Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913035
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 105/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi – II TURA (konkurs nr 37.2/2022). 02.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 320/2022Informuję, że DSM Food Specialities Poland sp. z o.o. dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazu płynnego propan w budynku handlowo-biurowym przy ul. Polnej 140A w Toruniu (dz. nr 24, obręb 44) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 01.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 259/2022Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę baterii w dwóch urządzeniach UPS GreenForce 20 kVA (Zasilacz Bezprzewodowy Delta Power serii GreenForce 20 kVA) - lokalizacja 70/76. 01.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 133/2022Data zgromadzenia: 3.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-17:30
Miejsce zgromadzenia: Ulica Panny Marii przy kościele. Przejście od ulicy Panny Marii koło budynku poczty i kościoła św. Ducha pod pomnik Mikołaja Kopernika.
01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 104/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 37/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 103/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 36/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 102/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez organizację zajęć sportowych przez kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 35/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 101/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi (konkurs nr 34/2022). 01.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 100/2022Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego Gminy Miasta Toruń w zakresie zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień” -II tura (konkurs 3.2/2022). 01.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do użyczenia.WGN.6850.8.2022.EB., WGN>6845.193.2020.EB. 01.09.2022
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.26.1.2020/2022Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 15/33, 26/8 przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 listopada 2020 r. znak: WAiB.6740.15.13.10.2020 MB, WAiB 38/V/2020(1) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Kusocińskiego w Toruniu”. 31.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 319/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu przy ul. gen. J. Bema 128 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej n/n 0,4 kV dla zasilania działki nr 90 na terenie przy ul. Osadniczej 5 w Toruniu (inwestycja przewidziana do realizacji na dz. nr 88,89,90,91,92,93,94,109, ob. 68), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami.) 31.08.2022
Zarządzenie PMT 318/2022w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 317/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 316/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 315/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 314/2022w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Toruniu 31.08.2022
Zarządzenie PMT 313/2022w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku 31.08.2022
Zarządzenie PMT 312/2022w sprawie powołania Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Torunia do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Torunia w roku 2022 dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 31.08.2022
Zarządzenie PMT 311/2022w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Osadniczej 22, 22B-22D i ul. Osadniczej wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów. 31.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A