Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 18.11.2019

Liczba wejść na stronę: 11123098
Data (2019-11-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22843
<<< 221-240 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 124/2019Przetarg nieograniczony na wykonanie iluminacji świetlnej kościoła p.w. Św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/35 w Toruniu 30.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 123/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30.09.2019r.w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.WGN.7125.1.51.2017,WGN.7125.1.47.2018.KŁ,WGN.7125.1.155.2017.KŁ,WGN.7125.1.24.2018.KŁ WGN.7125.66.2019.KŁ, WGN.7125.1.53.2017WGN.7125.1.46.2019.KŁ, WGN.7125.1.42.2019.KŁ, WGN.7125.1.134.2017KŁ 30.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 115/2019Informuję, że Pani Magdalena Minicka, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji zlokalizowanej przy ul. Glinieckiej 9 w Toruniu (dz. nr 155 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 30.09.2019
Informacje o środowisku 31/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 30.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.1/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu w zakresie wyłączenia działki nr 74/2 przy ul. Ostrej 5 w Toruniu i zmiany kwalifikacji przedsięwzięcia – rezygnacja ze zbiorników magazynowych na gaz - § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). 30.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 10. sesji RMT 30.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 9. sesji RMT (III). 30.09.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniawniosek międzysesyjny wraz z odpowiedzią. 30.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 406/2019Wydział Gospodarki Komunalnej w celu zbadania ofert rynkowych potencjalnych wykonawców na: Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej wszystkich elementów Centralnego Systemu Zarządzania Flotą i Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zaprasza do złożenia informacji o cenie 27.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 405/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów na zadania: 1. Wykonanie nasadzeń drzew z miejskiej aplikacji Zielony Toruń -Moje Drzewo - etap II, 2. Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia - etap II" 27.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 404/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: przedłużenie licencji na okres 1 roku dla Barracuda NG Firewall F400: a) Threat and Malware Protection Bundle b) Energize Updates [EU] c) Instant Replacement [IR] 27.09.2019
Zarządzenie PMT 313/2019w sprawie powołania Komitetu Honorowego 2019 REVLINE TORUŃ FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 27.09.2019
Patronaty 178/2019Konferencja "Near Space: Above and Beyond" 27.09.2019
Patronaty 176/2019X Toruńskie Dni Kariery 27.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 147/2019W dniu 26 września 2019r. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka z siedzibą przy ul. Jęczmiennej w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Toruński Młodzieżowy Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień OKNO- projekt pilotażowy” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 27.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 146/2019Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu do realizacji zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu w latach 2019-2020 ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla nie mniej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi 27.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 146/2019Data zgromadzenia: 29.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
27.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 114/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu w dniu 27 września 2019 r. zostało wydane postanowienie znak: WAiB.6740.3.723.82.2019.KM zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej: podział mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia Torunia 12 / 44, 45 w Toruniu, na terenie dz. nr 155/3, 157/7 z obrębu 9 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 113/2019Obwieszczenie informujące, iż w dniu 26.09.2019 r., z wniosku Pani Moniki Darlewskiej, została wydana decyzja nr WAiB.6740.11.704.340.2019.KM o pozwoleniu na budowę obejmująca: przebudowę lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – przekucia w ścianach nośnych, przy ul. Jeśmanowicza 22/3 w Toruniu, na terenie dz. nr 327/25 z obrębu 4 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 27.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: Oczyszczenie z zawiesin dwóch stawów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, o łącznej powierzchni ok. 0.16 ha, metodą bioutylizacji i bioremediacji zanieczyszczeń przy użyciu kompozytu mikrobiologicznego w jednorazowej aplikacji. 26.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A