Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322764
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 72/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zdrowy mikroklimat na Barbarce – budowa tężni solankowej przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu. 30.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 71/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia Nr WGN.6840.1.18.2018.EK z dnia 30.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. ul. Jasia i Małgosi 10). 30.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2019Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Toruniu (dz. nr 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5 – obr. 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 304/6, 296/3, 295/6, 288/7, 280/7, 245/5, 307/1, 296/1, 296/7, 295/12, 295/17, 295/13, 288/19, 288/24, 288/23, 280/6, 245/11, 703/5 – obręb 53 30.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Żwirki i Wigury 75A w Toruniu (dz. nr 539 – obręb 38) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 33.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na terenie działek nr 96/13 i 98/2, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Spacerowej w Toruniu 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.1.6730/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie wiaty śmietnikowej oraz budowie oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Słowackiego 123A-125 w Toruniu (działka nr 65/3 oraz części działek nr 179, 64/3, obr. 7) 30.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV oświetleniowej oraz słupów oświetleniowych na terenie położonym przy ul. Mohna w Toruniu (działki nr 88/4, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 173/36 obręb 38 oraz części działek nr 294, 504, obręb 37 i działek nr 128/6, 173/38, 173/44, 173/22, 409/1, 409/4, 411, 412/3, 414, 712/1, 135/24 obręb 38). 30.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 246/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę 40 sztuk mikrofonów konferencyjnych do sali obrad Rady Miasta Torunia. 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 245/2019Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie renowacji urządzeń zabawowych na miejskim placu zabaw znajdującym się przy ul. Bydgoskiej. 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 244/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie terenu na nieruchomości przy ul. Skłodowskiej –Curie 45 w Toruniu” 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 243/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 2-4 na cele aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 242/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na wybranych drzewach w obiektach zabytkowych Torunia”. 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 241/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na przeprowadzenie inwentaryzacji okablowania w serwerowni w Wydziale Geodezji i Kartografii UMT. 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 240/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego z poddaszem nieużytkowym, tarasem przykrytym zadaszeniem, 2 przybudówkami o pow. ok.41 m2 z dachem drewnianym krytym eternitem oraz ogrodzenia z siatki stalowej przy ul. Winnica 69 w Toruniu. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 239/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę murowanego parterowego budynku mieszkalnego z dachem drewnianym krytym papą o pow. ok.63 m2, oraz 3 budynków gospodarczych parterowych, murowanych o pow. 4,5 m2; 3,5 m2; 8,5 m2 z dachami drewnianymi krytymi eternitem, ogrodzenia z siatki stalowej, chodnika betonowego i schodów betonowych, przy ul. Winnica 79 w Toruniu. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 29.05.2019
Zarządzenie PMT 156/2019w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 29.05.2019
Zarządzenie PMT 155/2019w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 154/2019w sprawie ustalenia Regulaminu kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kartuskiej 38-38A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 153/2019w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej 115 oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 152/2019W sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych o funkcji magazynowej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 62-62A oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A