Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 14.12.2019

Liczba wejść na stronę: 11279944
Data (2019-12-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23130
<<< 321-340 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 819.6740/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 22 października 2019 r., znak: WAiB.6740.13.819.107.2019.KJ obejmującej: Instalację urządzeń (anteny sektorowe, antena radioliniowa i moduły radiowe), w tym podantenowych konstrukcji wsporczych (maszty, wsporniki), na istniejącym obiekcie budowlanym oraz instalacja wolnostojących szaf teletechnicznych wraz z nadbudową komina, przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – 32348 Toruń Zbożowa” (dz. nr 47/1 – obr. 29 jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ). 23.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 435/2019Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie systemu alarmowego oraz systemu CCTV w budynku przy ul. Batorego 38/40. 23.10.2019
Zarządzenie PMT 342/2019w sprawie określenia zasad umieszczania w planie finansowym jednostek oświatowych środków na pokrycie części wydatków związanych z organizowaniem przez te jednostki w trakcie trwania ferii zimowych lub letnich w roku 2010 wypoczynku dzieci i młodzieży 23.10.2019
Zarządzenie PMT 341/2019zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Moje Podwórko" 23.10.2019
Zarządzenie PMT 340/2019w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia imiennego składu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu 23.10.2019
Zarządzenie PMT 339/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 338/2019w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Ogrodnika Miejskiego w Urzędzie Miasta Torunia 23.10.2019
Zarządzenie PMT 337/2019zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 23.10.2019
Patronaty 187/201934. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora 23.10.2019
Patronaty 186/2019Gospodarka 4.0 Wyzwania dla Biznesu i Nauki. Regionalne Forum Innowacji oraz Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 23.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 55.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla potrzeb Pracowni Rezonansu Magnetycznego na terenie położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu (część działki nr 34/3 obr. 59). 23.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 43.2.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Urzędu Miasta Torunia o windę zewnętrzną na terenie położonym przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu (działki nr 171/1, 171/2 z obrębu 48) 23.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 434/2019test2 22.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 433/2019Tytuł testowy 22.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 432/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ilości 3 szt. 22.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 162/2019W dniu 18 października 2019r. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 75 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Ćwiczenia usprawniające aparat ruchu dla osób niepełnosprawnych jako uzupełnienie codziennych cykli rehabilitacji” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 22.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 48.1.6733/2019obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze złączami SN 15kV na terenie położonym przy ul. Rydygiera na potrzeby nowo projektowanego budynku usługowego przy ul. Rydygiera 48 w Toruniu (działki nr 19/21, 19/23, 505 i części działek nr 19/19, 19/24, 19/25, 25/4, 32/2, obręb 50 oraz część działki nr 23 obręb 51) 22.10.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 431/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na usunięcie wad izolacji przeciwwodnej 12 szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolniczej 9A w Toruniu. 21.10.2019
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 161/2019W dniu 17.10.2019r. Zwiazek Polskich Fotografów Przyrody z siedzibą przy ul. Marcelińskiej 54/4 w Poznaniu złożyła ofertę realizacji zadania „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 21.10.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 141/2019Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku wielorodzinnym - przekucia w ścianach nośnych przy ul. Mickiewicza 56 w Toruniu 21.10.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A