Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 194/2019w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. 12.09.2019
Uchwała RMT 193/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 93. 12.09.2019
Uchwała RMT 192/2019w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Konopnickiej 27. 12.09.2019
Uchwała RMT 191/2019w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Mazurskiej 2-2A i Dworcowej 25A, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 12.09.2019
Uchwała RMT 190/2019w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr 16, stanowiącego własność osób fizycznych, wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 26A. 12.09.2019
Uchwała RMT 189/2019zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego przy ul. Słowackiego 61 w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 188/2019w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną. 12.09.2019
Uchwała RMT 187/2019zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz od ceny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. 12.09.2019
Uchwała RMT 186/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu. 12.09.2019
Uchwała RMT 185/2019w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Stara Droga, Łódzka i Stawki Południowe w Toruniu. 12.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 134/2019Data zgromadzenia: 15.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 12.00 - 14.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Nowomiejski- przy Grającym Żeliwnym Wózku u zbiegu ulic Browarnej i Ślusarskiej.
Przejście: ul. Królowej Jadwigi, ul. Szeroką w kierunku Rynku staromiejskiego, gdzie zakończy się zgromadzenie
12.09.2019
Inne dokumenty 31/2019Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek Prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z terenu zamkniętego Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu, do urządzeń kanalizacyjnych. 12.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6220..4/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej nr 5 na halę do produkcji kontenerów poliestrowych przy ul. Wielki Rów 40B w Toruniu (dz. nr 203/1, 208/1 – obręb 39)” 12.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 7.6220/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa zakładu produkcyjnego konstrukcji stalowych przy ul. Strobanda 23-29 w Toruniu” (dz. 166/4, 166/5, 166/6, 166/7 obręb 30) 12.09.2019
Stanowisko RMT 2/2019w sprawie treści budżetu miasta na rok 2020. 12.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 380/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na dostarczenie eko gadżetów promujących program lojalnościowy Moja starówk@ 11.09.2019
Zarządzenie PMT 297/2019zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu 11.09.2019
Zarządzenie PMT 296/2019w sprawie określenia zasad udostępniania dróg wewnętrznych na organizację wydarzeń plenerowych 11.09.2019
Zarządzenie PMT 295/2019w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu/dzierżawy terenu dróg wewnętrznych 11.09.2019
Zarządzenie PMT 294/2019zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań działów Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na drogach wewnętrznych 11.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A