Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 18.10.2017
Data (2017-10-18)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18131
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia w trybie ustawy PZP 192/2017Przetarg nieograniczony - Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych i gospodarczych przy osiedlu Na Skarpie w Toruniu wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu. 12.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 190/2017Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż, eksploatację wraz z utrzymaniem dekoracji iluminacji świątecznej oraz demontaż, przewiezienie do magazynu i magazynowanie dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonego obszaru Zespołu Staromiejskiego Torunia z realizacją przypadającą na sezon 2017/2018. 12.10.2017
Informacje o środowisku 18/2017Ogłoszenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pok. 314) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wrzosy – Przy Forcie" dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 12.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 548/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk zdjęć wielkoformatowych. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 547/2017Wydział Promocji zaprasza do składania ofert na druk kalendarzy na rok 2018. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 546/2017Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku przy ul. Legionów 70/76 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 545/2017Wydział Informatyki zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty na zakup: 12 telefonów IP z zasilaczami, 12 licencji do obsługi użytkowników IP centrali telefonicznej oraz zarządzania tymi użytkownikami w systemie OmniVista 8770 R1.3. 11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 544/2017Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie remontu (renowacji) i uzupełnienia stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Mickiewicza 5A/13 w Toruniu. 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 191/2017Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Sport to zdrowie – budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu 11.10.2017
Zamówienia w trybie ustawy PZP 189/2017Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, ochronie w formie monitorowania systemu sygnalizacji włamania oraz konserwacji systemu alarmowego w obiektach Urzędu Miasta Torunia 11.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 125/2017Data zgromadzenia:15.10.2017
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:ulica Piekary 51
11.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 543/2017Referat Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej celem rozpoznania rynku na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta w administracji publicznej dla pracowników Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia. 10.10.2017
Zarządzenie PMT 285/2017w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 10.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 124/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017r.
Godzina zgromadzenia: 15.00-16.00
Miejsce zgromadzenia: Plac Teatralny2, przy Urzędzie Marszałkowskim
10.10.2017
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 123/2017Data zgromadzenia: 15.10.2017r.
Godzina zgromadzenia: 13.00-15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Żwirki i Wigury i św. Józefa
10.10.2017
Zamówienia poza ustawą PZP 542/2017Wydział Promocji ogłasza konkurs na opracowanie projektu oznaczeń strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 09.10.2017
Zarządzenie PMT 284/2017w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 163/2017Informuję, że Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Piotra Cyrka - dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn do zasilania działek dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Królewny Śnieżki w Toruniu - dz. nr 173/2, 178/3, 178/7, 179/1, 179/2, 179/3, 182, 562/1, 562/2 obr. 61 (zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami) 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 162/2017Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Panią Małgorzatę Bryćko - Krauza, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV przy ul. Piernikarskiej/Św. Jakuba w Toruniu (dot. dz. nr 126/2, 123, 71, 72, 137 w obrębie 17) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm). 09.10.2017
Zgłoszenie z projektem budowlanym 161/2017Informuję, że Pan Mieczysław Raczkier dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Olęderskiej 29, 29a, 29b w Toruniu (dz. nr 111, 112, 113, obręb 69). 09.10.2017


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A