Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12062389
Data (2020-03-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23844
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce nr 28, obręb 19 w Toruniu 19.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 18/2020Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 w Toruniu na cele społeczne” 19.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 64/2020Informuję, że spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu w dniu 12 marca 2020 r. dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci ciepłowniczej od Ciepłowni Geotermalnej do obiektów WSKSiM, zakładów TOWIMOR S.A. oraz Term Toruńskich - w zakresie II etapu, tj. odcinka od miejsca lokalizacji przyłącza Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II do miejsca przyłączenia Hotelu Akademickiego WSKSiM wraz z wykonaniem przyłącza [podstawa prawna: art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)]. 18.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 63/2020Informuję, że w dniu 17.03.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego, dot. budowy odcinka odgałęzienia bocznego do posesji nr 39-41 przy ul. Dojazd w Toruniu (działki nr 32/41, 33/11 z obrębu 54), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: działki nr 32/41, 33/11, 35/4 obręb 54 18.03.2020
Zarządzenie PMT 51/2020w sprawie ustalenia regulaminu kolejnych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Ciekawej 8, Ciekawej 4 i Przelot 23, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 18.03.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 30/2020Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Złotej 1A w Toruniu – II etap. 18.03.2020
Petycje 17/2020Petycja ws. stworzenia systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień dla osób rozliczających się z Urzędem skarbowym w Toruniu. 18.03.2020
Petycje 16/2020Petycja ws. wprowadzenia biletu rocznego na komunikację miejską z możliwością opłaty abonamentowej. 18.03.2020
Petycje 15/2020Petycja ws. wprowadzenia bezpłatnej komunikacji pociągiem na czas remontu starego mostu drogowego na drugą stronę Wisły. 18.03.2020
Petycje 14/2020Petycja ws. wprowadzenia jednego biletu w Toruniu i Bydgoszczy na autobus,tramwaj i pociąg. 18.03.2020
Petycje 13/2020Petycja o przeprowadzenie "forum odpadowego" 18.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.2/2020Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa osiedla mieszkaniowego VEGA – zespół 8 domów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w parterze, infrastrukturą techniczną, miejscami parkingowymi, zjazdami z ulicy i elementami małej architektury przy ul. Watzenrodego w Toruniu (dz. nr 132/3 – obręb 30)” 18.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 350/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie nadzoru nad realizacją umowy na zadanie: Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Torunia – etap I. 17.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 349/2020Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi usunięcia odpadów o kodzie 18 01 03* - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82, z terenu nieruchomości na terenie GMT i ich zagospodarowaniu zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 150, 284, 322). 17.03.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 28/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17.03.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do Wydzierżawienia.WGN.6845.66.2020.EB, WGN.6845.67.2020.EB 17.03.2020
Petycje 12/2020Petycja o fałszywe ograniczniki prędkości. 17.03.2020
Petycje 11/2020Petycja o budowanie dróg w technologii betonowej. 17.03.2020
Petycje 10/2020Petycja o poprawę bezpieczeństwa w Toruniu poprzez projektowanie i tworzenie rond holenderskich. 17.03.2020
Petycje 9/2020Petycja o stworzenie z Torunia miasta przyjaznego dla pieszych i kierowców. 17.03.2020
Petycje 8/2020Petycja o przestrzeganie prawa w zakresie ochrony jezyka polskiego w Toruniu. 17.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A