Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.05.2019
Data (2019-05-25)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21464
<<< 341-360 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 30.6220.2018/2019obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa budynku magazynowo - produkcyjnego (montaż, demontaż, pakowanie) przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 87DA w Toruniu (dz. nr 260/44, 399/7, 259/71 - obręb 46)" 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 12.6740.15.1/2019Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 marca 2019 r., znak: WAiB.6740.15.12.4.2018 MB z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi na części działki 72/18 oraz 72/22 w obrębie 46 (docelowo przedłużenie ulicy Platanowej) wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu” – dz. nr 72/26, 72/23 w obrębie 46 (numery działek po projektowanym podziale) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 72/7, 72/8 w obrębie 46; dz. nr 654, 659/3, 663/1 w obrębie 53. 13.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 6.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Bartkiewiczówny w Toruniu (cz. dz. nr 119/1, 259/5, obręb 38). 13.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 122/2019Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn.: „Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR w Toruniu”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 12.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 121/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Torunia 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 32/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak 6840.1.10.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Mickiewicza 62-62A). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 31/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r.znak WGN.6840.27.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szewska 8). 12.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 31/2019Data zgromadzenia; 15.03.2019
Godzina zgromadzenia: 12:45 - 13:45
Rozpoczęcie zgromadzenia: Wały gen. Sikorskiego 8, przed budynkiem Urzędu Miasta Torunia
Przejście: ul. Chełmińska, Rynek Staromiejski, przed
pomnikiem Mikołaja Kopernika - zakończenie zgromadzenia
12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 30/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak WGN.6840.1.4.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Klonowica 30 lok. 11). 12.03.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 30/2019Data zgromadzenia: 15.03.2019
Godzina zgromadzenia: 12:00 - 13:00
Rozpoczęcie zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika
Przejście: ul. Szeroka do Rynek Nowomiejski- okrążenie Rynku Nowomiejskiego- powrót na ul. Szeroką, Zakończenie: Rynek Staromiejski przed pomnikiem Mikołaja Kopernika
12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 29/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r. znak WGN.6840.2.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Batorego 7 m. 4). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019r.znak WGN.6840.1.3.2018.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Szosa Bydgoska 7). 12.03.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 12 marca 2019 r. znak WGN.6840.1.15.2018.RD w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży. 12.03.2019
Informacje o środowisku 14/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B (budynek Urzędu Miasta Torunia, pokój 312) - z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko 12.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 10.6733/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) na terenie położonym przy ul. Morcinka 11a, 13 w Toruniu (części działek nr 180/1, 181, 182/1, 233, obręb 9) na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Morcinka 11a. 12.03.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.6733/2019obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Głowackiego na potrzeby posesji przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (część działki nr 482/12, obręb 10) 12.03.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 4. sesji RMT. 12.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 120/2019W ramach badania rynku nr BPI.C.23.2019 Biuro Projektów Informatycznych 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w trybie badania rynku propozycji cenowej na: wdrożenie w Urzędzie Miasta Torunia systemu kolejkowego 11.03.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 119/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Torunia. 11.03.2019
Zarządzenie PMT 75/2019w sprawie ustalenia zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 11.03.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A