Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 72/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu. 07.03.2019
Uchwała RMT 71/2019w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 07.03.2019
Uchwała RMT 70/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu. 07.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 29/2019Data zgromadzenia:08.03.2019
Godzina zgromadzenia: 17.00 - 23.00
Miejsce zgromadzenia:Toruń, chodnik przy "Centrum Sztuki Współczesnej" ul. Wały Gen. Sikorskiego 13, po obu stronach ulicy oraz przestrzeń dookoła budynku na obszarze dostępnym dla osób pieszych
07.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 26/2019Informuję, że firma MSTYL Milenia Jurkiewicz z/s w Toruniu, reprezentowana przez Panią Milenię Jurkiewicz, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Częstochowskiej 5 w Toruniu (dot. dz. nr 295/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 25/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dwoma odgałęzieniami bocznymi w ul. św. Mikołaja w Toruniu (dz. nr 568/2 z obrębu 3; dz. nr 595 z obrębu 10) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 4/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Toruniu oraz w sprawie zmiany Regulaminu Konsultacji Społecznych. 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 3/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 07.03.2019
Obwieszczenie RMT 2/2019w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 07.03.2019
Zarządzenie PMT 72/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.03.2019
Zarządzenie PMT 71/2019w sprawie konkursu "Obiekt Roku - edycja 2017-2018" 06.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 28/2019Data zgromadzenia: 8.03.2019
Godzina zgromadzenia: 17:30 - 22:30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: przed Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13
Ewentualna trasa przejścia wraz z zakończeniem zgromadzenia: w miejscu oraz dookoła budynku
06.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6733/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa na potrzeby posesji przy ul. Wola Zamkowa 14 w Toruniu (działki nr 148, 149/4, 151 oraz części działek nr 149/2, 220 i 188/1, obręb 18) 06.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6733/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działki nr 522/5, 523/2, 521/1, 520/1, 598/2 i 580/1 oraz części działek nr 522/6, 790 i 581/6, obręb 10) 06.03.2019
Inne dokumenty 3/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 20 06.03.2019
Petycje 2/2019Petycja w sprawie zmiany uchwał dotyczących jednostek pomocniczych gminy. 06.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 115/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap " 05.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 114/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na roczny serwis sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu „Internet świ@t w twoim domu”. 05.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 113/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Boisko i bieżnia wraz z elementami sportowymi towarzyszącymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu. 05.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 112/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu" ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofmasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 05.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A