Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 27.04.2018

Liczba wejść na stronę: 8109148
Data (2018-04-27)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 48/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Bażyńskich w Toruniu – spięcie istniejących przewodów (dz. nr 150/1, 11/5, 196 z obrębu 11) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 18.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania pn.: Projekt sali gimnastycznej przy SP nr 11 ul. Jurija Gagarina 36 w Toruniu ( dz. 53, 80, 82/3, 74/1, 79/1 obr.19 oraz inne, które wynikną np. z warunków przyłączenia do infrastruktury zewnętrznej ). 18.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 174/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty cenowej na obsługę serwisową systemu Selwin WEB. 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 173/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 67A w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 60/2018Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Torunia oraz jednostek organizacyjnych GMT w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz modemów i routerów mobilnego Internetu 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 59/2018Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 50/2018Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. 17.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 48/2018Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Św. Katarzyny 8 w Toruniu. 17.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 47/2018Informuję o braku sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez spółkę: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów dokonała zgłoszenia budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Rolniczej w Toruniu – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 46/2018Data zgromadzenia: 22.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
Miejsce zgromadzenia: przy kamienicy Szeroka 1
17.04.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 46/2018Informuję, że spółka Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Chrapkowskiego – E.J. Czubaj s.c. – dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn – 0,4kV dla zasilania działek nr 168, 191/9, 217/5 przy ul. Fortecznej w Toruniu (dz. nr 190, 192, 191/9, 217/5, 168 obręb 30) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 17.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 172/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę kostki dziennikarskiej – rozdzielacza sygnału dla Urzędu Miasta Torunia. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 171/2018Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup licencji dla istniejącego w UMT oprogramowania Oracle Database w wersji Standard Edition 2 NUP ( z możliwością downgrade’u do Standard Edition) – licencja na 2 lata dla 25 użytkowników. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 170/2018Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym w Toruniu” - Etap II. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 169/2018Wydział Budżetu i Planowania Finansowego Urzędu Miasta Torunia zaprasza zainteresowane podmioty spełniające warunki określone w mi. 76a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) do składania ofert cenowych (cena brutto i netto) na: sporządzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Torunia za rok 2017 wraz z pełną dokumentacją opisową. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 168/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż ławek stalowych z oparciem i siedziskiem drewnianym oraz koszy stalowych na śmieci. Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy. 16.04.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 167/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i montaż 2 szt. elementów małej architektury - „parkletów” na ul. Olszewskiego w Toruniu. 16.04.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 54/2018Przetarg nieograniczony na rewitalizację otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego 2 w Toruniu. 16.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 45/2018Data zgromadzenia: 28.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 12.45 - 15.00
Miejsce zgromadzenia: fragment Rynku Staromiejskiego w Toruniu wyznaczony od północy przez pomnik flisaka, południową ścianę Ratusza Staromiejskiego i pomnik Mikołaja Kopernika, od południa przez budynki południowej pierzei Rynku Staromiejskiego, od wschodu przez wschodnią pierzeję Rynku Staromiejskiego i wylot ul. Szerokiej, od zachodu przez linię łączącą pomnik flisaka z południową pierzeją Rynku Staromiejskiego; zbiórka osób uczestniczących w zgromadzeniu odbędzie się przed Dworem Artusa.
16.04.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2018Data zgromadzenia: 19.04.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 16.00 - 17.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski okolice pomnika Mikołaja Kopernika
16.04.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A