Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 02.02.2023

Liczba wejść na stronę: 23913541
Data (2023-02-02)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Treść decyzji podlegających publikacji 25/2022Treść decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 23.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek nr 324/5, 335/1, obręb 12, stanowiących pas drogowy ul. Popiełuszki w Toruniu, na potrzeby nieruchomości położonej przy ul. Popiełuszki 4/ Rybaki 3-5. 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 20.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa instalacji zbiornikowej z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=5x do 10m3 na działkach 220, 221, 222/2, 130/4, 130/6 obręb 57 przy ul. Szosa Lubicka 38/58 w Toruniu” 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6220.1/2022obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa stacji paliw wraz z myjnią automatyczną i niezbędnymi urządzeniami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Sinorackiej w Toruniu (części dz. nr 640, 641 – obręb 71)" 22.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 15.6220.3/2022obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa naziemnego zbiornika z ciekłym tlenem wraz z płytą fundamentową na terenie dz. 34/3 obręb 59 przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu” 22.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytania 699/2022Odpowiedzi na wnioski radnych z 42. sesji RMT 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 349/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pana Piotra Drozdowskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Radiowej 5 w Toruniu (dz. nr 178, obręb 73) – zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 348/2022Informuję, że Pan Jerzy Jankowski dokonał zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zakątek 15 w Toruniu (dz. nr 135 obręb 42) 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 347/2022Informuję, że Pani Iwona Ernest dokonała zgłoszenia budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Koguciej 37 w Toruniu (dz. nr 310/14, obręb 61) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 21.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 346/2022Informuję, że Pani Grażyna Wilamowska dokonała zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Włocławskiej 321 w Toruniu (dz. nr 96/14, obręb 78) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). 21.09.2022
Zarządzenie PMT 338/2022zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań wynikających z powierzenia spółce URBITOR sp. z o.o. w Toruniu obowiązku zarzadzania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Toruniu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 337/2022w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Lelewela 9A, stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 336/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Zimowej 67-69 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu. 21.09.2022
Zarządzenie PMT 335/2022w sprawie ustalenia Regulaminu ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Jakuba Suleckiego 1, ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie 11 oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów. 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 278/2022Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania cenowego na zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji 21.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 277/2022Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację filmu promującego rozwój infrastruktury turystycznej w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 145/2022Data zgromadzenia: 25.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 144/2022Data zgromadzenia: 24.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 143/2022Data zgromadzenia: 23.09.2022 r.
Godzina zgromadzenia: 12:00-14:00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika.
21.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 79/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.270.2020.AM 21.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A