Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 21.10.2019
Data (2019-10-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 22667
<<< 301-320 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 >>> 

Dokument Tytuł Data
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 113/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.08.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Miasta Toruń, przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.215.2019.ANP 03.09.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 102/2019Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu – Etap I (dz. nr 190/3, 191/5, 191/6, 196/10, 196/12 w obrębie 56) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 03.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 362/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Sz. Chełmińska 140, na dz. nr: 497, 309 i 310; obręb 37. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 361/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 360/2019Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 359/2019Ogłoszenie dot. planowanego zamówienia publicznego w sprawie Opracowania Programu Zdrowia Psychicznego dla miasta Torunia na lata 2020 - 2025. 02.09.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 122.1.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Łyskowskiego 8 w Toruniu (część działki nr 49/33, obręb 51) 02.09.2019
Petycje 15/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 14/2019Petycja w sprawie społecznych opiekunów zieleni. 02.09.2019
Petycje 13/2019Petycja w sprawie zarządzania zielenią. 02.09.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 358/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Skwery wśród nas" - wykonanie zagospodarowania na bazie projektu koncepcyjnego. 30.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 357/2019Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie koncepcji rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej w Toruniu, działka o nr ew. 607 obręb 70 Toruń 30.08.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 356/2019Wydział Środowiska i Zieleni zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy umocnienia brzegu stawu górnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu 30.08.2019
Zarządzenie PMT 280/2019w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczącego powołania Zespołu ds. nadzoru nad zamówieniem roboty budowlane "Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. "Minikoperniki"),podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjna edukację w regionie kujawsko-pomorskim" 30.08.2019
Patronaty 155/2019XV Konferencja Techniczna "Zieleń miejska-Naturalne Bogactwo Miasta. "Miasto zieleni-miasto przyszłości" 30.08.2019
Patronaty 154/2019Ogólnopolski Festiwal Gier Edukacji Globalnej "Zrozumieć świat przez gry" 30.08.2019
Patronaty 153/2019Drzew tulenie-bicie rekordu Polski 30.08.2019
Patronaty 152/2019Maraton Wioślarski "Run&Row" 30.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 127/2019Data zgromadzenia: 01.09.2019
Godzina zgromadzenia: 13.00 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: zbieg ulic Św. Józefa i Żwirki i Wigury
30.08.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 126/2019Data zgromadzenia: 02.09.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 17:30-19:30
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku M. Kopernika
30.08.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A