Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 31.03.2020

Liczba wejść na stronę: 12061970
Data (2020-03-31)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 23844
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Petycje 7/2020Petycja o ograniczenie osób uprawnionych do zakupu abonamentu postojowego w strefie płatnego parkowania. 17.03.2020
Petycje 6/2020Petycja o pierwszeństwo odśnieżania chodników i dróg rowerowych. 17.03.2020
Petycje 5/2020Petycja o konsultowanie Programu Budowy Dróg Lokalnych z mieszkańcami oraz innymi podmiotami mogącymi podejmować inwestycje np. energetyczne czy gazociągowe. 17.03.2020
Petycje 4/2020Petycja o poprawę bezpieczeństwa na ulicach poprzez ograniczenie liczby znaków do niezbędnego minimum. 17.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 348/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. usług serwisowych Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Torunia. 16.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 347/2020Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia w ramach postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż równowartość w złotych 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług i konserwacji oraz napraw urządzeń alarmowych miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 16.03.2020
Zamówienia poza ustawą PZP 346/2020Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę 2 murowanych parterowych budynków mieszkalnych. 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 62/2020Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego - kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, z dnia 23 stycznia 2020 r., dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi do granicy posesji przy ul. Kartuskiej w Toruniu (dz. nr 212/1, 212/16, 212/17, 214/7, 215/22, 712 – obręb 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami). 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 61/2020Informuję, że w dniu 16.03.2020 r. organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Macieja Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.W.B. i I. „KOMA” z siedzibą przy ul. Chrobrego 14 w Toruniu dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego z halą wystawowo – magazynową (w realizacji) przy ul. Słupskiej 6 w Toruniu (obręb 53, działki nr 292/4, 301/2, 301/3), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami). Obszar oddziaływania: działki nr 292/4, 301/2, 301/3, obręb 53 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 60/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Ciechocińskiej w Toruniu (dz. nr 285, 284/4, 284/8, 284/5, 284/6, 284/3, 280/3, 284/2, 280/7, 280/1, 280/2 obręb 69) 16.03.2020
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Torunia 52/2020Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Budujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych”, dotyczących projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia w 2020 r. 16.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 28.6733/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Barwnej w Toruniu (część działki nr 326/2 obręb 46) na potrzeby posesji położonych przy ul. Barwnej 20 i ul. Barwnej 31 16.03.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 27/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16.03.2020r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.90.2028.KŁ i inne. 16.03.2020
Inne dokumenty 22/2020Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusza Zimnego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW TO1T/00070911/0. 16.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 14.1.6733/2020obwieszczenie zawiadamiające o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej planowanej w pasie drogowym ulicy Konopackich w Toruniu (dz. nr 346 obręb 55) 16.03.2020
Zarządzenia porządkowe PMT 1/2020Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2020 r. o Zarządzeniu Porządkowym Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z parkomatów na terenie Miasta Torunia. 16.03.2020
Zgłoszenie z projektem budowlanym 59/2020Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń z siedzibą przy pl. Skarbka 7/9 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego w celu zasilania budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 15 w Toruniu oraz przebudowy linii napowietrznej nn na dz. nr 182, 165/2, 173/3, 163/6, 162, 139/28, 144 w obrębie 61. [podstawa prawna: art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)]. 13.03.2020
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 32.6220.2.2019/2020Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu nakładającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "toruńska kolej gondolowa "ORBITA" w Toruniu - ul. św. Jakuba - ul. Kujawska" 13.03.2020
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 26/2020Obwieszczenie PMT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność GMT przeznaczonych do oddania w użyczenie. WGN.6850.4.2020.ANP 13.03.2020
Inne dokumenty 21/2020Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, jako odwodnienie gruntów. 13.03.2020


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A