Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322532
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 151/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul Mickiewicza 62A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 29.05.2019
Zarządzenie PMT 150/2019w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 81 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 29.05.2019
Zarządzenie PMT 149/2019w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu 29.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Wiesława Kusińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul.: Matejki i Gałczyńskiego w Toruniu (dz. nr 13/4, 16/10, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 17/2, 18/1, 18/2, 19/2, 27/1, 27/2, 28 z obrębu 9) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 29.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4.6220.1/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej w Toruniu (dz. nr 185/2, 186, 187/2 oraz część dz. 188/3, 189 - obręb 56) 29.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 238/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Zamawiającego w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących miejscowych i strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych a także do/z sieci telefonii komórkowej w naliczaniu sekundowym w lokalizacjach Urzędu Miasta Torunia. 28.05.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 71/2019Data zgromadzenia: 02.06.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Skwer przy zbiegu ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
28.05.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.11.1/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym,w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 140/14 i nr 140/22, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 28.05.2019
Postępowania administracyjne z udziałem powyżej 20 stron 6833.11.2/2019Zawiadomienie Prezydenta Miasta Torunia o sporządzonym operacie szacunkowym,w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Winnica, oznaczoną jako działki geodezyjne nr 157/8, nr 167/6, nr 167/7, przejętą na rzecz Gminy Miasta Toruń na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ, WAiB 141/V/2000(2) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II”. 28.05.2019
Inne dokumenty 15/2019Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 28.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu oraz schodów zewnętrznych do przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 na terenie położonym przy ul. Osikowej 11 w Toruniu (działka nr 129, obręb 50) 28.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6220.1/2019obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa osiedla mieszkaniowego na działce nr 139/19 obręb 54 przy ul. Działowej 6 w Toruniu" 28.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2/2019obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzjącym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci ciepłowniczej zasilającej obszar Abisynii oraz Centrum Logistycznego przy ul. Przelot 39 w Toruniu" oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w przedmiotowej sprawie. 28.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2018.1/2019Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów - prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. St. Szymańskiego 16 w Toruniu" (dz. nr 154/9 - obręb 45) 27.05.2019
Inne dokumenty 14/2019Zawiadomienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.05.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15" 27.05.2019
Inne dokumenty 13/2019Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2019r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na tymczasowe obniżenie poziomu wód gruntowych na czas budowy kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Rozbudowa ul. Mazowieckiej w Toruniu" 27.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6733.1/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15kV wraz ze złączem kablowym SN-15kV celem skablowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV relacji GPZ Południe-Letnia 3 w pasie drogowym ul. Nieszawskiej i Kluczyki w Toruniu (działki nr 325, 326, 327, 328 i części działek nr 248, 249, 324, obręb 63 oraz działki nr 189/1, 196, 197, 198, 199, 200 i części działek nr 163/2, 164/2, 178/2, 189/2, 190/2, obręb 64) 27.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6220.2018.1/2019Informacja PMT o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krętej 103, 91-105, 107, 107A, 107B, 107C w Toruniu (dz. nr 728/1, 728/2, 728/4, 728/5, 728/6, 970/1, 970/2, 970/3 - obręb 63)" 27.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 237/2019Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie cateringu dla 120 uczestników konferencji pn. „Toruńska Edukacja Przedszkolna w Niepodległej Polsce” 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 236/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia i oświetlenie placów zabaw w parku miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica w Toruniu". 24.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A