Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 19.07.2019

Liczba wejść na stronę: 10322573
Data (2019-07-19)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21876
<<< 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 70/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 maja 2019 r. znak WGN.7125.2.12.2016.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 24.05.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 69/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 maja 2019 r. znak WGN.6840.2.47.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 24.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 58/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21 w Toruniu (dz. nr 686 – obręb 35) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.05.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 57/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla potrzeb posesji przy ul. Żwirki i Wigury 75A w Toruniu (dz. nr 539 – obręb 38) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 24.05.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 566740.1/2019Obwieszczenie PMT o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 21.11.2016 r. znak: WAiB.6740.12.549.177.2016.MS.ED dla zamierzenia budowlanego obejmującego przestawienie (rozbiórkę i budowę) węzła betoniarskiego typ Elba z działki nr 219/1 obr. 42 na działkę nr 219/7 obr. 42 przy ul. Olsztyńskiej 117 G w Toruniu 24.05.2019
Petycje 6/2019Petycja społeczna dotycząca projektu "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II". 24.05.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 7. sesji (23.05.2019 r.). 24.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 235/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Zaprojektowanie i wybudowanie siłowni zewnętrznej przy ul. Gipsowej w Toruniu". UWAGA - uaktualnione zapytanie ofertowe. 23.05.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 234/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie ofert cenowy na świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie realizacji partnerskiego Projektu pn. „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 23.05.2019
Zarządzenie PMT 148/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Torunia 23.05.2019
Zarządzenie PMT 147/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Torunia 23.05.2019
Uchwała RMT 139/2019w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 marca 2019 r. o zmianę uchwał dotyczących rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 138/2019w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 2 kwietnia 2019r. o wszczęcie kontroli w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków”. 23.05.2019
Uchwała RMT 137/2019w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń. 23.05.2019
Uchwała RMT 136/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów oraz uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów. 23.05.2019
Uchwała RMT 135/2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020”. 23.05.2019
Uchwała RMT 134/2019w sprawie nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 133/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 132/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniu. 23.05.2019
Uchwała RMT 131/2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 10 w Toruniu. 23.05.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A