Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279911
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 440/2019Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia, prosi o podanie ceny brutto, dla każdego punktu kamerowego oddzielnie, wykonania określonego w załączniku zakresu prac instalacyjnych dla 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Toruniu. 28.10.2019
Zarządzenie PMT 345/2019w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko Wydziału Środowiska i Ekologii 28.10.2019
Patronaty 191/2019XIX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Witraż Bożonarodzeniowy" 28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 157/2019Data zgromadzenia: 10.11.2019r.
Godzina zgromadzenia: 11.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska)”
Przemarsz: „Park Bydgoski (róg Danielewskiego, Bydgoska), ul. Bydgoska (chodnik), ul. Chopina, Aleja 500-lecia Torunia, Park Przy Placu Rapackiego, Plac Rapackiego, Różana Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
Zakończenie: „Rynek Staromiejski, pomnik M. Kopernika.”
28.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 156/2019Data zgromadzenie: 30.10.2019
Godzina zgromadzenia: 14.00 - 16.00
Miejsce zgromadzenia: ul. Kujawska 1 przy wejściu do tunelu
28.10.2019
Informacje o środowisku 32/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic Myśliwskiej i Jeleniej w Toruniu (Uchwała Nr 236/19 z dnia 10 października 2019 r.). 28.10.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 11. sesji RMT 28.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 439/2019Wydział Ewidencji i Zezwoleń Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi dokonania pomiarów odległości 25.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 438/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny usługi dostarczenia i instalacji audioprzewodników - systemu dźwiękowych przewodników do zwiedzania indywidualnego wspomagającego oglądanie czterech obiektów sakralnych oraz uzyskanie informacji o zabytkach i pracach konserwatorskich w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 25.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 437/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę udźwiękowienia i opisu wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji z zastosowaniem urządzeń elektronicznych i aplikacji mobilnych. 24.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 436/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę parterowego murowanego budynku mieszkalnego z przybudówką z dachem drewnianym krytym papą i blachodachówką (przybudówka) o pow.ok. 83 m2, dwóch budynków murowanych warsztatowych o pow. ok. 17 m2 i 13 m2 , obiektu warsztatowego - wiaty w osłonie lekkiej o pow. ok. 52 m2, utwardzenia terenu z kostki betonowej o pow. ok. 113 m2 oraz ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych z cokołem betonowym, bramą wjazdową i furtką o wys. ok. 1.2 i dł. ok. 40 mb, przy ul. Winnica 130 w Toruniu. Budynek niezamieszkały, instalacje wody i energii elektrycznej odłączone. 24.10.2019
Zarządzenie PMT 344/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Torunia 24.10.2019
Zarządzenie PMT 343/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia 24.10.2019
Patronaty 190/2019Dyktando Toruńskie miejski konkurs ortograficzny w ramach obchodów 100. rocznicy powrotu Torunia do Polski 24.10.2019
Patronaty 189/2019Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny o Wielkich Polakach "św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku" 24.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 163/2019Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia ogłasza, że przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Gminy Miasta Toruń, które mają być wykonane w roku 2020 lub zostały przeprowadzone w roku 2019. 24.10.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 155/2019Data zgromadzenie: 27.10.2019
Godzina zgromadzenia: 12.30 - 14.30
Miejsce zgromadzenia: starówka, przy pomniku Mikołaja Kopernika
24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 141/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy Pl. F. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej nn-0,4 kV przy ul. Przelot 39 w Toruniu (dz. nr 75/10 obręb 54) 24.10.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 140/2019Zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę do zgłoszenia Pani Magdaleny Manickiej, dot. budowy sieci odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) dla potrzeb posesji przy ul. Glinieckiej 9 w Toruniu (dz. nr 155 z obrębu 68) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 24.10.2019
Inne dokumenty 45/2019Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na żądanie Strony postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego- polegające na rozbudowie istniejącego mostu im. J. Piłsudskiego na rzece Wisła, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu" 24.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A