Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173482
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 398/2020w sprawie wskazania radnych do udziału w Komitecie Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Uchwała RMT 397/2020w sprawie zmiany umowy o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. 18.06.2020
Uchwała RMT 396/2020w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019. 18.06.2020
Uchwała RMT 395/2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019. 18.06.2020
Uchwała RMT 394/2020w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Torunia. 18.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 84/2020Komunikat Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania ofert w ogłoszonych i trwających otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe. 18.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2020Przetarg nieograniczony na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem prac geodezyjnych wynikających z „Aneksu do harmonogramu prac” stanowiącego załącznik do umowy nr BPI.271.1.2019, dotyczącego digitalizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenia bazy danych BDOT500, modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia UWAGA!przedmiotowe postępowanie zostało omyłkowo wszczęte w procedurze "krajowej". Prawidłowym miejscem publikacji ogłoszenia o przetargu jest Suplement Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 36/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 35/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 34/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 33/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 32/2020w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 18.06.2020
Inne dokumenty 31/2020Obwieszczenie Zastępcy Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 czerwca 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 31/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 18.06.2020
Obwieszczenie RMT 30/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń. 18.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6220.2/2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do sieci cieplnej 5 hal magazynowych przy ul. Kociewskiej 26, 26A-F w Toruniu (dz. nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 – obręb 40)” 18.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 21.6220.2./2020obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby przyłączenia do sieci cieplnej 5 hal magazynowych przy ul. Kociewskiej 26, 26A-F w Toruniu (dz. nr 131/27, 131/17, 131/20, 131/21, 131/22, 131/23 – obręb 40)” 18.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 410/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro zaprasza do złożenia oferty na: 1. Sprzedaż i dostarczenie 15 licencji do kamer IP dla platformy zarządzającej Genetec Security Center; 2. Sprzedaż i dostarczenie urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu" 3. Montaż wraz z uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania zadania pn. "Podłączenie do miejskiej sieci monitoringu systemu kamer na osiedlu Solanki w Toruniu". 17.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 409/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego i składania ofert na „Usługę doradczą w zakresie doboru systemów parkowania i poboru opłat oraz zarządzania i powiązania z komunikacja miejską w Toruniu obowiązujących na parkingach Park&Ride 17.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 408/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu żłobków miejskich 17.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A