Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 23.02.2020

Liczba wejść na stronę: 11780021
Data (2020-02-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23565
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 515/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie 3 parkletów wraz z montażem, demontażem i przechowaniem 28.12.2019
Zarządzenie PMT 395/2019w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, kadencji 2020-2022 28.12.2019
Patronaty 233/2019Kompetencje 4.0 Edukacja-Nauka-Biznes 28.12.2019
Patronaty 232/2019Konferencje EXPO-ANDRE 28.12.2019
Patronaty 231/2019XI Międzyszkolny Konkurs Kolędy i Piosenki Bożonarodzeniowej 28.12.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 187/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy inteligentnego oświetlenia” przy ul. Tarnowskiej w Toruniu (dz. nr 45/2, 46, 47, 54, 58 w obrębie 53) 28.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 514/2019Wydział Architektury i Budownictwa ogłasza konkurs jednoetapowy, ideowo-koncepcyjny dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego" 27.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 513/2019Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie usługi składu, łamania graficznego i przygotowania do druku jedenastu wydań miesięcznika: Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego „Ikar” w 2020 r. 27.12.2019
Zarządzenie PMT 394/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 27.12.2019
Zarządzenie PMT 393/2019w sprawie ogłoszenia naboru na dwa wolne stanowiska dyrektorów niektórych Żłobków Miejskich w Toruniu 27.12.2019
Zarządzenie PMT 392/2019w sprawie powołania zespołu do opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta Torunia w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 27.12.2019
Zarządzenie PMT 391/2019w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu 27.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 189/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.11.796.464.2019 AW o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym- przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu (dz. nr 106 z obrębu 8). 27.12.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 188/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia wzywającego inwestora do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 27.12.2019
Informacje o środowisku 36/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (III piętro, pokój 310) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Budowlanej i Wapiennej w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 27.12.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 512/2019Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w 2020 roku polegającej na: 1.Sporządzanie kopii mapy zasadniczej w postaci drukowanej lub cyfrowej dla osób fizycznych i prawnych wraz z kalkulacją i wydrukiem dokumentów obliczenia opłaty za udostępnianie materiałów z Państwowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – ilość 120 map miesięcznie. 2.Skanowanie operatów geodezyjnych wraz z ich wprowadzeniem do rejestru operatów i stworzenie dla danego opracowania rejestru dokumentów składowych w celu uzyskania dokumentacji cyfrowej wraz z wrysowaniem stosownych zakresów skanowanych dokumentów – ilość 30 operatów miesięcznie. 3.Wprowadzenie zakresów operatów geodezyjnych do systemu Turboewid firmy Geomatyka z okresu 2008-2014r. wraz z uzupełnieniem rejestru prac geodezyjnych w ilości 130 operatów miesięcznie. 23.12.2019
Zarządzenie PMT 390/2019w sprawie powołania Sądu konkursowego do konkursu jednoetapowego, ideowo-koncepcyjnego dla zadania pt. "Zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu na terenach położonych od Przystani Toruń do Portu Drzewnego" oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Sądu konkursowego 23.12.2019
Zarządzenie PMT 389/2019w sprawie ustalenia Regulaminu wyłaniania osób wybranych przez Gminę Miasta Toruń do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Toruniu przy ul. Watzenrodego 15 oraz 15A w ramach programu "Mieszkania na wynajem dla osób starszych i niepełnosprawnych" 23.12.2019
Patronaty 230/2019II Kongres Technologii Miejskich 23.12.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 154/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa , przeznaczonej do użyczenia. WGN.6850.21.2019.ANP 23.12.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A