Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 17.10.2019

Liczba wejść na stronę: 10921752
Data (2019-10-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22648
<<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 110/2019Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rewitalizacją budynku użyteczności publicznej – zespołu grodzy VI wraz z infrastrukturą techniczną przy al. Św. Jana Pawła II w Toruniu. 10.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 105/2019Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42 w Bydgoszczy, reprezentowana przez Panią Jadwigę Kaniewską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci gazowej przy ul. Gaikowej / Przy Skarpie w Toruniu (dz. nr 12, 24, 17/1 z obrębu 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 10.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 377/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rekultywacja terenów trawników poprzez nasadzenie krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 09.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 376/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę 9 kamer analogowych obrotowych na kamery IP w Toruniu oraz montaż i uruchomienie 3 kamer IP. 09.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 375/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę jednej kamery obrotowej IP Axis Q-6155-E 50 Hz wraz z uchwytem T91L61 lub równoważnej. 09.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 374/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową dla zadania pn: ,,Bezpieczna i ładna okolica – zagospodarowanie terenu za budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego 123 - 125 w Toruniu ". 09.09.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 115/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9.09.2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. WGN.7125.2.22.2017.BŚ 09.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 104/2019Informacja, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Pani Elżbiety Bieleckiej, dotyczącego zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ogród zimowy przy ul. Dekerta 22 w Toruniu, na terenie dz. nr 536 i 350 z obrębu 10 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń 09.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.3.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 51-53 (część działki nr 138/1, obręb 23) w ramach zadania „budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Droga Starotoruńska w Toruniu – zadanie III Druga nitka przewodu tłocznego od pompowni do oczyszczalni”. 09.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 8.6220.5/2019Obwieszczenie PMT o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. 1/90 w obrębie 75 oraz część dz. 1/56, 1/89 w obrębie 75 i część dz. 807, 808 w obrębie 70 przy ul. Okólnej w Toruniu” 09.09.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 132/2019Data zgromadzenia:20.09.2019
Godzina zgromadzenia:17.00 - 20.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, przejście ul. Szeroką do Rynku Nowomiejskiego, obejście rynku, powrót pod pomnik M. Kopernika
Uwaga! 14.09 o g. 15:55 organizator zgromadzenia drogą telefoniczną wycofał zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym
07.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 373/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Uniwersyteckiej 17 w Toruniu. 06.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 372/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.„Rewitalizacja skweru przy ul. św. Józefa (…)” – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 06.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 371/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Zielona Oaza” – wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 06.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 370/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego przy przystanku autobusowym o nazwie Drzymały na wysokości ul. Drzymały 19”. 06.09.2019
Zarządzenie PMT 283/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 138/2019Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych "Centralne place zabaw – sondujemy opinie" w sprawie potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie placów zabaw na terenie Torunia. 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 137/2019W dniu 28.08.2019r. Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „NGOpozytywni – zdobądź doświadczenie przez wolontariat” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, promocji i organizacji wolontariatu, a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 06.09.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 136/2019Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 31 lipca 2019r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działającego w imieniu Prezydenta Miasta Torunia na realizację w okresie od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 06.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 123.2.6730/2019Obwieszczenie o wydanej decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43). 06.09.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A