Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.01.2018
  Data publikacji ( 2018-01-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 32
1-30 31-32 

Data publikacji Tytuł
19 stycznia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń oraz projekt stosownej uchwały uwzględniający zgłoszone uwagi.
18 stycznia 2018 Prezydent Miasta Torunia informuje, że posiada do rozdysponowania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dla 6 punktów sprzedaży, w ramach limitu ustalonego przez Radę Miasta Torunia.
18 stycznia 2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Krętej 67-69, 71-85 w Toruniu (dz. 724, 725, 730/2, 731/2, 734, 736, – obręb 63)”
17 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia: Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 118a ust. 2, art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147) Prezydent Miasta Torunia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że w dniu 10.01.2018 r. została wydana decyzja znak:WGN.6821.25.2017.DS w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Toruniu przy ulicach Otłoczyńskiej 45-47, Otłoczyńskiej i Lipnowskiej 53-55.
17 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (obręb 12 – działki nr 353/12, 353/13, 355/4, obręb 13 – działki nr 340, 341, obręb 14 – działki nr 26, 49, 53/3, 55/4, 56, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 59, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225, obręb 16 – działki nr 115, 116, 117, 153/2, 157, 168,181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2, obręb 17 – działki nr 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5, obręb 18 – działki nr 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4, obręb 20 – działka nr 3/2).
17 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (obręb 12 – działki nr 353/12, 353/13, 355/4, obręb 13 – działki nr 340, 341, obręb 14 – działki nr 26, 49, 53/3, 55/4, 56, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 59, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225,obręb 16 – działki nr 115, 116, 117, 153/2, 157, 168,181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2,obręb 17 – działki nr 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5, obręb 18 – działki nr 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4, obręb 20 – działka nr 3/2).
17 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” i garażu podziemnego „C-1” wraz z całościowym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – I etap realizacji zespołu zabudowy przy ul. Szosa Lubicka 13a-13b w Toruniu (przed zmianą adresu – ul. Szosa Lubicka 17a), dz. nr 190/3 i 191/5, obręb 56, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ
16 stycznia 2018 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - rozbudowa ulicy Św. Jakuba w Toruniu"
15 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).
11 stycznia 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2017 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń (stan na 31.12.2017).
10 stycznia 2018 Do 31 stycznia 2018 r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, które mają być wykonane w 2018 r.
9 stycznia 2018 Obwieszczenie PMT o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - rozbudowa ulicy Św. Jakuba" (dz. nr 221/1, 222/5, 222/6 obr. 18, dz. nr 72/1 obr. 17) numery działek w całości i po projektowanych podziałach.
8 stycznia 2018 Prezydent Miasta Torunia w dniu 29 grudnia 2017 wydał dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 pozwolenie wodnoprawne, znak: WŚiZ.6341.2.126.2017.jcz na wykonanie urządzeń wodnych, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026c Browina-Grzywna-Sławkowo na dł. 6,938 km” na terenie Starostwa Powiatowego w Toruniu.
8 stycznia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu w dniu 05.01.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak: WAiB.6740.11.943.8.2017.CS obejmującej przebudowę ściany środkowej nośnej w lokalu mieszkalnym nr 25 przy ul. Przybyłów 1B w Toruniu (dz. nr 53/29, z obrębu 52, j. ewid. 046301_1 TORUŃ)
8 stycznia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Rudackiej w Toruniu (dz. nr 162 z obrębu 67, dz. nr 22, 23, 24, 25, 27, 39, 40, 46, 57, 60 oraz część dz. nr 49 z obrębu 68).
5 stycznia 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "modernizacja zakładu o lokalizację dwóch abin lakierniczych, stref przygotowawczych wraz z podczyszczalnią ścieków przemysłowych w obiektach spółki przy ul. Włocławskiej 163-165 w Toruniu"
1 grudnia 2017 Informacja o wynikach postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego polegającego naprowadzeniu przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
1 grudnia 2017 Lista osób do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na rok 2018 r.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie ROZWOJU SPORTU W ROKU 2018 r. (na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń, z późn.zm.).
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).

1-30 31-32 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A