Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 14.07.2020
Data (2020-07-14)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 24429
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 424/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na doposażenie placów zabaw dla dzieci najmłodszych, średnich i większych przy ul. Gościnna i Skierki w Toruniu. 01.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 423/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu Żłobków Miejskich w Toruniu: Żłobek Miejski nr 2 oraz Żłobek Miejski nr 3. 01.07.2020
Zarządzenie PMT 119/2020w sprawie ustalenia regulaminu kolejnych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Świdnickiej 6-14 i przy ul. Gminnej, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów 01.07.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 69/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 01.07.2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do wydzierżawienia.WGN.6845.149.2020.EB 01.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 17.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skateparku w ramach inwestycji: „rozbudowa wielopokoleniowej przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców Miasta Torunia zlokalizowanej na Błoniach Nadwiślańskich przy przystani Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu” na terenie położonym przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3b w Toruniu (część działki nr 343/5, obręb 12) 01.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 13.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rewaloryzacji części Zespołu dworsko-parkowego „Biały Dwór”, w ramach którego planowana jest m.in. budowa oświetlenia terenu, automatyczne nawadnianie oraz monitoring wizualny na terenie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 50, św. Józefa 53-59 (działka nr 53/5 oraz część działki nr 52/7, obręb 34) 01.07.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.3.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Wola Zamkowa 2A w Toruniu (działka nr 61/7 i część działki nr 61/6 obręb 17) 01.07.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 422/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT w ramach procedury rozeznania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na bieżące utrzymanie terenów zieleni w czterech lokalizacjach. 30.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 92/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą, na terenie nieruchomości przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (dz. nr 580/1 oraz 581/6 z obrębu 10). 30.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 92/2020Informuję, iż organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia PGE Toruń S.A. z siedzibą przy ul. Ceramicznej 6 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Wiesława Kusińskiego dot. budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków mieszkalnych przy ul. Witosa 3, 5, 7 w Toruniu (dz. nr 92/9 w obrębie 59) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 30.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 78.2.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek psychoterapii na terenie położonym przy ul. Moniuszki 39 w Toruniu (działka nr 7 obręb 13) 30.06.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 19.6220.2018.1/2020Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "centrum badawczo - rozwojowe folii opakowaniowych do produktów spożywczych przy ul. Fortecznej 16 w Toruniu (dz. nr 217/3 - obręb 30)" 30.06.2020
Informacje o środowisku 16/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126 B (parter budynku) z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winnica” dla terenów położonych w otoczeniu Mostu Gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, obejmującego obszar mostu i terenów położonych po wschodniej stronie mostu, wraz z prognozą. 30.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 88/2020Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15.05.2020 r. na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r. mieszkania chronionego wspieranego dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 29.06.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 87/2020Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla 20 osób (Konkurs nr 43). 29.06.2020
Zamówienia w trybie ustawy PZP 63/2020Przetarg nieograniczony na termomodernizację wraz z robotami towarzyszącymi budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Szumana 2 w Toruniu. 29.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 421/2020Biuro Ogrodnika Miejskiego UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku potencjalnych wykonawców na przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw w Toruniu. 26.06.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 420/2020Urząd Miasta Torunia – Biuro Obsługi Urzędu prosi o złożenie oferty cenowej wraz z podaniem terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Komunikacji. 26.06.2020
Zarządzenie PMT 118/2020zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Toruniu 26.06.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 91/2020Informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Władyslawa Majewskiego – Prezesa oraz Pana Sławomira Wesołowskiego - Prokurenta, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Olęderskiej 23 A w Toruniu (dz. nr 122 – obr. 68) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1186 ze zmianami). 26.06.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A