Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279892
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 145/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Włocławskiej 233-235 (dz. nr 114, 149 w obrębie 76) 05.11.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 133/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.11.2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.261.2019.EB, WGN.6845.262.2019.EB 05.11.2019
Inne dokumenty 47/2019Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego-rozbudowy hali magazynowej- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 05.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zaprojektowanie, budowę i wdrożenie portalu otwartych danych Miasta Torunia. 04.11.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2019Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią lokalną wraz z niezbędnymi licencjami i kontrolą dostępu do sieci NAC. 04.11.2019
Patronaty 197/2019II Konkurs kolęd i pastorałek 04.11.2019
Patronaty 196/2019Profilaktyka pozytywna w praktyce szkoły 04.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 168/2019W dniu 29 października 2019r. Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Antoniego z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Przedświątecznie w Antoniku ” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 04.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 145/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji odmawiającej pozwolenia na przebudowę fragmentu elewacji w zakresie dwóch otworów, okiennego i drzwiowego, w parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Łyskowskiego 18a w Toruniu (działka nr 49/60 z obrębu 51 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń) 04.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 144/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami, na terenie przy ul. Okólnej 12 w Toruniu – działka nr 1/90 z obrębu 75, część działek nr 1/56 (ul. gen. Władysława Andersa) i 1/89 (ul. Okólna) z obrębu 75 oraz część działki nr 808 (ul. Okólna) z obrębu 70 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 144/2019Informuję, że PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowana przez Panią Ewelinę Bagińską – Dworak, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci cieplnej zasilającej obszar Abisynii w ul.: Przeskok, Działowa, Przelot w Toruniu (dz. nr 144/29, 147/2, 146/7, 146/1, 150/6, 150/5, 150/7, 148, 162/14, 163/2, 165/3, 177/2, 176/1, 176/2, 175/2, 132/3, 132/13, 132/14, 91/2 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 143/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Kanałowej w Toruniu, dla potrzeb posesji nr 16 (dz. nr 821/2 z obrębu 43) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 04.11.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 46.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z budową słupów oświetleniowych (oświetlenie chodnika dla pieszych – dojście do budynku wielorodzinnego) na terenie położonym przy ul. Tłoczka l0b w Toruniu (części działek nr 58/35, 58/36, 59/19, obręb 59 oraz część działki nr 86, obręb 61) 04.11.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 167/2019Wyniki IV naboru ofert trwającego do 30.09.2019 r. konkursu "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych". 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 143/2019Obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dnia 31.10.2019 r. w sprawie podziału mieszkania na dwa lokale w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy alei 700-lecia 12/44, 45 w Toruniu. 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 142/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 15 wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego na terenie działek nr  121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 122/2 w obrębie 2,  jedn. ewidencyjna 046301_1 Toruń (adres działek: ul. Grunwaldzka 15, 15a), prowadzone na wniosek Pana Ryszarda Urbańskiego prowadzącego działalność  pn. URBAŃSKI Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą przy ul. Chrobrego 151 w Toruniu 31.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 142/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia MSTYL Milenia Jurkiewicz, dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Brzoskwiniowej 45 w Toruniu (dz. nr 69/2, 72/32 z obrębu 28) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 31.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2.2018/2019Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów – prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. St. Szymańskiego 16 w Toruniu (dz. 154/9 – obręb 45)” 31.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 447/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na kompletną usługę świadczoną na następujących warunkach: dostarczenie sygnału internetowego przez Wykonawcę w jednym punkcie styku z siecią w węźle w Toruniu ul. Legionów 70 lub dowolnym miejscu styku z siecią światłowodową Gminy Miasta Torunia... 30.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 446/2019Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na asystę techniczną i konserwację systemu teleinformatycznego EWID 2007 działającego w Urzędzie Miasta Torunia. 30.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A