Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.03.2023

Liczba wejść na stronę: 24191023
Data (2023-03-21)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 29679
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 21.6733.2/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu o windę osobową, na terenie położonym przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu (część działki nr 188/2, obręb 18). 21.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 2.6220.21.2021.5/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa hali produkcyjnej wraz z instalacją do produkcji taśmy chłonnej i z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przelot 37 w Toruniu (dz. 74/3, 74/4 obręb 54)” w związku ze zmianą ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 grudnia 2020 r. znak: WAiB.6220.11.27.33.2020 AG w zakresie zmiany warunku z decyzji zawartego w punkcie 3 dotyczącego wykazu zainstalowanych źródeł hałasu. 21.09.2022
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 1.6220.2021.1/2022Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na działce 271 z obrębu 69 przy ul. Lipnowskiej 63 w Toruniu na halę usługowo – produkcyjną dla wyrobu laminatów poliestrowych (dz. nr 271 – obręb 69)” 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 45. sesji RMT 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 44. sesji RMT 21.09.2022
Interpelacje, wnioski, zapytaniaOdpowiedzi na wnioski radnych z 43. sesji RMT 21.09.2022
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne 6222.41/2022Stacja bazowa BT42621 TORUŃ ELANA BTS ul. M. Skłodowskiej Curie 72 20.09.2022
Zarządzenie PMT 334/2022w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa w Urzędzie Miasta Torunia 20.09.2022
Zarządzenie PMT 333/2022w sprawie przeprowadzenia naboru do Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego 20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 142/2022Data zgromadzenia:23.09.2022
Godzina zgromadzenia:18.30-20.30.
Miejsce zgromadzenia:Dolina Marzeń,bieg mostem J.Piłsudskiego do ulicy Nieszawskiej i powrót do Doliny Marzeń.
20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 141/2022Data zgromadzenia:12.10.2022
Godzina zgromadzenia:10.00-18.00
Miejsce zgromadzenia:rozpoczęcie parking przy Orliku,przejście od skrzyżowania Drogi Starotoruńskiej i Szosy Bydgoskiej do Towimoru.
20.09.2022
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 140/2022Data zgromadzenia:24.09.2022
Godzina zgromadzenia:18.00-20.00
Miejsce zgromadzenia:Rynek Staromiejski,przy pomniku M.Kopernika.
20.09.2022
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 78/2022Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu. WGN.7125.1.100.2022.JF 20.09.2022
Petycje 14/2022Petycja ws. wyznaczenia dodatkowych stanowisk urzędniczych do sprzedaży biletów służących transportowi publicznemu - oddział Urzędu Miasta Torunia w galerii handlowej "Atrium Copernicus". 20.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 345/2022Informuję, że ENERGA – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Bema 128 w Toruniu dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn – 0,4 kV dla zasilania dz. nr 129/2, 475, 483, 484, 485 przy ul. Olęderskiej w Toruniu (dz. nr 299, 300, 475, 129/2, 483, 484, 485, 280, 122, 155, 289, 291/1, 129/1, 290, 477 obręb 68) 19.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 344/2022Informuję, że organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Ewy Zakrzewskiej dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie przy ul. Brązowej 13 w Toruniu (dz. nr 141, ob. 72), zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami) 19.09.2022
Zgłoszenie z projektem budowlanym 343/2022Informuję, że Pan Piotr Drozdowski dokonał zgłoszenia przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie przy ul. Radiowej 5 Toruniu (dz. nr 178, ob. 73), zgodnie z art. 30a pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 276/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w ramach procedury szacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o dokonanie wstępnej wyceny na realizację zadania pn. Przeprowadzenie badania społecznego na grupie 500 mieszkańców Torunia oraz wśród urzędników Urzędu Miasta Torunia, a także przygotowanie i prezentacja raportu z badania 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 275/2022Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Rozszczelnienie nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza w Toruniu 19.09.2022
Zamówienia poza ustawą PZP oraz szacowanie wartości 274/2022Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Torunia, w celu oszacowania wartości zamówienia zwraca się z prośbą o podanie ceny opracowania i druku pocztówek z napisami w języku Brajla w ilości 1000 szt., promujących projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 19.09.2022


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A