Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Poniedziałek, 06.02.2023

Liczba wejść na stronę: 91881




Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Komisje RMT >

Komisje RMT


Komisja Rewizyjna

Zakres działania:
 • kontrola działalności Prezydenta oraz podporządkowanych mu jednostek,
 • działania określone w Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Miasta Toruń



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania:
 • rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli,
 • działania określone w Regulaminie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Gminy Miasta Toruń



Komisja Budżetu

Zakres działania:
 • budżet,
 • gospodarka finansami,
 • działalność gospodarcza gminy i innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta



Komisja Gospodarki Komunalnej

Zakres działania:
 • inicjowanie, planowanie w zakresie zarządzania mieniem komunalnym,
 • transport i komunikacja,
 • zieleń i cmentarze,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka lokalami,
 • energetyka,
 • rolnictwo i ochrona środowiska



Komisja Zdrowia i Rodziny

Zakres działania:
 • problematyka rodziny,
 • polityka społeczna,
 • pomoc społeczna,
 • profilaktyka,
 • ochrona i promocja zdrowia



Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zakres działania:
 • funkcjonowanie i przestrzeganie prawa,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • porządek publiczny,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • nadzwyczajne zagrożenia



Komisja Oświaty i Sportu

Zakres działania:
 • opieka przedszkolna,
 • oświata,
 • szkolnictwo wyższe,
 • kultura fizyczna,
 • sport



Komisja Kultury, Turystyki i Promocji

Zakres działania:
 • kultura,
 • sztuka,
 • ochrona zabytków,
 • promocja miasta,
 • turystyka i wypoczynek,
 • sprawy dotyczące nazewnictwa ulic, placów itp. oraz pomników i tablic pamiątkowych



Komisja Rozwoju Miasta

Zakres działania:
 • działania na rzecz rozwoju gminy,
 • wdrażanie programów związanych ze strategią i rozwojem miasta,
 • planowanie przestrzenne,
 • lokalizacja inwestycji,
 • wspieranie i rozwój rzemiosła, handlu, usług i drobnej wytwórczości,
 • procesy rewitalizacyjne oraz przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznych miasta


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A