Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
Data (2018-10-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20121
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Uchwała RMT 936/2018w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r. 27.09.2018
Uchwała RMT 935/2018zmieniająca uchwałę w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń”. 27.09.2018
Uchwała RMT 934/2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 933/2018w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na rok 2019. 27.09.2018
Uchwała RMT 932/2018w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną. 27.09.2018
Uchwała RMT 931/2018w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w pasie drogowym przy ul. Wiązowej. 27.09.2018
Uchwała RMT 930/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej. 27.09.2018
Uchwała RMT 929/2018w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu. 27.09.2018
Uchwała RMT 928/2018w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu. 27.09.2018
Zarządzenie PMT 317/2018w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Torunia Polityki przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji 27.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 123/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka kanalizacji sanitarnej – odgałęzienia bocznego do Jednostki Woskowej przy ul. Jana III Sobieskiego w Toruniu (dz. nr 21, 22 – obr. 55) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 122/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (odgałęzienia bocznego) do posesji przy ul. Plac Rapackiego 8 w Toruniu (dz. nr 65 z obrębu 14) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 27.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 935/2018Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie materiałów poligraficznych (naświetlenie i druk), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. 26.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 934/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na rozbiórkę trzech budynków murowanych parterowych mieszkalnych przy ul. Winnica 59, Winnica 75 i Winnica 90 w Toruniu. 26.09.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 160/2018Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Zielony skwer odpoczynku przy ul. Hallera w Toruniu. 26.09.2018
Informacje o środowisku 22/2018Prezydenta Miasta Torunia o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowej i Strudze Toruńskiej w Toruniu (zgodnie z uchwałą Nr 915/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2018 r.). 26.09.2018
Informacje o środowisku 21/2018Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Centrum" dla terenu ograniczonego ulicami: Szosa Chełmińska, Czerwona Droga, Aleja 700-lecia Torunia, Sportowa, Morcinka i Bema w Toruniu (Uchwała Nr 555/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r.). 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Gagarina i Krzemieniecka w Toruniu (Uchwała Nr 638/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r.). 26.09.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 933/2018Wydział Gospodarki Komunalnej UMT, zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miasta Toruń" 25.09.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 121/2018Informuję, że spółka Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Rybaki 31-35, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Ugory 9A w Toruniu (dz. nr 318/1, 313 – obręb 32) – zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 25.09.2018
Interpelacje, wnioski, zapytaniaZapytania i wnioski złożone przez radnych miasta Torunia podczas 54. sesji (06.09.2018 r.)wraz z odpowiedziami. 25.09.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A