Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Czwartek, 19.07.2018
  Data publikacji ( 2018-07-19)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 35
1-30 31-35 

Data publikacji Tytuł
19 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)"
17 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na terenie położonym przy ul. Kociewskiej, Równinnej i Morwowej w Toruniu (część działki nr 97/2, obręb 40).
17 lipca 2018 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV na terenie położonym przy ul. Kociewskiej, Równinnej i Morwowej w Toruniu (część działki nr 97/2, obręb 40).
17 lipca 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, stan na dzień 30.06.2018 r.
17 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rewitalizacji terenu osiedla wraz z budową miejsc parkingowych na obszarze ograniczonym ulicami: Przy Kaszowniku, Grudziądzka, Przy Rynku Wełnianym, Jagiellońska w Toruniu (działki nr 603/9, 607, 632/20 i 636/35 obręb 10).
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 listopada 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia, na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I OCHRONY JEJ DÓBR ORAZ PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 lipca 2018r. do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla łącznie 40 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
16 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
13 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: budynek B3 wraz z infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Batorego 51, 51A w Toruniu (obręb 4, działki nr 271, 318/2) (wcześniejszy adres nieruchomości: ul. Batorego 43)
13 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej SN-15 kV na terenie położonym przy ul. Piastowskiej, Skrzyńskiego, Chłopickiego w Toruniu (części działek nr 109, 110, 113, 132, 177, 178, 212, 230, 233, obręb 18).
11 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. wraz z zagospodarowaniem terenu położonego przy ul. gen. Dąbrowskiego 9-25 i ul. Uniwersyteckiej 2-8 w Toruniu (części działek nr 10, 12, 13, 14, 65/1, 65/3, obręb 18).
10 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej NN-0,4 kV na terenie położonym przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu (część dz. nr 62, obręb 15).
10 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kablowej SN-15 kV, na terenie położonym przy ul. Pająkowskiego, Pułaskiego w Toruniu (dz. nr 6/2, 7/2, 8/7 z obrębu 19 oraz dz. nr 24, 25, 174/4 i części działek 173, 268, 272 z obrębu 55).
9 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej linii o zakup i uruchomienie linii technologicznej do regranulacji półproduktów i odpadów z tworzyw sztucznych z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i wytworzenie nowatorskiego wieloskładnikowego kompozytu polimerowego oraz stworzenie laboratorium badawczego B-R w Toruniu przy ul. Płaskiej 50 (obecnie ul. Szymańskiego 16) (dz. 154/9 obręb 45)”
9 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych, znak: WŚiZ.6540.14a.2018. hp dla Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Św. Gertrudy 6, 31-046 Kraków na wykonanie robót geologicznych na działkach o nr ew.: 11, 70, 104/1 104/2, 109, 113, 114, 138 obręb 17 tj. na terenie ograniczonym ulicami:Browarna, Wielkie Garbary i Piernikarska. Decyzja obowiązuje do 04.01.2019r.
4 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: WAiB.6740.15.5.6.2017 KJ dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Winnica w Toruniu – Etap II” w zakresie dotyczącym: wzmocnienia skarpy wraz z wycinką drzew poprzez czasowe zajęcie działek nr 140/13, 140/23 obr. 57
3 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zmieniającego postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. znak: WAiB.6740.1.181.663.2018.MS, wzywającego Inwestora – spółkę Budlex Winnica 10 Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Lubickiej 54 w Toruniu - do uzupełnienia wniosku z dnia 19 marca 2018 r. o wydanie pozwolenia na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej: budynek B3 z infrastrukturą techniczną na terenie przy ul. Batorego 43, 87-100 Toruń (działki nr 271, 318/2, obręb 4; aktualny adres wg ewidencji gruntów: ul. Batorego 51, 51A)
3 lipca 2018 Informacja PMT o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały Gen. Sikorskiego i Al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: Al. Św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do Ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, Al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały Gen. Sikorskiego od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem) w związku z uzupełnieniami dokumentacji
22 czerwca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia: Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) oraz w związku z Uchwałą Nr 539/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 Prezydent Miasta Torunia zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023.
18 czerwca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta). Konkurs na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
12 czerwca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 13 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
29 maja 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2018 r.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.

1-30 31-35 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A