Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 20.06.2019

Liczba wejść na stronę: 10137527
Data (2019-06-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21685
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Waryńskiego w Toruniu (działki nr 25, 61 i część działki nr 16/2, obręb 19 oraz działki nr 185, 217, 218, 219, 220, 229, 230 oraz część działki nr 216, obręb 55) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. Bażyńskich w Toruniu (części działek nr 138, 262/1, 264, 266, 267, 268, obręb 4 oraz części działek nr 11/5, 16, 102, 118, 150/1, 197, obręb 11) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych w pasie drogowym ul. gen. Dąbrowskiego, pl. Św. Katarzyny w Toruniu (działki nr 15, 16, 18/2, 60/2, 94/1, 94/2, 95, 106 oraz części działek nr 10, 11/1, 12, 13, 14, 41, 61/2, 64/1, 65/1, 65/2, 81, 96, 103, 105, 107, 131, obręb 18) 13.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.15.1/2019Informuję, że z wniosku Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez pełnomocnika Michała Baumgarta z dnia 27 lutego 2019 r., nr w rejestrze organu administracji architektoniczno – budowlanej: l.dz. 2076/2019, uzupełnionego w dniu 15 marca 2019 r., l.dz. 2697/2019 r., została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 maja 2019 r., znak: WAiB.6740.15.3.6.2019 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ulicy Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia” na działkach nr: 319/6, 320/2, 324/5, 324/6 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 324/4), 314/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 314/1), 134, 133/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 133), 147/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 147), 152, 145/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 145/4 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 144, 142 w obrębie 12. 13.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 213/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi polegającej na stałej obsłudze prawnej Zamawiającego w zakresie realizacji Projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 10.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 212/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek betonowych z oparciem i siedziskiem drewnianym. 10.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 211/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla ul. Szumana, ul. Uniwersyteckiej i ul. Storczykowej w Toruniu. 10.05.2019
Zarządzenie PMT 133/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.05.2019
Zarządzenie PMT 132/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 10.05.2019
Zarządzenie PMT 131/2019w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursy na stanowisko dyrektora IX liceum Ogólnokształcącego w Toruniu 10.05.2019
Zarządzenie PMT 130/2019w sprawie ustalenia limitów oraz uruchamiania środków finansowych na przygotowanie i realizacje drogowych zadań remontowych i inwestycyjnych 10.05.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 66/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn.„Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu tj. modernizacja 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49 w Toruniu”. 10.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 61/2019Data zgromadzenia: 18.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 18.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski, Toruń
Przejazd: Rynek Nowomiejski, Browarna, Piernikarska, Św. Jakuba, Wola Zamkowa, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski, Popiełuszki, Rybaki, Matejki, Mickiewicza, Reja, Gagarina, św. Józefa, Grunwaldzka, Szosa Chełmińska, Podgórna, Legionów, Żwirki i Wigury, Grudziądzka, Trasa Średnicowa Północna, Dworcowa, Chrobrego, Batorego, Bażyńskich, Grudziądzka, Szosa Chełmińska, Al. Solidarności, Chełmińska, Rynek Staromiejski
Zakończenie: Rynek Staromiejski.
10.05.2019
Informacje o środowisku 21/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i gen. Józefa Hallera w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 90/19 RMT z dnia 11 kwietnia 2019 r.). 10.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 210/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 sztuk tablic: tablicy informacyjnej oraz tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla projektu pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (nr RPKP.04.06.02-04-0007/18) 09.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 60/2019Data zgromadzenia:12.05.2019
Godzina zgromadzenia:14.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg Rynku Staromiejskiego i ul. Żeglarskiej / przy Osiołku /
09.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 50/2019Informacja PMT że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5, 307/1, 296/1, 296/7, 295/12, 295/17, 295/13, 288/19, 288/24, 288/23, 280/6, 245/11, 703/5 – obręb 53 09.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 209/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z płyt gumowych SBR w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ul. Dekerta 27/35 w Toruniu. 08.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 208/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu koszulek T-shirt i POLO. 08.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 207/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Skwery wśród nas” – wykonanie projektu zagospodarowania wraz z kosztorysem inwestorskim. 08.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A