Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020
Data (2020-05-26)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24091
<<< 361-380 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „wdrożenie prac B+R celem uruchomienia produkcji książek zapachowych, drukowanych w nowej technologii mieszania mikrokapsułek zapachowych z farbą offsetową UV LED przy ul. Sowińskiego 2/4 w Toruniu (dz. 49, 50 – obręb 19)” 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 27/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 26/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 25/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych, garaży, powierzchni pod reklamę oraz nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu. 27.02.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 25/2020Data zgromadzenia:1.03.2020
Godzina zgromadzenia:13.00-15.30.
Miejsce zgromadzenia:ul.Szeroka,przy Osiołku
27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 20/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 2020r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawienia. WGN.6845.269.2019.EB, WGN.6845.51.2020.EB 27.02.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 19/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.02.2020 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność GMT przeznaczonej do wydzierżawienia. WGN.6845.49.2020.ANP 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 19/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie od gałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej do nieruchomości o adresie ul. Sadowej 57A przy ulicy Morelowej w Toruniu (dz. nr 110/9, 111/5 obr. 28 zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami) Obszar oddziaływania: 110/9, 111/5 obr. 28 27.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 18/2020Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31/35 reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ul. Przyjaciół w Toruniu (dz. nr 193/12, 234 – obr. 61) zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: 193/12, 234 – obr. 61 27.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia wzywające wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz jednoznacznego wyjaśnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: Budowa budynków mieszkalnych wraz z garażami jedno- i wielostanowiskowymi podziemnymi, parkingami naziemnymi, drogami, wjazdem, chodnikami, placem zabaw, śmietnikiem, siecią i przyłączami wodociągową, kanalizacyjną, gazową, kanalizacją teletechniczną, oświetleniem i monitoringiem, przy ul. 63. Pułku Piechoty 64, 66, 68, 70, 72 w Toruniu (działki nr 760/3, 783/4, 785/3 z obrębu 70), prowadzonej na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Tuwima 9 w Toruniu. 27.02.2020
Inne dokumenty 11/2020Obwieszczenie wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji. 27.02.2020
Stanowisko RMT 3/2020w sprawie podjęcia działań w celu ustanowienia Roku Mikołaja Kopernika. 27.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 333/2020Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Zadanie 1. rozbudowę posiadanych licencji systemu zarządzania siecią Extreme XMC z posiadanych 10 (NMS-ADV-10) do 25 (NMS-ADV-25) Zadanie 2. rozbudowę posiadanych licencji systemu zarządzania siecią Extreme XMC z posiadanych 10 (NMS-ADV-10) do 50 (NMS-ADV-50) Zadanie 3. system kontroli stacji końcowych end-point IA-ES-3K NAC ENTERPRISE LICENSE FOR 3K ES zgodnie z załączoną specyfikacją 26.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 43/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2020 r.rodzaj zadania: rozwój sportu dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (konkurs nr 15). 26.02.2020
Zarządzenie PMT 38/2020w sprawie ustalenia regulaminu II ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 2-14 i przy ul. Gminnej, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzania przetargów 26.02.2020
Patronaty 37/2020Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "DZIECKO JAKO TOWAR- PŁATNOŚĆ KARTĄ CZY GOTÓWKĄ" 26.02.2020
Zarządzenie PMT 37/2020w sprawie ustalenia regulaminu I ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Projektowanej CLXXXIV 5-13, w rejonie ulicy Przelot, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargów 26.02.2020
Zarządzenie PMT 36/2020w sprawie ustalenia regulaminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku położonego przy ul. Poznańskiej 81 w Toruniu oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu 26.02.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 284 położonej przy ul. Otłoczyńskiej w Toruniu na potrzeby Rodzinnych Ogródków Działkowych Żuraw położonych przy ul. Otłoczyńskiej 17-29 26.02.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 17/2020Informuję, że dnia 26.02.2020 r. organ wydał zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru przebudowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami cieplnymi oraz budowy nowego fragmentu osiedlowej sieci cieplnej wraz z obiektem towarzyszącym – komorą E.36 na terenie kampusu UMK i przy ul. Gagarina w Toruniu; ul. Władysława Bojarskiego 1, ul. Jurija Gagarina 1-3, ul. Bielańska 47, 87-100 Toruń (obręb 1, działki nr 3/7, 4/21), dokonanego przez spółkę PGE S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowaną przez Pana Janusza Szynala 26.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A