Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 UWAGA!!!
Ta strona internetowa jest archiwalnym serwisem BIP, aktualizowanym do dnia 30.09.2022 r.
Aktualny serwis BIP Urzędu Miasta Torunia jest dostępny pod adresem: https://bip.torun.pl

Wtorek, 05.12.2023

Liczba wejść na stronę: 25409257
Data (2023-12-05)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
<<< 201-220 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 127/2022Data zgromadzenia: 29.08.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 9:00-11:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, przed UMT
24.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 126/2022Data zgromadzenia: 28.08.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikolaja Kopernika
24.08.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 125/2022Data zgromadzenia: 27.08.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00-18:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikolaja Kopernika
24.08.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.36/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1082_A, Toruń, ul. Szosa Lubicka 137. 23.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 313/2022Informuję, że Pani Maria Darmińska dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Konwaliowej 10 w Toruniu (dz. nr 75, obręb 32) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 23.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 312/2022Informuję, że PGE Toruń S.A. dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków S1, S2, S3 przy ul. Strobanda 12 w Toruniu (dz. nr 175/1, 183, obręb 30) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 23.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 311/2022Informuję, że Pan Roman Walerych dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Chmielnej 19 w Toruniu (dz. nr 515/1, obręb 29) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 23.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 310/2022Informuję, że Pani Dorota Smolarek dokonała zgłoszenia instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Uśmiechu 28 w Toruniu (dz. nr 256, obręb 46) zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 23.08.2022
Zarządzenie PMT 264/2022w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Toruń prawa własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kraińskiej 2, działka nr 104/2, obręb 39 23.08.2022
Zarządzenie PMT 263/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022 23.08.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 247/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawa i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Zbożowej”. 23.08.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 242.6740/2022Informacja Prezydenta Miasta Torunia dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę - zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych S2 i S3 z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną – I etap realizacji przy ul. Strobanda 12 w Toruniu” (dz. nr 175/1, 176 z obr. 30). 23.08.2022
Treść decyzji podlegających publikacji 24/2022Decyzja o pozwoleniu na budowę - Zmiana pozwolenia na budowę z dnia 5 lutego 2021 r., znak: WAiB.6740.12.419.22.2020 IBJ dla inwestycji pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych S2 i S3 z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną – I etap realizacji przy ul. Strobanda 12 w Toruniu” (dz. nr 175/1, 176 z obr. 30). 23.08.2022
Informacje o środowisku 15/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz.1029 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B (III p. pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rypińskiej i Jeziora Nagus w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 23.08.2022
Zagospodarowanie przestrzenne 14/2022Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Winnica" dla terenów położonych w otoczeniu mostu gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego tereny położone po zachodniej stronie mostu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 23.08.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.34/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1004_C, Toruń, ul. Moniuszki 11/13. 22.08.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.35/2022Stacja bazowa telefonii komórkowej TOR1040_C, Toruń, ul. Okólna 7a. 22.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 309/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej do posesji przy ul. Radosnej 1 w Toruniu (dz. nr 516, obręb 76) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 308/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej od istniejącego przewodu do granicy posesji w ulicach Przelot i Gminna w części Torunia Grębocin nad Strugą (dz. nr 90/1, 138/1, 90/7, 93/7, 93/8, 83/1, 84/3, 85/3, obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.08.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 307/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Agnieszkę Ottka dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej zasilającejosiedle mieszkaniowe obszar Abisynii – etap II przy ul. Olsztyńskiej w Toruniu (dz. nr 35/21, 35/13 – obręb 42, dz. nr 144/17, 144/54, obręb 54) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 22.08.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A