Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 04.06.2020

Liczba wejść na stronę: 12657191
Data (2020-06-04)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24153
<<< 401-420 421-440 441-460 461-480 481-500 501-520 521-540 541-560 561-580 581-600 601-620 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 346/2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023”. 27.02.2020
Uchwała RMT 345/2020w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Miasta Toruń z Gminą Lubicz przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 100707C ul. Toruńska w Grębocinie/ul. Kresowa w Toruniu”. 27.02.2020
Uchwała RMT 344/2020w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych i wyłączenia z użytkowania wskazanych ulic w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 343/2020w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 10 przy ul. Hurynowicz 12, nr 14 i nr 48 przy ul. Krasińskiego 114, nr 28 przy ul. Krętej 74 w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 342/2020w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czereśniowej 4-10, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020
Uchwała RMT 341/2020w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia kids – program wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w Toruniu” na lata 2020-2025. 27.02.2020
Uchwała RMT 340/2020w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Winnica w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 339/2020w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasteczka Uniwersyteckiego UMK w rejonie ulicy Karola Olszewskiego w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 338/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosy Chełmińskiej i Bema w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 337/2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinki” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Gniewkowska, Poznańska, trasa S-10 oraz linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód - Skandawa w Toruniu. 27.02.2020
Uchwała RMT 336/2020w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050. 27.02.2020
Uchwała RMT 335/2020w sprawie nadania pani Barbarze Królikowskiej-Ziemkiewicz Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 27.02.2020
Uchwała RMT 334/2020w sprawie nadania panu Marianowi Frąckiewiczowi Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 27.02.2020
Uchwała RMT 333/2020w sprawie nadania pani Krystynie Zaleskiej Medalu „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze. 27.02.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 59/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie merytoryczne i zaprojektowanie plansz edukacyjnych, będących elementem tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenach zieleni w mieście Toruń (Park Glazja, Park Tysiąclecia), stanowiących obszary objęte pracami projektów realizowanych przez Gminę Miasta Toruń w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” - Oś priorytetowa II - Programu Operacyjnego Ochrona i Środowisko 2014-2020 27.02.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 44/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Torunia w zakresie adaptacji do zmian klimatu celem popularyzacji i kształtowania postaw proekologicznych (konkurs nr 32). 27.02.2020
Zarządzenie PMT 41/2020zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Wykrywania i alarmowania nr 1 w Toruniu wspólnej dla Gminy miasta Toruń i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 27.02.2020
Zarządzenie PMT 40/2020zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Drużyny Pobierania Próbek w Toruniu wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego 27.02.2020
Zarządzenie PMT 39/2020zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Toruniu wspólnego dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego 27.02.2020
Obwieszczenie RMT 29/2020w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Miasta Toruń. 27.02.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A