Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173269
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV z GPZ Toruń Podgórz do stacji Czerniewice 2 na terenie części działek nr 99/2, 100/4, 107/2, 162, 169/2, 172, 178, obręb 78 zlokalizowanych przy ul. Włocławskiej, Łódzkiej i Solankowej w Toruniu 25.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 16.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, z wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Wełnę, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego w systemie park&ride wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Olimpijskiej w Toruniu (dz. nr 24/3, 26/16 – obręb 59)” wykaz działek znajdujących się w zasięgu 100m od granic przedsięwzięcia: obręb 59 – dz. 15/31, 15/33, 94/13, 97, 98, 26/3, 25/4, 24/3, 17/1, 2007/4 25.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym, z wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Wełnę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „budowa parkingu wielopoziomowego w systemie park&ride wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dziewulskiego w Toruniu (dz. nr 74/1, 74/2, 9, 12 – obręb 52; dz. nr 62 – obręb 58)” 25.06.2020
Zarządzenie PMT 117/2020w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2020 przejściowego deficytu budżetu 24.06.2020
Zarządzenie PMT 116/2020zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020 24.06.2020
Zarządzenie PMT 115/2020w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji AUTO Skyway Festival 24.06.2020
Zarządzenie PMT 114/2020w sprawie ustalenia wysokości dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 24.06.2020
Zarządzenie PMT 113/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rozpartującej wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu 24.06.2020
Zarządzenie PMT 112/2020zmieniające zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 24.06.2020
Zarządzenie PMT 111/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2021 24.06.2020
Zarządzenie PMT 110/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej przy Fosie Staromiejskiej 28 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 24.06.2020
Zarządzenie PMT 109/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Mostowej 5 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 24.06.2020
Zarządzenie PMT 108/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent i zatwierdzenia Regulaminu jej pracy 24.06.2020
Zarządzenie PMT 107/2020w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert 24.06.2020
Zarządzenie PMT 106/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 24.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 90/2020Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 23 czerwca 2020 r. została wydana decyzja znak: WAiB.6740.21.94.49.2020.MLx o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 5 września 2018 r., znak: WAiB.6740.12.556.163.2018.MSx, zmienionego decyzją z dnia 27 czerwca 2019 r., znak: WAiB.6740.21.384.50.2019.MSx, dla inwestycji pn. budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, na terenie nieruchomości przy ul. Targowej 12, 16, 18 w Toruniu(dz. nr 253, 252/1, 252/2, 252/3 i 145/2 z obrębu 56). 24.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 86/2020Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 24.06.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 63/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń. WGN.6845.141.2020.EB 24.06.2020
Patronaty 59/2020Konferencja Firma Przyszłości-IV edycja 24.06.2020
Inne dokumenty 33/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych. 24.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A