Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 125/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę piasku w piaskownicach na terenie miejskich placach zabaw. 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 124/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „ Projekt koncepcyjny remontu i przebudowy Sali sportowej z zapleczem w ZSOiT nr 13 ul. Targowa 36-38." 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 123/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę wolnostojącego murowanego budynku mieszkalnego o pow. ok.65 m2 z dachem drewnianym krytym papą, oraz parterowego drewnianego budynku gospodarczego o pow. ok.26 m2 i wys. ok. 2.3 m krytego eternitem i drewnianej ubikacji o pow. ok. 1,2 m2 oraz płotu ogradzającego posesję przy ul. Bema 7. 13.03.2019
Zarządzenie PMT 80/2019w sprawie powołania komitetu Honorowego MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW I KADETÓW W SZERMIERCE - TORUŃ 2019 13.03.2019
Zarządzenie PMT 79/2019w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski 13.03.2019
Zarządzenie PMT 78/2019w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Bulwar Filadelfijski 13.03.2019
Zarządzenie PMT 77/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 13.03.2019
Zarządzenie PMT 76/2019w sprawie ustalenia celów jakościowych realizowanych w roku 2019 w Urzędzie Miasta Torunia 13.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 32/2019Data zgromadzenia: 17.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00 - 15:00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic św. Józefa i ul. Żwirki i Wigury
13.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 30/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Ciekawej w Toruniu (dot. dz. nr 139/7, 176/6 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.2018/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku magazynowo - produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 87DA w Toruniu (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 - obręb 46)" 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.1/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 marca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.12.4.2018 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi na części działki 72/18 oraz 72/22 w obrębie 46 (docelowo przedłużenie ulicy Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu” – dz. nr 72/26, 72/23 w obrębie 46 (numery działek po projektowanym podziale) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 72/7, 72/8 w obrębie 46; dz. nr 654, 659/3, 663/1 w obrębie 53. 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 259/5, obręb 38). 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 122/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 12.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 121/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 32/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak 6840.1.10.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mickiewicza 62-62A). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 31/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r.znak WGN.6840.27.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szewska 8). 12.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 31/2019Data zgromadzenia; 15.03.2019
Godzina zgromadzenia: 12:45 - 13:45
Rozpoczęcie zgromadzenia: Wały gen. Sikorskiego 8, przed budynkiem Urzędu Miasta Torunia
Przejście: ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski, przed
pomnikiem Mikołaja Kopernika - zakończenie zgromadzenia
12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 30/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak WGN.6840.1.4.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Klonowica 30 lok. 11). 12.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 30/2019Data zgromadzenia: 15.03.2019
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika
Przejście: ul. Szeroka do Rynek Nowomiejski- okrążenie Rynku Nowomiejskiego- powrót na ul. Szeroką, Zakończenie: Rynek Staromiejski przed pomnikiem Mikołaja Kopernika
12.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A