Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 405/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: 1. przedłużenie licencji na okres 1 roku dla Barracuda NG Firewall F400: a) Threat and Malware Protection Bundle b) Energize Updates [EU] c) Instant Replacement [IR] 2. wraz z usługą wdrożeniową Barracuda NGF0301 10.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 166/2018Przetarg nieograniczony na budowę skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej w Toruniu 10.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 138/2018Data zgromadzenia: 13.10.2018
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: Toruń, róg ul. Szerokiej i Żeglarskiej (przy Osiołku)
10.10.2018
Informacje o środowisku 24/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126 B z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 10.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 7/2018Obwieszczenie Nr WGN.6840.1.23.2017.EK Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.10.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do sprzedaży (dot. Koguciej 23A) 10.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 404/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie pięcioletnich przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 09.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 403/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla dwóch projektów pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu” i „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 09.10.2018
Zarządzenie PMT 328/2018w sprawie czynności podejmowanych dla zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniami w okresie zimy 09.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 129/2018Informuję, że na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów: Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zakładu TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich – w zakresie etapu I, tj. odcinka od budowanej Ciepłowni Geotermalnej do miejsca lokalizacji przyłącza dla Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (dz. nr 213/4, 213/7 (powstała w wyniku podziału dz. nr 213/5), 213/8 (powstała w wyniku podziału dz. nr 213/5), 213/6, 213/2, 213/1 z obrębu 22), zaświadczono o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 09.10.2018
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 6/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia znak:WGN.6845.257.2018EB, WGN.6845.243.2018.EB 08.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2018Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 05.10.2018
Zarządzenie PMT 327/2018w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 05.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 401/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na Plac Rapackiego w Toruniu z podaniem rodzaju prowadzonej działalności. 03.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 163/2018Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej. 03.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 162/2018Przetarg nieograniczony na dostawę na dostawę energii elektrycznej. 03.10.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 137/2018Data zgromadzenia: 07.10.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 13:00-15:00
Miejsce zgromadzenia: Zbieg ulic św. Józefa i Żwirki i Wigury
03.10.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 128/2018Informuję, że spółka BE PRO S.C. Beata Gibas Ewa Wojtynek z siedzibą w Toruniu przy ul. Goplany 25, reprezentowana przez Panią Ewę Wojtynek, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla potrzeb posesji przy ul. Stara Droga 112-114 w Toruniu (dz. nr 624 – obręb 74, dz. nr 699 – obręb 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 03.10.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację wykonania nasadzeń zastępujących 9 szt. drzew i 40 szt. krzewów w Ogrodzie Muzyków przy ul. Chopina w Toruniu wg. wskazań przedstawiciela WŚiZ-UMT. 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 167/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pierwszej linii wsparcia informatycznego w tym administrowania stanowiskami komputerowymi w Działach Urzędu Miasta Torunia oraz administrowanie systemem informatycznym w Wydziale Geodezji i Kartografii. 02.10.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 164/2018Przetarg nieograniczony na budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu - nowy termin składania ofert: 26.10.2018 02.10.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A