Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322527
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 70/2019Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu o uzupełnienie złożonego wniosku znak: WAiB.6740.1.287.1126.2019.WS, WAiB.210.V.88 w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z halami garażowymi, częścią rekreacyjno – sportową i infrastrukturą techniczną przy ul. Szosa Chełmińska 226A i 226B / Storczykowa 4 w Toruniu (dz. nr 724/3, 724/5, 727/5, 727/6 obr. 32, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) 17.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 280/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: "Naprawa ławek i wymiana koszy na śmieci na skwerze przy Cinema City na Pl. NOT". 14.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 79/2019Data zgromadzenia: 16.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
14.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 78/2019Data zgromadzenia: 23.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-16.30
Miejsce Zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Pl. św. Katarzyny
Przejście: Pl. św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka, Rynek Staromiejski i powrót tą sama trasą do Rynku Nowomiejskiego (zakończenie zgromadzenia).
14.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 36.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w Toruniu (części dz. nr 23/3, 145, obręb 33). 14.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej 0,23 kV wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Buszczyńskich w Toruniu (działki nr 31/11, 31/45, 31/46 oraz części działek nr 31/3, 31/13, 31/42, 31/44, obręb 51). 14.06.2019
Informacje o środowisku 22/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubicka i Szosa Lubicka w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 121/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23 maja 2019r.). 14.06.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu, prostujące na wniosek Inwestora oczywistą omyłkę w ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 marca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.12.4.2018.MB udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa drogi na części działki 72/18 oraz 72/22 w obrębie 46 (docelowo przedłużenie ulicy Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu” – dz. nr 72/26, 72/23 w obrębie 46 (numery działek po projektowanym podziale) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 72/7, 72/8 w obrębie 46; dz. nr 654, 659/3, 663/1 w obrębie 53. 14.06.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 7. sesji RMT 14.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 279/2019Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania usługi naprawy fragmentu ażurowej osłony urządzeń znajdujących się na dachu Toruńskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (część 1) oraz naprawy szklanego zadaszenia nad wejściem do budynku D kompleksu Młynów Toruńskich - Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (część 2) przy ul. Łokietka 5 w Toruniu. 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 278/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na remont elewacji Klubu Ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10, Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu. 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 277/2019Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia z Programów "Rodzina+" i "Dobry start" 13.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 82/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy.WGN.6845.177.2019.EB, WGN/.6850.13.2019.EB 13.06.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 79/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12.06.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.57.2019.EB 13.06.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 77/2019Data zgromadzenia: 19.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13.30 - 15.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: Toruń, ul. Szosa Lubicka 17, przy salonie Hyundai
Przejście: „protestujący będą poruszać się po przejściu dla pieszych, czasowo blokować ruch uliczny, w przerwach protestujący będą poruszać się na chodniku celem akcji informacyjnej obywateli o pracy Inspekcji Weterynaryjnej”
13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 68/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Batorego w Toruniu (dz. nr 75/1, 76/1, 102 – obr. 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 77 – obręb 11 13.06.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 67/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38 w Toruniu (dz. nr 354 – obr. 35) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami).Obszar oddziaływania: 184 – obręb 35 13.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 276/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostawy akcesoriów odblaskowych przeznaczonych dla rowerzystów i pieszych. 12.06.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 275/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placu zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 12.06.2019
Zarządzenie PMT 180/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Klonowica 41 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 12.06.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A