Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 281-300 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 141/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na pełnienia nadzoru konserwatorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” (nr POIS.02.05.00-00-089/16) dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 20.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 140/2019Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składnia ofert dotyczących produkcji i dostawy ramek do tablic rejestracyjnych z nadrukiem w nakładzie 5000 sztuk 20.03.2019
Zarządzenie PMT 92/2019w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursach dotyczących upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizacje Festiwalu Wisły oraz Festiwalu Drwęcy w Toruniu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 91/2019w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz określenia jej wzoru 20.03.2019
Zarządzenie PMT 90/2019w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Przelot 23P i Przelot 23N-25, oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 20.03.2019
Zarządzenie PMT 89/2019w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5-7 20.03.2019
Zarządzenie PMT 88/2019w sprawie obciążenia służebnościami gruntowymi nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. gen. Władysława Andersa 76 20.03.2019
Zarządzenie PMT 87/2019w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 86/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej przy ul. Poznamńskej 81 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 85/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy ul. Mickieiwcza 62A oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 20.03.2019
Zarządzenie PMT 84/2019w sprawie ustalenia regulaminu I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, wchodzących w skład budynku położonego przy ul. Szosa Lubicka 51/53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 20.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 35/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia firmy MSTYL Milenia Jurkiewicz z/s w Toruniu, reprezentowanej przez Panią Milenię Jurkiewicz, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Częstochowskiej 5 w Toruniu (dot. dz. nr 295/5 obręb 53) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.03.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 34/2019Informuję, że spółka E.D.F. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6, reprezentowana przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dokonała zgłoszenia budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Targowej 4-10, ul. Lubickiej 61-65 i ul. Szosa Lubicka 13A-13B w Toruniu (dz. nr: 454 – obręb 55, dz. nr: 172/2, 173, 183, 184, 185/2, 186, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/3, 191/4, 191/5, 253 – obręb 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 20.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 139/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w następujących branżach : •ogólnobudowlana (specjalność konstrukcyjno-budowlana) wraz z kwalifikacjami, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U 2017 poz. 2187 ze zm. ), •sanitarna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), •elektryczna (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu” ( nr POIS.02.05.00-00-089/16 ) dofinasowanego w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 działania 2.5 Oś priorytetowa II 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 138/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie studiów wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie i wymaganymi załącznikami dla projektów: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap III ”, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap VI ”. 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 41/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT przeznaczonych do wydzierżawienia (kawiarnie letnie).WGN.6845.28.2019.ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 40/2019Obwieszczenie PMT z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości GMT, przeznaczonych do wydzierżawienia WGN.6845.218.2018 R. ANP 19.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 35/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15.03.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia znak: WGN.6845.372.2018.ANP 19.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3.6740.15/2019Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Popiełuszki na odcinku od ulicy Rybaki do końca w stronę zachodnią Torunia” na działkach nr: 319/6, 320/2, 324/5, 324/6 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 324/4), 314/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 314/1), 134, 133/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 133), 147/1 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 147), 152, 145/3 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 145/4 (numer działki po projektowanym podziale działki nr 145/2), 144, 142 w obrębie 12. Obszar oddziaływania stanowią działki oznaczone numerami: 326/3, 318/6, 313, 129, 128, 130, 135, 151, 146, 141, 143, 136, 343/7, 343/12, 320/1, 343/4, 319/6, 320/2, 324/5, 324/4, 314/1, 134, 133, 147, 152, 145/2, 144, 142 w obrębie 12. 19.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 137/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu - kontynuacja". 18.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A