Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314233
Data (2019-02-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zgłoszenie z projektem budowlanym 15/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, działających poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 07.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 11/2019Przetarg nieograniczony na digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), utworzenie bazy danych BDOT500, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych miasta Torunia w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 07.02.2019
Inne dokumenty 1/2019Obwieszczenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 7. 07.02.2019
Stanowisko RMT 1/2019w sprawie przygotowania cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Rok 2020 rokiem stulecia powrotu Torunia do wolnej Polski”. 07.02.2019
Zarządzenie PMT 40/2019w sprawie nabycia pomieszczenia pomocniczego usytuowanego w budynku przy ul. Bydgoskiej 92 w Toruniu 06.02.2019
Zarządzenie PMT 39/2019zmieniające zarządzenie nr 316 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu "Fort Doświadczeń - adaptacja zabytkowego budynku Fortu św.Jakuba w Toruniu na cele kulturalne" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 38/2019zmieniające zarządzenie nr 63 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Bydgoska 500-52" 06.02.2019
Zarządzenie PMT 37/2019zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert zgłoszonych w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021 06.02.2019
Zarządzenie PMT 36/2019w sprawie powołania na rok 2019 komisji do oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 14/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do posesji nr 16 przy ul. Dojazd w Toruniu (dot. dz. nr 33/11, 34/8 obręb 54) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 13/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia przebudowy przewodu wodociągowego w ul. Łódzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Toruniu wraz z przyłączami do posesji przy ul. Łódzkiej 54A, 58 oraz przy ul. Powstańców Wielkopolskich 89 w Toruniu (dz. nr 139/5, 198, 117, 126, 127 – obr. 74, dz. nr 394 w obr. 66) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 12/2019Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Figowej 17-19 w Toruniu (dz. nr 13/12, 15/4 – obr. 28) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 06.02.2019
Informacje o środowisku 11/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 126B, pok. 314, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Fantazyjnej, Międzyrzecze i rzeki Drwęcy w Toruniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Informacje o środowisku 10/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok. nr 308 z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko. 06.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 68/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, w związku z podjęciem działań w zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot planowanego zamówienia oraz w celu dokonania analizy cen rynkowych i oszacowania wartości zamówienia, zwraca się z prośbą o przedstawienie ceny wykonania zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 67/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni niskiej wraz z podlewaniem i pielęgnacją roślin na parkletach na terenie zespołu staromiejskiego, w okresie od 15 marca do 15 listopada 2019 r. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 66/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 20 szt. modułów baterii SYBTU1-PLP do UPS MGE Galaxy 3500 15 kVA i ich wymianę w 2 zasilaczach znajdujących się w różnych lokalizacjach Urzędu. 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 65/2019 Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. masztów flagowych na terenie przy ul. Poznańskiej w Toruniu(dz. nr 32/13 obręb 77). 05.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 13/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia WGN.6840.5.7.2017.IW z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do zbycia (ul. Szczytna 5/7 m.8) 05.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 64/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Skarbu Państwa zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A