Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137386
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
<<< 141-160 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 226/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 sztuk tablic: tablicy informacyjnej oraz tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn. „Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym” (nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 225/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku przemysłowego – wymiennikownia ciepła znajdującego się na ul. Świerkowej dz. nr .513 obr. 50 w Toruniu oraz montaż ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych. 20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 224/2019Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy w zakresie lustracji drzew na terenie Parku Tysiąclecia przy ul. gen. Woyczyńskiego 1-5, 8A/ Podgórskiej 2,6 oraz ul. Idzikowskiego 1 A w Toruniu w celu stwierdzenia siedlisk, ostoi bądź gniazd w obrębie koron drzew lub krzewów przewidzianych do wycinki. Przedmiotowy teren to działki o numerach : 425, 428 obręb 64, 98, 99,100,101, 103,104 obręb 65 i 45 obręb 71. 20.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 67/2019Data zgromadzenia: 24.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17.45 - 19.15
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: plac przed Domem Studenckim nr 5 przy ul. J. Słowackiego
Przejście: Z placu przed DS. nr 5 ul. J. Słowackiego, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Fałata, ul. M. Reja do Auli UMK
Zakończenie: przy Auli UMK
20.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 223/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową dla zadania pn: „Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 26-32 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 222/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania dokumentacji dla zabudowy bloku „X” w zespole staromiejskim w Toruniu 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 221/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont toalety wolnostojącej o kształcie walca. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 220/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek betonowych z oparciem i siedziskiem drewnianym. 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 219/2019Wydział Gospodarki Komunalnej UMT zaprasza do składania ofert na remont i modernizację koszy ulicznych oraz dostawę wkładów. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 70/2019Przetarg nieograniczony na: wykonania zadania pn.„W zdrowym ciele zdrowy duch” - modernizacja placu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Ogrodowej 3/5 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 69/2019Przetarg nieograniczony na: „Budowę placu zabaw „Mały Mickiewicz” przy ul. Mickiewicza 3 w Toruniu”. 17.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 65/2019Przetarg nieograniczony na: Digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 17.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 62/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.05.2019r., w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.332.2019.EB 17.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Łąkowej 2-32, 36-36C, 44 oraz w pasie drogowym ul. Łąkowej i Jeśmanowicza w Toruniu (dz. nr 23/8, 43/2, 44/1, 44/5, 54/1, 176 oraz części dz. nr 23/11, 23/13, 23/15, 23/18, 44/4, 48/8, 49/5, 54/2, 175, 177, 327/20 z obrębu 4) 17.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 218/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na objęcie opieki serwisowej nad systemem telekomunikacyjnym Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zainstalowanym w Urzędzie Miasta Torunia 16.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 217/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń kuchni (pom. Nr 42, 54, 56 i 58) w Żłobku Miejskim nr 3 przy ul. Konstytucji 3-Maja 16 w Toruniu. Zakres zadania przedstawiony jest w załączniku nr 1 (przedmiar) oraz załączniku nr 2 (rzut kondygnacji budynku) 16.05.2019
Zarządzenie PMT 142/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 16.05.2019
Zarządzenie PMT 141/2019w sprawie ogłoszenia naboru na dwa wolne stanowiska dyrektorów niektórych Żłobków Miejskich w Toruniu 16.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 66/2019Data zgromadzenia:18.05.2019
Godzina zgromadzenia:15.00-17.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski-Żeglarska (przy Osiołku)
16.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 52/2019Informuję, że w dniu 15 maja 2019 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 42, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jacka Obidzińskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej ś/c oraz przyłączy gazowych ś/c przy ul. Ścieżka Szkolna i Winnica w Toruniu (dz. nr 27, 30/2, 70/1, 97/2, 98, 123 – obr. 57) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 16.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A