Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.03.2023

Liczba wejść na stronę: 24191017
Data (2023-03-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 25.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) w ul. Licealnej na działkach nr 304 i 246, obręb 73 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. św. Wojciecha 21A w Toruniu (działka nr 264). 26.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 24.6733.3/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na działce 481, obręb 50 w celu przyłączenia nieruchomości położonej przy ul. Jarzębinowej 1B w Toruniu (działka nr 426/2, obręb 50). 26.09.2022
Zarządzenie PMT 343/2022zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030. 23.09.2022
Zarządzenie PMT 342/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zarządzenie PMT 341/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Księgowości w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zarządzenie PMT 340/2022zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta Torunia 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 285/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na zakupie i dostarczeniu 10 kwietników - wież kwiatowych. 23.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 284/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na: 1. założenie punktów pomiarowych w postaci dwóch łat wodowskazowych o długości do 1,5 m w studniach systemu odwodnienia na terenie Fortu VI w Toruniu z dowiązaniem geodezyjnym, do pomiaru poziomu zalegania wód gruntowych; 2. wykonanie 1 serii pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów z dokładnością do 0,1 cm powierzchni poziomej oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły w Toruniu, na odcinku 1460 m od mostu kolejowego do mostu drogowego; 3.sporządzenie dokumentacji z serii pomiarowej, także w wersji elektronicznej z ilustracją graficzną zmian w lokalizacji punktów pomiarowych w odniesieniu do pomiaru zerowego, którego wyniki wraz z lokalizacją reperów udostępni Zamawiający w dniu podpisania umowy. 23.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 112/2022Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Gminy Miasta Toruń w roku 2022 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA - II Tura (konkurs nr 21.2/2022) 23.09.2022
Informacje o środowisku 17/2022Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)informuję o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (III p., pok. 308) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko, Szosa Chełmińska i Ugory w Toruniu - w zakresie terenów oznaczonych symbolami: 158.03-UP/ZP2, 158.03-US9, 158.03-KD(L)14, 158.03-KD(L)15, 158.03-ZP22 i 158.03 -KDx23, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. 23.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 352/2022Informuję, że w dniu 22.09.2022 r. Pan Paweł Romanowski wycofał wniosek zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Przy Skarpie 6 w Toruniu (dz. nr 14/1, obręb 61). 22.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 351/2022Informuję, że Pan Krzysztof Łaszewski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Spokojnej 18 w Toruniu (dz. nr 536 obręb 35) 22.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 350/2022Informuję, że Pan Paweł Romanowski dokonał zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym przy ul. Przy Skarpie 6 w Toruniu (dz. nr 14/1, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 22.09.2022
Zarządzenie PMT 339/2022w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miasta Torunia 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 283/2022Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych przeglądów budynków Urzędu Miasta Torunia – zgodnie z art. 62 Prawo budowlane. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 282/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla Urzędu Miasta Torunia w roku 2023. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 281/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wynajem i serwis podłogowych mat wejściowych do budynków Urzędu Miasta Torunia. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 280/2022Urząd Miasta Torunia i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na działania edukacyjne – szkolenia, w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 zdrowy i aktywny region, Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 22.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 279/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Renowacja pomnika zegar słoneczny przy placu Rapackiego w Toruniu 22.09.2022
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 111/2022Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18.08. 2022 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w terminie od 1.10 2022 r. do 31.12 2023 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Toruń całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 r.ż. (konkurs nr 39/2022) 22.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A