1, 662 obręb 74) 28.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 150/2022Data zgromadzenia: 15.10.2022
Godzina zgromadzenia: 17.00-19.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, pod pomnikiem Kopernika
28.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 149/2022Data zgromadzenia: 01.10.2022
Godzina zgromadzenia:12.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski 36/38, przy wejściu do PDT-u
28.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 293/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów”. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 292/2022Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa opisanej w §4 pkt.8. Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do wskazanego regulaminu (w załączeniu). Wykonawcą takiej usługi może być jedynie podmiot, który spełnia wymagania ujęte w rozporządzeniu ministra cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 291/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi usunięcia graffiti z budynków i budowli w Zespole Staromiejskim, części strefy buforowej UNESCO oraz Fortu Przyczółek Mostowy w Toruniu. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 290/2022Urząd Miasta Torunia Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego nie wpisanego do rejestru zabytków dla schronu artylerzystów A-5 zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Mazowieckiej 40 oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku schronu jw. 27.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 289/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania. 27.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 148/2022Data zgromadzenia:01.10.2022
Godzina zgromadzenia:14.00-15.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,pod pomnikiem Kopernika
27.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 147/2022Data zgromadzenia:02.10.2022
Godzina zgromadzenia:11.40-15.20
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
27.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 81/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.177.2022.EB 27.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 354/2022Informuję, że Pani Janina Sypek dokonała zgłoszenia podłączenia kotła do wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Orlej 1 w Toruniu (dz. nr 656, obręb 31) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 26.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 353/2022Informuję, że Pani Grażyna Komenda dokonała zgłoszenia budowy doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Szubińskiej 8 w Toruniu (dz. nr 633, obręb 63) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 288/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Sadzenie konwalii na skwerze przy Alei św. Jana Pawła II 4-6” 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 287/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Odbetonowywanie drzew wraz z nasadzeniami krzewów w pasach drogowych w Toruniu”. 26.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 286/2022Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji budowy miejsc do parkowania na odcinku ul. Watzenrodego od ul. Grasera do ul. Watzenrodego 8 wraz z zapewnieniem komunikacji i oświetleniem, z podziałem na 4 etapy realizacji robót 26.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 146/2022Data zgromadzenia: 01.10.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: ulica Panny Marii przy kościele. Przejście od ulicy Panny Marii koło poczty i kościoła św. Ducha pod pomnik Mikołaja Kopernika.
26.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 80/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.09.2022r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.187.2021.EB 26.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A