Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 153/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Posadzenie i pielęgnacja 35 szt. drzew na terenie Błoni Nadwiślańskich przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 01.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 152/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew, korektę krzewów w „skupinie” oraz korektę gałęzi znajdujących się przy skrajni drogi wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 01.04.2019
Zarządzenie PMT 103/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 01.04.2019
Zarządzenie PMT 102/2019w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu 01.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 44/2019Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasta Toruń wraz z wybranymi jednostkami. Dokumentacja przetargowa znajduje się po adresem: https://www.eib.com.pl/#Przetargi w zakładce Gmina Miasta Toruń 01.04.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 44/2019Informacja PMT o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2019 r. sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). W dniu 25 marca 2019 roku Inwestor został wezwany postanowieniem znak: WAiB.6743.1.14.124.2019.MB do uzupełnienia zgłoszenia. Uzupełnienie, które wpłynęło do organu w dniu 29 marca 2019 r. nie zadość uczyniło ww. postanowieniu. 01.04.2019
Petycje 4/2019Petycja w sprawie udziału w konkursie "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019. 01.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 38/2019Data zgromadzenia:07.04.2019
Godzina zgromadzenia:13.00-14.30
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski-przy pomniku Mikołaja Kopernika.
31.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 151/2019Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: przeprowadzenie badania obciążenia zadaniami 150 pracowników Urzędu Miasta Torunia (stanowiska administracyjno-biurowe) 29.03.2019
Zarządzenie PMT 101/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne od 08.04.2019 r. stanowisko urzędnicze 29.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 41/2019Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego - Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłączy wodociągowych (do granic nieruchomości) wzdłuż ulicy Płaskiej w Toruniu (dz. nr 16/1, 32/1, 193/1 – obręb 45) - zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 29.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 40/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap III – tj. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej BOM Nr 1 ZGM przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu. 29.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 40/2019Informuję, że ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu reprezentowany przez Agencję Ubezpieczeniową Reklamową i Projektową Pana Piotra Cyrka - dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn dla zasilenia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego od nr 5 do nr 15 (dz. nr 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210 i 227 – obręb 72) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 29.03.2019
Informacje o środowisku 17/2019Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu. 29.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.1/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/89, w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 29.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 150/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o pow. ok.39 m2 (bliźniak) z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Winnica 71 oraz budynku murowanego gospodarczo-garażowego o pow. ok. 45 m2 z dachem drewnianym krytym papą oraz dwóch budynków murowanych gospodarczo – garażowych o pow. ok. 12 m2 i 18 m2 z dachem drewnianym krytym papą przy ul. Winnica 90-92 w Toruniu. 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 34/2019Przetarg nieograniczony na Przebudowa i remont pomieszczeń w budynkach przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu na potrzeby MOPR 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 32/2019Przetarg nieograniczony na wykonania zadania pn. „Przeniesienie oddziałów przedszkolnych na parter w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej 13 w Toruniu.” 28.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2019Przetarg nieograniczony na kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem -etap I (parter) w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu 28.03.2019
Informacje o środowisku 18/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Okólnej, ul. Łódzkiej i ul. Zimowej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 70/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019r.) 28.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A