Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018

Liczba wejść na stronę: 8970606
Data (2018-12-11)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 20441
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zarządzenie PMT 375/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 23.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 957/2018Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia zwraca się o złożenie oferty na rozmieszczenie (upgrade) posiadanych przez Kupującego licencji na oprogramowanie, które umożliwia połączenie 78 kamer CCTV analogowych, do posiadanej przez Kupującego platformy zarządzającej Genetec Security Center. 22.11.2018
Zamówienia w trybie ustawy PZP 185/2018Przetarg nieograniczony na przygotowanie projektów i publikacja 16 tur kolorowych ogłoszeń prasowych promujących projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II”. 22.11.2018
Uchwała RMT 3/2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 2/2018w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Uchwała RMT 1/2018w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Torunia. 22.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 956/2018Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. 21.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 450/2018Biuro Projektów Informatycznych Urząd Miasta Torunia 87-100 Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia. 21.11.2018
Zarządzenie PMT 374/2018w sprawie przyjęcia służebności gruntowej 21.11.2018
Zarządzenie PMT 373/2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw Realizacji Programu Absolwent i zatwierdzenia Regulaminu jej Pracy 21.11.2018
Zarządzenie PMT 372/2018zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń" 21.11.2018
Zarządzenie PMT 371/2018zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 21.11.2018
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 152/2018Data zgromadzenia: 24.11.2018 r.
Godzina zgromadzenia: 15:00 - 16:00
Miejsce zgromadzenia: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, przy budynku Urzędu Miasta Torunia
21.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 449/2018Wydział Gospodarki Komunalnej w celu zbadania ofert rynkowych potencjalnych wykonawców na: Rozszerzenie funkcjonalności programu do tworzenia rozkładów jazdy „Rozkład7xp” o eksport do formatu GTFS oraz do aplikacji JakDojade.pl zaprasza do złożenia informacji o cenie 20.11.2018
Zarządzenie PMT 370/2018w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 154/2018Informacja o wydaniu zaświadczenia, że w sprawie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych polegających na budowie osiedlowej sieci cieplnej wraz z nowymi przyłączami dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hubego w Toruniu” – dz. nr 196, 198/1 w obrębie 30. 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 153/2018Informuję, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Toruniu przy ul. Bema 128 w Toruniu reprezentowana przez Pana Sylwestra Lewandowskiego – ESPRO Sp. z o.o., dotyczącego zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV przy ul. Wapiennej 10 w Toruniu (dz. nr 21/155, 21/134, 21/156 – obręb 42) – zgodnie z art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.11.2018
Zgłoszenie z projektem budowlanym 152/2018Informuję, że Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rybaki 31-35 w Toruniu, reprezentowana przez Pana Grzegorza Kostulskiego – Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, dokonała zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Toruniu (dz. nr 186/2, 186/3, 187, 273, 286, 287, 290/1, 318/1, 323, 396/1, 396/3, 396/4, 397, 428, 434 z obrębu 66) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami). 20.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 448/2018Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont 2 szt. chodników na terenie Gminy Miasta Toruń. 19.11.2018
Zamówienia poza ustawą PZP 447/2018Wydział Inwestycji i Remontów prosi o złożenie oferty cenowej na przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 140. 19.11.2018


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A