Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 23.06.2018

Liczba wejść na stronę: 8292811
Data (2018-06-23)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 19477
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 259/2018Oczyszczenie i uporządkowanie wnętrza oraz najbliższego otoczenia obiektu fortecznego – lewej kaponiery przeciwskarpowej Fortu I im. Jana III Sobieskiego przy ul.Winnej, na terenie nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerem 79/2, obręb 58. 08.06.2018
Zarządzenie PMT 187/2018zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Toruńskiego Centrum Miasta 08.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 95/2018Przetarg nieograniczony na remont i przebudowa hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap I. 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 88/2018Informacja PMT o braku sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Toruń, Pl. Fr. Skarbka 7/9, reprezentowanej przez Panią Mirosławę Zielińską, z dnia 17 maja 2018 r., dot. budowy linii kablowych n.n. zasilających zespół czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D na działkach od 47/6 do 47/9 (dawna 47/5) przy ul. Poznańskiej 294 C, D, H, J w Toruniu (dz. nr 47/4, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 – obręb 77) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 87/2018Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o., reprezentowanych przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji Remontów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do posesji, przy ul. Chrobrego 98 w Toruniu. 08.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 86/2018Informuję, że ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działająca poprzez pełnomocnika – Panią Mirosławę Zielińską, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn do zasilania zakładu produkcyjnego przy ul. Chrzanowskiego 29 i 30-34 w Toruniu (dz. nr 99, 259/2, 259/3, 259/7 obręb 46) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 08.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 258/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej oraz podanie terminu wykonania teczek kartonowych dla potrzeb Wydziału Ewidencji i Rejestracji. 07.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 257/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i budowę przyłącza energetycznego do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy przyłączeniowej 25,5 kW na parkingu zlokalizowanym przy ul. Przedzamcze. 07.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 97/2018Przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie remontu w budynku przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”. 07.06.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 96/2018Przetarg nieograniczony na remont kapitalny kuchni w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu”. 07.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 85/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia spółki Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – dotyczącego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Droga Trzeposka 29 w Toruniu (dz. 30/6, 31 obr. 56) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 84/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb posesji przy ul. Gdańskiej 23-27 w Toruniu (dz. nr 643/5 z obrębu 53) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 83/2018Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31/35 w Toruniu, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Nad Rzeczką 24 w Toruniu (dz. nr 190/22 z obrębu 54) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zmianami). 07.06.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 78/2018Data zgromadzenia:11.06.2018
Godzina zgromadzenia:19.00 -20.30
Miejsce zgromadzenia: Toruń ul. Piekary 51
07.06.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 256/2018Wydział Ochrony Ludności zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego administratora platformy zarządzającej VMS Genetec Security Center 5.7 miejskim systemem monitoringu wizyjnego dla jednego pracownika Wydziału Ochrony Ludności 06.06.2018
Zarządzenie PMT 186/2018w sprawie ustalenia Regulaminu II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 185/2018w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu w rejonie ulicy Łódzkiej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń 06.06.2018
Zarządzenie PMT 184/2018w sprawie ustalenia Regulaminu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Toruniu przy ul. Łódzkiej oraz powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 06.06.2018
Zarządzenie PMT 183/2018w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Bella Skyway Festival 2018 06.06.2018
Zarządzenie PMT 182/2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. samorządowej instytucji kultury Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 06.06.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A