Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020
Data (2020-03-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 18/2020Petycja w sprawie poprawienia bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz komfortu życia poprzez kompleksowy remont ulicy Przy Skarpie nr 72-88 w Toruniu. 24.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci trakcyjnej z konstrukcjami wsporczymi wraz z usunięciem kolizji na terenie położonym przy ul. Chopina w Toruniu (działka nr 314/1 i części działek nr 261, 290, 293/2, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 307/1, 310/1, 312/3, 312/4, 314/2, 315, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330, 332, 333 z obrębu 13 oraz część działki nr 265 z obrębu 12) 24.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 355/2020Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ulicy Legionów 70/76. 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 354/2020W związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia publicznego oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” przyjętych uchwałą Rady Miasta Torunia nr 873/2010 z dnia 30 września 2010 roku. 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 353/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. "Labirynt z krzaków". 23.03.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 30/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.03.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.71.2020.EB 23.03.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 29/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23.03.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, WGN.6845.35.2020.EB 23.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.3.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji książek zapachowych, drukowanych w nowej technologii mieszania mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED przy ul. Sowińskiego 2/4 w Toruniu (dz. 49, 50 – obręb 19)” 23.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Teatru Baj Pomorski oraz budowie obudowy miejsca do gromadzenia odpadów stałych na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 5-7, 9, Wola Zamkowa 5, 7, 9 w Toruniu (dz. nr 45, 46, 47, 48, 49 oraz części dz. nr 50, 51 i 53 obręb 17) 23.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego Biały Dwór na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, Św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7, obręb 34) 23.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 352/2020Biuro Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup 4 szt. telefonów IP oraz 10 licencji VoIP dla Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Servers 20.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 351/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy Budynku Koszar Bramy Chełmińskiej „Twierdza Toruń” przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25 w Toruniu. Załączniki: przedmiar robót i szkic sytuacyjny. 20.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 65/2020Informuję, że organ po uzupełnieniu wniosku przez Inwestora w dniu 9 marca 2020r., wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzień bocznych sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Wałdowskiej w Toruniu (dz. nr 26, 31/7, 194/11 – obr. 45) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 31/6, 31/8, 194/9 – obr. 45 20.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 24/2020Przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 w Toruniu. 20.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (część działki nr 92/9 obr. 59) w celu przyłączenia do niej budynków usytuowanych przy ul. Witosa 3, 5 i 7 w Toruniu 20.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 14/2020Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowych nadzorów inwestorskich. 20.03.2020
Informacje o środowisku 9/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak A” dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Skrzetuskiego i Pana Wołodyjowskiego w Toruniu - w zakresie terenu oznaczonego symbolem 128.18-MN14, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 20.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 31/2020Przetarg nieograniczony na dostawę 28 kamer stacjonarnych do modernizowanego osiedlowego systemu monitoringu wizyjnego, dostawa 15 kamer stacjonarnych z osprzętem dla TTBS na osiedle Solanki w ramach budżetu obywatelskiego - nowy termin składania ofert: 2 kwietnia 2020 r. 19.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 27/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu - nowy termin składania ofert- 10.04.20202r . 19.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 28, obręb 19 w Toruniu 19.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A