Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173656
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 88/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.05.2020 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 29.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 87/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób (Konkurs nr 43). 29.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu. 29.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 421/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku potencjalnych wykonawców na przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw w Toruniu. 26.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 420/2020Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej wraz z podaniem terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Komunikacji. 26.06.2020
Zarządzenie PMT 118/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władyslawa Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Olęderskiej 23 A w Toruniu (dz. nr 122 – obr. 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 90/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jacka Romanowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci FTTH dla zabudowy jednorodzinnej na terenie OLT RUBINKOWO dla: Toruń, Osiedle PZWANN, część 3 - dz. nr 125, 124, 569/1, 320, 509/1, 297, 636, 295, 483, 621/21, 621/22 w obrębie 50; dz. nr 21/35, 61, 87/1, 87/6, 87/7, 87/2, 41/3, 41/1 w obrębie 51 – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 89/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władyslawa Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 117 A przy ul. Włocławskiej w Toruniu (dz. nr 415 – obr. 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 64/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, z dnia 26.06.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonych do oddania w użyczenie. (ul. Włocławska/Ustronna 15) WGN.6850.3.2020.ANP 26.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 61/2020Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do szkół Gminy Miasta Toruń. 26.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6740.15.2/2020Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 czerwca 2020 r., znak: WAiB.6740.15.2.5.2020 MB dla inwestycji pn: „Budowa ulicy Kociej w Toruniu – zlokalizowanej na działkach nr 299/13, 298/2,299/23 Tp, 299/21 Tp, 301/7, 302, 299/17, 299/19, 305/1 (Tp numery działek po projektowanych podziałach). Obowiązek przebudowy innych dróg publicznych: dz. nr 305/2, 299/4, 294, 299/12, 298/1, 297/1 – obr. 61. 26.06.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 26.06.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 18. sesji RMT (II). 26.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 419/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie zleceniodawcy 500 szt. naklejek, na podstawie projektu i według przedstawionego wzoru. 25.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 418/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie nasadzeń cisu pospolitego lub cisu pośredniego „HICKSII” na pow. 94 m² oraz trzmieliny Fortune’a „COLAORATUS” oraz „EMERALD GAIETY” 133 m². 25.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 73/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 czerwca 2020 r. znak WGN.6840.1.37.2019.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 25.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 65.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wejść do piwnic budynków mieszkalnych wielorodzinnych i dobudowie balkonów oraz zagospodarowaniu terenu, m.in. budowa placu zabaw, wiaty śmietnikowej, miejsc parkingowych oświetlenia na terenie położonym przy ul. Rolniczej 9-19 w Toruniu (działki nr 151/71, 160/44 obręb 33) 25.06.2020
Petycje 29/2020Petycja w sprawie podjęcia działań kontrolnych względem przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe (punkty serwisowe) w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania olejami odpadowymi jako odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w toku ich działalności gospodarczej. 25.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Teatru Baj Pomorski oraz budowie wiaty do gromadzenia odpadów stałych, na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 5-7, 9, Wola Zamkowa 5, 7, 9 w Toruniu (działki nr 45, 46, 47, 48, 49 oraz części działek nr 50, 51 i 53 obręb 17) 25.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A