Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 161-180 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 29/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak WGN.6840.2.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Batorego 7 m. 4). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r.znak WGN.6840.1.3.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Bydgoska 7). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019 r. znak WGN.6840.1.15.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 12.03.2019
Informacje o środowisku 14/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko 12.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na terenie położonym przy ul. Morcinka 11a, 13 w Toruniu (części działek nr 180/1, 181, 182/1, 233, obręb 9) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 11a. 12.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6733/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (część działki nr 482/12, obręb 10) 12.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 12.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 120/2019W ramach badania rynku nr BPI.C.23.2019 Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: wdrożenie w Urzędzie Miasta Torunia systemu kolejkowego 11.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 119/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 11.03.2019
Zarządzenie PMT 75/2019w sprawie ustalenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 11.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 29/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Ciekawej w Toruniu (dot. dz. nr 139/7, 176/6 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 28/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul.Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 27/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Jasnej 3, przebudowie istniejącej kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Hallera 12a-b-c oraz Hallera 11, budowie odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. 63 Pułku Piechoty 14 w Toruniu (dz. nr 668, 863, 828, 829, 857, 991/1 w obrębie 70) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 11.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11.03.2019r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.164.2017.KŁ, WGN.7125.1.25.2018.KŁ, WGN.7125.1.128.2017.KŁ, WGN.7125.1.164.2017.KŁ 11.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 26/2019Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem i wykonaniem wymaganych robót towarzyszących dla ich uruchomienia 11.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 22/2019Przetarg nieograniczony na sporządzanie i dostarczenie operatów szacunkowych zawierających opinie o wartości nieruchomości na potrzeby gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miasta Toruń i Skarbu Państwa. 11.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 21/2019Przetarg nieograniczony na budowę toalety miejskiej na Placu Podominikańskim przy ul. Dominikańskiej 7 w Toruniu. 11.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 5. sesji (07.03.2019 r.). 11.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 11.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 118/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego. 08.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A