Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Środa, 21.03.2018
Data (2018-03-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 18908
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 90/2018Urząd Miasta Torunia - Biuro Obsługi Urzędu zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Przygotowanie dokumentacji projektowej - minimum projektu budowlanego - umożliwiającej na jej podstawie realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury teletechnicznej w ul. Żółkiewskiego na potrzeby Gminy Miasta Toruń. 26.02.2018
Zarządzenie PMT 55/2018w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia 26.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 89/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Koncepcja rekultywacji terenów trawników poprzez nasadzenia krzewów w pasach drogowych w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 88/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadnia pn. "Projekt rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska w granicach historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 87/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie modernizacji instalacji oświetleniowej w trzech pracowniach budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu. 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 86/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn."Wykonanie projektu i kosztorysu na zagospodarowanie terenu zieleni na osiedlu przy ul. Gerwazego (od nr 12-22) w Toruniu". 23.02.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 85/2018Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Wykonanie nowej aranżacji zieleni skweru w pasie rozdzielającym jezdnię wzdłuż ul. Piastowskiej w Toruniu". 23.02.2018
Zarządzenie PMT 54/2018w sprawie wskazania szkoły właściwej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo utworzonego Przedszkola Miejskiego Nr 18 w Toruniu 23.02.2018
Uchwała RMT 824/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lutego 2018r. na Dyrektora i Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, Skarbnika Miasta Torunia, pracowników Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia. 22.02.2018
Uchwała RMT 823/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2018r. 22.02.2018
Uchwała RMT 822/2018w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia 2018r. 22.02.2018
Uchwała RMT 821/2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018. 22.02.2018
Uchwała RMT 820/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042. 22.02.2018
Uchwała RMT 819/2018w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta zakładom budżetowym w 2018 roku. 22.02.2018
Uchwała RMT 818/2018w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 817/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 5/11 w Toruniu, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 816/2018w sprawie założenia i nadania statutu Przedszkolu Miejskiemu Nr 18 w Toruniu. 22.02.2018
Uchwała RMT 815/2018w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Wspieramy Mamy”. 22.02.2018
Uchwała RMT 814/2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.02.2018
Uchwała RMT 813/2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń. 22.02.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A