Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020

Liczba wejść na stronę: 13173407
Data (2020-08-08)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24657
<<< 381-400 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 402/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. "Och! Jak zielono! Dbamy o nasze otoczenie". 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 401/2020Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (konkurs nr RPKP.03.01.00-IŻ.00-04-383/20) dla następujących budynków użyteczności publicznej w Toruniu: 1.Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Wyszyńskiego 1/5 2.Zespół Szkół nr 16 ul. Dziewulskiego 2 3.Szkoła podstawowa nr 24 ul. Ogrodowa 3/5 4.Szkoła podstawowa nr 31 ul. Dziewulskiego 41B 5.Zespół Szkół nr 26 ul. Fałata 88/90 6.Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul. Osikowa 17 05.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 400/2020Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Torunia w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny wyprodukowania i emisji 10 spotów radiowych w rozgłośni o zasięgu ponadregionalnym, promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 05.06.2020
Zarządzenie PMT 91/2020zmieniające zarządzenie w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetu miasta w 2020 roku 05.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 80/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o ODWIESZENIU czynności dotyczących "Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2020 r., tj. od 01.07. do 31.12.2020 r. Rodzaj zadania: organizacja i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych)" - konkurs nr 17.2./2020. 05.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 79/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o ODWIESZENIU czynności dotyczących "Otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2020 w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej" - konkurs nr 5/2020, II tura. 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 42.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie położonym przy ul. Mickiewicza 10-16 w Toruniu (działki nr 187, 189/2, 189/3, 190, 192/1, 196, 197/1, 198, 199/2 obręb 13) 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 41.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Włocławskiej w Toruniu (działka nr 32/2 i część działki nr 117 obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Włocławskiej 260 05.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 40/2020Data zgromadzenia:08.06.2020
Godzina zgromadzenia:18.00-19.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 40.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Astrowej 12A w Toruniu (dz. nr 397/1; części dz. nr 391/2, 662; obręb 32) 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 27.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 16 o dodatkowe skrzydło z dwoma oddziałami dydaktycznymi i windę zewnętrzną przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu (działka nr 132/2, obr. 11) 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 26.2.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Teatru Baj Pomorski oraz budowie obudowy miejsca do gromadzenia odpadów stałych na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 5-7, 9, Wola Zamkowa 5, 7, 9 w Toruniu (dz. nr 45, 46, 47, 48, 49 oraz części dz. nr 50, 51 i 53 obręb 17) 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej - odgałęzienia bocznego w pasie drogowym ulicy Jeleniej (dz. nr 793, obr. 31) do nieruchomości położonej przy ul. Jeleniej 55 (dz. nr 657/1, obr. 31) w Toruniu 05.06.2020
Informacje o środowisku 11/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu wraz z prognozą. 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 9.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Mohna 20 w Toruniu (działka nr 192/2 oraz części działek nr 508/2 i 504 obr. 37) 05.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 467.6740.2019.3/2020obwieszczenie PMT o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Nadbudowa istniejących masztów antenowych przy ul. Mickiewicza 116 w Toruniu (dz. nr 254– obr. 7)” w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2019., znak: WIR.VIII.7840.1.223.2019.AC uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: WAiB.6740.11.467.259.2019 AG 04.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 78/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 maja 2020 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na realizację od 1 czerwca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.zadania gminy z zakresu pomocy społecznej „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 04.06.2020
Patronaty 55/2020Toruń w kwiatach 2020 04.06.2020
Patronaty 54/2020Toruń Restaurant Week 04.06.2020
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 39/2020Data zgromadzenia: 7.06.2020 r.
Godzina zgromadzenia: 10:00 - 13:00
Miejsce zgromadzenia: Rozpoczęcie: przy przystani AZS przy ul. Popiełuszki, Przejazd: Bulwar Filadelfijski - Dworzec Miasto - Plac św. Katarzyny - Plac Pokoju Toruńskiego - ul. Traugutta - Schron B - 54 przy ul. Winnica, Zakończenie: Fort I
04.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A