Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913248
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 258/2022Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę przy ul. Winnica 69, parterowego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok. 42 m2, składającego się z trzech części tj. części głównej i dwóch przybudówek, z dachem na belkach drewnianych pokrytym papą oraz demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych i cokole betonowym z bramą wjazdową i furtką o długości ok. 34 mb. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 31.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 257/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn. „Rewaloryzacja alei robiniowej przy ul. Dekerta”. 31.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 256/2022W celu szacowania wartości zamówienia Wydział Promocji i Turystyki zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na przygotowaniu krótkiego (180-300 sekund) materiału filmowego dotyczącego hanzeatyckich korzeni Torunia. 31.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 132/2022Data zgromadzenia: 04.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, ul. Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika
31.08.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 99/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia dotycząca operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Toruń. 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.2/2022Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku handlowo – magazynowego przy ul. Płaskiej 40-42 w Toruniu (dz. nr 148/12, 207/12 – obręb 45)” 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6220.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków wielorodzinnych CT przy ul. Winnica w Toruniu (dz. nr 191/2, 191/4, 191/5, 191/12, 191/13, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/20, 191/22 – obręb 57, dz. nr 13/1, 6/2 – obręb 58)” 31.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 674015/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 sierpnia 2022 r., znak: WAiB.6740.15.1.1.2022 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Polnej w Toruniu polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Szosa Chełmińska a ul. Legionów w Toruniu” na działkach oznaczonych numerami: 4/3, 5/3 (działka po podziale działki nr 5/2), 10, 11, 12/2, 20 w obrębie 33. Obowiązek budowy i przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr: 4/1 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 9 – obręb 33 (ul. Szosa Chełmińska), 23/8 – obręb 33 (ul. Inżynierska), 23/12 – obręb 33 (ul. Legionów). 30.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 318/2022Informuję, że Pan Jan Kowalski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Małgorzatki 4 w Toruniu (dz. nr 273, obręb 46) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 30.08.2022
Zarządzenie PMT 310/2022w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury "Dwór Artusa" w Toruniu 30.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 255/2022W związku z planowanym wszczęciem postępowania na świadczenie w 2023 roku usług w zakresie usuwania i przemieszczania /holowania/ pojazdów z dróg Gminy Miasta Toruń w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988.), w związku z otrzymaną dyspozycją usunięcia pojazdu, w celu zbadania rynku potencjalnych wykonawców z branży obejmującej przedmiot zamówienia, uprzejmie proszę o przesłanie informacji o cenie, za którą bylibyście Państwo gotowi wykonać przedmiotową usługę. 30.08.2022
Informacje o środowisku 16/2022Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 30.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.2/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa zakładu o halę magazynowo – produkcyjną w której prowadzony będzie proces cięcia folii oraz budowa hali namiotowej o funkcji magazynowej, wiaty, 5 kontenerów (3 kontenery magazynowe i 2 kontenery biurowe) przy ul. Równinnej 8 w Toruniu (dz. nr 129/7, 115/3, 115/4, 60/1 – obręb 45)” 30.08.2022
Zarządzenie PMT 309/2022w sprawie powołania Komitetu Honorowego 2022 FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ I FIM POLISH SPEEDWAY GRAND PRIX 2 29.08.2022
Zarządzenie PMT 308/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 307/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 306/2022w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 305/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 19 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 304/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Toruniu 29.08.2022
Zarządzenie PMT 303/2022w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu 29.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A