Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 17.02.2019

Liczba wejść na stronę: 9314175
Data (2019-02-17)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20843
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 63/2019Wydział Gospodarki Nieruchomościami zwraca się z prośbą o podanie oferty cenowej na świadczeniu usług geodezyjnych w 2019 r. w zakresie gruntów stanowiących własnosć Gminy Miasta Toruń zgodnie ze wskazaną w zamówieniu specyfikacją. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 62/2019Wydział Inwestycji i Remontów UMT prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu" 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 61/2019Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wycięcie drzew wraz z wywiezieniem i uporządkowaniem terenu. 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 60/2019Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia prosi o przedstawienie oferty cenowej wraz z propozycją scenariusza przeprowadzenia edukacyjnej imprezy plenerowej dla dzieci pn. „Imieniny prof. Filutka” 04.02.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 12/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.02.2019r, w sprawie wywieszania wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży, wraz z ułamkowa częścią gruntu- WGN.7125.1.132,96,133,110.2017.KŁ 04.02.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 12/2019Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 04.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 11/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Sylwestra Lewandowskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn i rozbiórki linii napowietrznej nn (pierwotnie inwestycja pod nazwą: wymiana i budowa kabla/zmiana sposobu zasilania nn ST.FORT obw. 04 do ZK1-106464) przy ul. Szosa Okrężna w Toruniu (dot. dz. nr 61/3, 61/6, 69/12, 64/1, 65/7, 65/9, 65/10, 65/12, 65/13, 65/14, 66, 67, 81/5, 85 obręb 23; dz. nr 141/2 obręb 21) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 04.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 59/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia składa zapytanie ofertowe dotyczące zabezpieczenia medycznego szkolnych zawodów sportowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które rozgrywane będą w miesiącach: styczeń – czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2019 r. – łącznie ok. 1.000 godzin. 01.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 58/2019Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące wyceny zakupu 115 kompletów* pucharów, które zostaną przeznaczone jako nagrody dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń w 2019 roku. 01.02.2019
Zarządzenie PMT 35/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury 01.02.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 17/2019Data zgromadzenia: 19.02.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 11:00-13:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały Gen.Sikorskiego 8, przy Urzędzie Miasta
01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 10/2019Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia ENERGA – Operator S.A. Oddział w Toruniu, działającej poprzez pełnomocnika – Pana Rafała Drygalskiego, dotyczącego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej nn dla zasilania dz. nr 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 312/7, 298/60, 298/58, 298/56, 298/54, 298/52, 298/50, 298/48, 298/46, 298/47, 298/49, 298/51, 298/53, 298/55, 298/57, 302/6, 302/5 przy ul. Golubskiej i Rypińskiej w Toruniu (dot. dz. nr 298/15, 298/26, 298/28, 298/30, 298/32, 298/34, 298/36, 298/38, 298/39, 298/40, 298/41, 298/46, 298/47, 298/48, 298/49, 298/50, 298/51, 298/52, 298/53, 298/54, 298/55, 298/56, 298/57, 298/58, 298/60, 298/62, 302/5, 302/6, 302/21, 307/4, 308/3, 312/5, 312/7, 300, 299, 291/7 obręb 68) zgodnie z art. 30 a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 01.02.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 9/2019Informuję, że w dniu 31.01.2019 r. Pani Hanna Górecka i Pan Jan Górecki, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Artura Borkowicza, wycofali wniosek zgłoszenia zamiaru rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwa balkony przy ul. Przesmyk 2 w Toruniu, na terenie dz. nr 805 z obrębu 63 w jednostce ewidencyjnej 046301_1 Toruń. 01.02.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 57/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania interwencyjnej wycinki drzew wraz z frezowaniem pni w pasach drogowych oraz na terenach zieleni w Toruniu. 31.01.2019
Zarządzenie PMT 34/2019zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Biura Kontroli Urzędu Miasta Torunia 31.01.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 16/2019Data zgromadzenia:14.02.2019
Godzina zgromadzenia: 17.30 -18.00
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski przy pomniku Mikołaja Kopernika
31.01.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 11.6740.15/2019Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Ugory w Toruniu na działkach oznaczonych numerami: Obręb 28 działki 194, 170/10 Obręb 27 działki 18/3, 19/2, 20/2 (działki po podziale), 17/22 (działka przejmowana w całości) Obręb 30 działka 46/3 (działka po podziale) oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 18/4 (z podziału działki 18/1), 19/3 (z podziału działki 19/1), 20/3 (z podziału działki 20/1) oraz działki 17/6, 17/7 obręb 27. 31.01.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 10/2019Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej przy ul. Fałata 35/37 w Toruniu. 31.01.2019
Zgłoszenie z projektem budowlanym 8/2019Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu, działające poprzez pełnomocnika – Pana Janusza Janiaka, dokonały zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb posesji przy ul. Końcowej 6-10 w Toruniu (dot. dz. nr 68/11, 73/3, 230/4 obręb 3) zgodnie z art. 30 a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 31.01.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 56/2019Biuro Obsługi Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miasta Torunia. 30.01.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A