Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.01.2020
Data (2020-01-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23375
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6220.3.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „modernizacja (przebudowa) sieci ciepłowniczej od komory G16 w kierunku Plasticonu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu (dz. nr 109/1, 109/4, 96/1, 123/46, 123/59, 123/58 – obręb 44; dz. nr 313, 320/3, 320/4 – obręb 47)” 15.01.2020
Zarządzenie PMT 12/2020w sprawie powołania Zespołu ds. nadzoru nad realizacją zamówienia pn: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w SSM przy ul. Batorego w Toruniu" 15.01.2020
Zarządzenie PMT 11/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina 152, służebnością przesyłu 15.01.2020
Zarządzenie PMT 10/2020w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu w obrębie ulicy Gagarina, służebnościami przesyłu 15.01.2020
Inne dokumenty 3/2020Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 stycznia 2020 r. 15.01.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 3/2020Informuję, że w dniu 3 stycznia 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na OM "Rudak C" przy ul. Osadniczej w Toruniu (obręb 69, działki nr 96, 97, 98, 99, 100, 388, 389) 15.01.2020
Inne dokumenty 2/2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2020r. 15.01.2020
Patronaty 2/2020II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 "Architektura Istotą Projektu" 15.01.2020
Patronaty 1/2020IV Bal Osób Niepełnosprawnych 15.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 11/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie propozycji cenowej na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 14.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 10/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Przedłużenie licencji wraz ze wsparciem technicznym na okres 1 roku dla: a) Barracuda NG Firewall VF500 NG Malware Protection Bundle b) Barracuda NG Firewall VF500 NG Advanced Threat Detection c) Barracuda NG Firewall VF500 z serwisem EU 14.01.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 9/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego zmian w zakresie obejmującym wykonanie „Leśnego Placu Zabaw” w lokalizacji zaprojektowanego amfiteatru na terenie osiedla Jar w Toruniu” 14.01.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 6/2020Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Torunia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci w wieku powyżej 10 roku życia. 14.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 4/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Sportowej 24 w Toruniu, na działce nr 93 i 94 z obrębu 9. 14.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 3/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (działka nr 580/1 i 581/6 z obrębu 10). 14.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. budowa Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą, w tym: hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości przy ul. Przelot 66-66a, 74-76 w Toruniu (dz. nr 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1 i 81/3 z obrębu 54). 14.01.2020
Inne dokumenty 1/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o drugiej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00082758/6 z dnia 30.12.2019 r. 14.01.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6220.2019/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "punkt do zbierania i przeładunku złomu przy ul. Lipnowskiej 25-29 w Toruniu (dz. 919 - obręb 67)" 13.01.2020
Zarządzenie PMT 9A/2020zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2020 r. oraz w latach 2020-2022 13.01.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 8/2020Data zgromadzenia: 18.01.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 16:00 - 20:00
Miejsce zgromadzenia: okolice ul. Mostowej 13/15
13.01.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A