Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173510
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 >>> 

Dokument Tytuł Data
Interpelacje, wnioski, zapytaniaWnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 19. sesji (18.06.2020 r.). 19.06.2020
Uchwała RMT 416/2020w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Torunia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 18.06.2020
Uchwała RMT 415/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 kwietnia 2020 r. na Prezydenta Miasta Torunia. 18.06.2020
Uchwała RMT 414/2020w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2020 r. na Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu oraz na Prezydenta Miasta Torunia. 18.06.2020
Uchwała RMT 413/2020zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2020. 18.06.2020
Uchwała RMT 412/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 18.06.2020
Uchwała RMT 411/2020w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Letniej 27a. 18.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 411/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych Przedszkola Miejskiego nr 18 i Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera do „Stawu Kapitana”. 18.06.2020
Uchwała RMT 410/2020w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Długosza 10. 18.06.2020
Uchwała RMT 409/2020w sprawie nadania kategorii drogi publicznej gminnej nowemu odcinkowi ulicy Wały gen. Władysława Sikorskiego w Toruniu. 18.06.2020
Uchwała RMT 408/2020w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 407/2020w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie Miasta Torunia na lata 2020-2025 pn. „Toruń ma oko na dzieciaki”. 18.06.2020
Uchwała RMT 406/2020w sprawie przyjęcia programu profilaktyki szczepień przeciw HPV pn. „HPV-odporni w Toruniu” na lata 2020-2025. 18.06.2020
Uchwała RMT 405/2020w sprawie realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 18.06.2020
Uchwała RMT 404/2020w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Dom Rodzinny przy ul. Smoczej 11/13 w Toruniu. 18.06.2020
Uchwała RMT 403/2020w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie miasta Torunia przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 18.06.2020
Uchwała RMT 402/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom, pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość - w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 401/2020w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania, realizowane na terenie Gminy Miasta Toruń – program pilotażowy na rok 2020. 18.06.2020
Uchwała RMT 400/2020zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 399/2020w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu. 18.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A