Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 111/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) wraz z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U 2017 poz. 2187 ze zm. ), •sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), •elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 05.03.2019
Zarządzenie PMT 70/2019zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 05.03.2019
Zarządzenie PMT 69/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 05.03.2019
Zarządzenie PMT 68/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 05.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 27/2019Data zgromadzenia: 9.03.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 14:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski-Różana,przy Kościele Świętego Ducha.
05.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 25/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia.WGN.6850.40.2018.EB, WGN.6845.4.2019 05.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa domków pasywnych, jednorodzinnych w układzie szeregowym wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze do 2 ha przy ul. Port Drzewny na działkach nr 4/6 i 4/8 w Toruniu 05.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 110/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. " Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia z miejskiej aplikacji Zielony Toruń - Moje Drzewo - etap I". 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 109/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana), •branża elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu ” ( nr POIS.02.05.00-00-0177/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 108/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia - etap I". 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 107/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Drzewa dla Legionów - budżet partycypacyjny". 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 106/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 04.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 24/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 4 marca 2019r. znak WGN.6840.1.59.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Klonowica 41 m.7) 04.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 23/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.03.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży , wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.183.2017.KŁ WGN.7125.1.182.2017.KŁ WGN.7125.1.197.2017.KŁ WGN.7125.1.14.2018.KŁ 04.03.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 19/2019Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu – Część II – budowa boiska sportowego _nowy termin składania ofert: 28_03-2019 r. 04.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.1.6733/2019Obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym ul. Dworcowej w Toruniu (część działki nr 199, obręb 48) na potrzeby posesji położonej przy ul. Dworcowej 5D 04.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 105/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego. 01.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 104/2019usunięcie odpadów o kodzie o kodzie 04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery), pozostawionych przez ich dotychczasowego posiadacza na nieruchomości przy ul. Włocławskiej 325 w Toruniu (działka nr 98/3), będącej własnością osób fizycznych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21). 01.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 103/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę 17 niszczarek dla Urzędu Miasta Torunia 01.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 296220.2017/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Strobanda w Toruniu (dz. nr 187 - obręb 30)" 01.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A