Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173549
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 104/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rybaki 53 w Toruniu oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 103/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha Świętego 19 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 102/2020w sprawie ustalenia regulaminu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 101/2020w sprawie ustalenia regulaminu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 92 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 17.06.2020
Zarządzenie PMT 100/2020w sprawie zmiany Zarządzenia PMT w sprawie ustalonych terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku 2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń 17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 88/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające, że w dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (BM A, BM B) z garażem wielostanowiskowym podziemnym, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi przy ul. Gdańskiej 12 w Toruniu (dz. nr 649/2, 648, 643/5 z obrębu 53). 17.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 83/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 13 lutego 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020. 17.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2020Data zgromadzenia:19.06.2020
Godzina zgromadzenia:13.00-14.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku Mikołaja Kopernika.
17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 35.6220.2019.3/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu do organów uzgadniających zapytania czy w związku ze zmianą nazwy inwestycji (na "budowę") zmienią się ich stanowiska dla przedsięwzięcia pn.: "rozbudowa budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i wigury 55 w Toruniu (dz. 284/5 - obręb 37)" 17.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2019.3/2020obwieszczenie PMT o przekazaniu do RDOŚ raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Toruńska Kolej Gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - Kujawska" 17.06.2020
Petycje 25/2020Petycja w sprawie poszerzenia oferty karty Moja Starówka. 17.06.2020
Petycje 24/2020Petycja w sprawie corocznych konsultacji społecznych budżetu miasta. 17.06.2020
Petycje 23/2020Petycja w sprawie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Torunia. 17.06.2020
Interpelacje, wnioski, zapytaniawnioski międzysesyjne wraz z odpowiedziami. 17.06.2020
Informacje o środowisku 15/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża ciśnień” dla terenu położonego przy ul. Letniej w Toruniu (uchwała nr 379/20 z dnia 14 maja 2020 r.) 16.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2019.6/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu 16.06.2020
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 622212/2020Stacja bazowa telefonii komórkowej BT 42072 TORUŃ ZACHÓD, ul.Gagarina 132-138 15.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.4/2020obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla nadbudowy istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. 254 - obręb 7) po uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego decyzji PMT z 14.08.2019 r. znak: WAiB.6740.11.467.259.2019 AG 15.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 407/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty celem rozeznania rynku na prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz modernizację przystanków” 15.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2020Informuję, że Gmina Miasta Toruń z siedzibą przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, działająca poprzez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Gen. Bema 23/29 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Toruń – Czerniewice” przy ul. Włocławskiej i Zdrojowej w Toruniu (dz. nr 512, 499, 500, 264, 271 obręb 76) 15.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A