Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 181-200 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 74/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej 08.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 117/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż regałów metalowych dla Urzędu Miasta Torunia 07.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 116/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się o prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania: "Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację alejki woków stawu >>z łabędziami<< wraz z odwodnieniem oraz zejść do niego po północnej i południowej stronie kaskady w zabytkowym Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 07.03.2019
Uchwała RMT 88/2019w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2019 roku. 07.03.2019
Uchwała RMT 87/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali w nieruchomości przy ul. Ignacego Paderewskiego 5/11 w Toruniu. 07.03.2019
Uchwała RMT 86/2019w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2019. 07.03.2019
Uchwała RMT 85/2019w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r. 07.03.2019
Uchwała RMT 84/2019w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu. 07.03.2019
Uchwała RMT 83/2019zmieniająca uchwałę wprowadzającą „Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”. 07.03.2019
Uchwała RMT 82/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej, położonej w Toruniu przy ul. Tarnowskiej. 07.03.2019
Uchwała RMT 81/2019w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Klonowica 30. 07.03.2019
Uchwała RMT 80/2019w sprawie sprzedaży dwóch lokali użytkowych o funkcji magazynowej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62 - 62 A. 07.03.2019
Uchwała RMT 79/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Batorego 7. 07.03.2019
Uchwała RMT 78/2019w sprawie sprzedaży czterech lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Szewskiej 8. 07.03.2019
Uchwała RMT 77/2019zmieniająca niektóre uchwały w sprawie sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 07.03.2019
Uchwała RMT 76/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 7. 07.03.2019
Uchwała RMT 75/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 115. 07.03.2019
Uchwała RMT 74/2019w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej wskazanych ulic w Toruniu. 07.03.2019
Uchwała RMT 73/2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 07.03.2019
Zarządzenie PMT 73/2019w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Mieszkaniowej 07.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A