Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ugory w Toruniu na działkach oznaczonych numerami: Obręb 28 działki 194, 170/10 Obręb 27 działki 18/3, 19/2, 20/2 (działki po podziale), 17/22 (działka przejmowana w całości) Obręb 30 działka 46/3 (działka po podziale) oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 18/4 (z podziału działki 18/1), 19/3 (z podziału działki 19/1), 20/3 (z podziału działki 20/1) oraz działki 17/6, 17/7 obręb 27. 18.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 132/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 . 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 131/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie akcesoriów komputerowych. 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 130/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 15.03.2019
Zarządzenie PMT 83/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Obsługi Urzędu Miasta Torunia 15.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 34/2019Data zgromadzenia:24.03.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-14.30
Miejsce zgromadzenia:Toruń,ul.Łazienna 18 Kuria Diecezjalna
15.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 33/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 marca 2019r. znak WGN.6841.1.2015.MS w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonej do zbycia(Kociewska 35 D). 15.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 33/2019Data zgromadzenia: 23.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 15.00 - 17.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Dobrzyńska, Plac Pokoju Toruńskiego. Waryńskiego, Antczaka, Studzienna, Sobieskiego, Skłodowskiej-Curie, Wschodnia, Plac Daszyńskiego, most im. Gen. Zawackiej, Rudacka, Podgórska, Okólna, Łódzka, Hallera, Poznańska, Plac Armii Krajowej, most im. Piłsudskiego, Al. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego, Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski
15.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2019Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach UMT. 15.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 22.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu przy ul. Przelot 39 (dz. 75/10 obręb 54)” 15.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 5.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV, stanowiska słupowego z rozłącznikiem oraz linii kablowych nN 0,4 kV, na terenie położonym w miejscowości Toruń – działki nr 401, 380/2, 380/1 i 381/1 oraz części działek nr 299, 972/1, 972/8, 402 i 387 obręb 63, oraz w miejscowości Mała Nieszawka (gmina Wielka Nieszawka) – działki nr 376/29, 376/25 i 376/27 oraz części działek nr 376/28, 376/26 i 376/30 obręb Mała Nieszawka. 15.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 129/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na roczny serwis sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu "Internet świ@t w twoim domu". 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 128/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzątanie miejskich placów zabaw i terenów rekreacyjnych przy wymienionych placach zabaw w Toruniu. 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 127/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie wniosku do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w konkursie Azbest 2019, a w przypadku uzyskania dotacji przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. 14.03.2019
Zarządzenie PMT 82/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 14.03.2019
Zarządzenie PMT 81/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 26.04.2019 r. stanowisko urzędnicze 14.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 31/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Piotra Cyrka, w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania działek dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szuwarów 34 – Czapli 5 w Toruniu (dz. nr 882, 886, 897, 898 i 900 obręb 74) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 14.03.2019
Informacje o środowisku 15/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Okólnej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 14.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Mohna w Toruniu (część działki nr 504, obręb 37) na potrzeby posesji położonej przy ul. Mohna 18A 14.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 126/2019Urząd Miasta Torunia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie 200 sztuk tabliczek- znaków informacyjnych „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” umieszczanych na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w ramach realizacji planowanych zadań w 2019 r. 13.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A