Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 20.04.2019
Data (2019-04-20)
-
Tytuł
Treść (tylko treść html)
Rodzaj dokumentu
Numer Rok(rrrr)
Dziedzina (wybierz)
Prawo miejscowe
   


Baza dokumentów lokalnych

Ilość dokumentów: 21271
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180 181-200 >>> 

Dokument Tytuł Data
Zamówienia poza ustawą PZP 165/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym (projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/18), realizowanego przez Gminę Miasta Toruń dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 10.04.2019
Zarządzenie PMT 113/2019w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu 10.04.2019
Zarządzenie PMT 112/2019zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 10.04.2019
Zarządzenie PMT 111/2019w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury 10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 51/2019Przetarg nieograniczony na poprawę efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia – etap IV – tj. termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi Zespołu Szkół nr 10 (budynek Liceum i Gimnazjum) przy ul. Plac Św. Katarzyny 9 w Toruniu 10.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 45/2019Data zgromadzenia: 13.04.2019 r.
Miejsce zgromadzenia: Rynek Staromiejski, przy pomniku Mikołaja Kopernika
Godzina zgromadzenia: 17:00-19:00
10.04.2019
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 44/2019Data zgromadzenia: 5.05.2019 r.
Godzina zgromadzenia: 10.00 - 14.30
Miejsce zgromadzenia:
Rozpoczęcie parking Plac I. Daszyńskiego, Toruń
Przejazd: ścieżką rowerową od Placu I. Daszyńskiego w ul. Winnica do Fortu I skąd Szosą Lubicką grupa dojedzie do ul. Wyszyńskiego a później do Ligi Polskiej skąd skieruje się w ulice Spacerową a następnie Turystyczną, którą dojedzie do celu czyli Skansenu w Kaszczorku
Zakończenie: Skansen w Kaszczorku
10.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 43/2019Przetarg nieograniczony na: publikację cyklicznej wkładki informacyjnej dla mieszkańców Torunia, stanowiącej integralną część tytułu prasowego - dziennika, tygodnika lub dwutygodnika ukazującego się na terenie miasta Toruń w 2019 r. 10.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 164/2019Wydział Środowiska i Zieleni UMT zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania "Posadzenie i pielęgnacja 200 szt. szkółkowanych krzewów żywopłotowych i soliterowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu". 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 163/2019Wydział Ochrony Ludności ogłasza rozeznanie rynku w związku z planowanym zamówieniem publicznym, nieprzekraczającym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na świadczenie usługi w zakresie czyszczenia kloszy i obudów kamer obrotowych i mega pikselowych zainstalowanych na terenie miasta Torunia. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 162/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na zakup 5 szt. telefonów IP. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 161/2019Biuro Obsługi Urzędu, Referat Obsługi Informatycznej powtórnie zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na sprzedaż i dostarczenie 15 szt. czytników do obsługi elektronicznych dowodów osobistych. 09.04.2019
Postępowania administracyjne z zakresu architektury i budownictwa 45/2019Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia spółki P.G.E. Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6 reprezentowanej przez Pana Janusza Szynala – Firma Inżynieryjna Bene-Bud, dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej dla potrzeb projektowanych budynków mieszkalnych wielo-rodzinnych zlokalizowanych przy ul. Targowej 4-10, ul. Lubickiej 61-65 i ul. Szosa Lubicka 13A-13B w Toruniu (dz. nr: 454 – obręb 55, dz. nr: 172/2, 173, 183, 184, 185/2, 186, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/3, 191/4, 191/5, 253 – obręb 56) – zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami). 09.04.2019
Interpelacje, wnioski, zapytaniaUzupełnienie odpowiedzi na wnioski z 5. sesji RMT. 09.04.2019
Zamówienia poza ustawą PZP 160/2019Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na zadanie polegające na usunięciu w 2019 roku wyrobów zawierających azbest z wytypowanych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 52/2019Obwieszczenie Prezydent Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r. WGN.6840.3.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Kochanowskiego 3 lok. 7) 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 51/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r.WGN.6840.1.12.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Akacjowa 5 m.7 i Akacjowa 9 m.1). 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 50/2019Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 8 kwietnia 2019r. WGN.6840.1.17.2017.IW w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, przeznaczonych do sprzedaży (ul. Poznańska 87 A m.3) 08.04.2019
Wykazy nieruchomości do rozdysponowania 49/2019Wykaz Prezydenta Miasta Torunia z dnia 08.04.2019r.o podaniu do publicznej wiadomości nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń przeznaczonych do wydzierżawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z regulaminem ogródki letnie. WGN.6845.28.2019.An.P. 08.04.2019
Zamówienia w trybie ustawy PZP 42/2019Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę hali sportowej w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu – Etap II. 08.04.2019


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A