Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 21.04.2019
  Data publikacji ( 2019-04-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 32
1-30 31-32 

Data publikacji Tytuł
16 kwietnia 2019 W dniu 15 kwietnia 2019r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu z siedzibą przy ul. Pająkowskiego w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „AUTYZM STOP – program skutecznej pomocy terapeutycznej” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16 kwietnia 2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!" w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
15 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Porozmawiajmy o kulturze” w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju kultury miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r.
15 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) w Toruniu o powierzchni 24,24 m2.
12 kwietnia 2019 Obwieszczenie w sprawie likwidacji Klubu Sportowego "TORUS"
12 kwietnia 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu.
11 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2019 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020.”
11 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu – II TURA
10 kwietnia 2019 Lista osób, z którymi zawarto w 2019 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 31.03.2019 r.
10 kwietnia 2019 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia rozpoczął nabór zgłoszeń obiektów do udziału w konkursie "Obiekt Roku" - edycja 2017-2018.
10 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia zawiadamia, że w dniu 27.03.2019 r. została wydana decyzja, znak WGN.6821.23.2018-20 19.DS, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Toruniu przy ul. Twardej nr 10B, ul. Twardej, dla której urządzono księgę wieczystą nr KW T01T/00016471/7, poprzez udzielenie zezwolenia na zajęcie części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami nr 33, 34/4, 34/5 i 39 z obrębu 46, na potrzeby budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
2 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadań z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019: 43.1 „Podwórkowy Dom Kultury” na Rubinkowie; 43.2 „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne” na Wrzosach
1 kwietnia 2019 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa poprzez REALIZACJĘ FESTIWALU WISŁY W TORUNIU
25 marca 2019 Biuro Mieszkalnictwa ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec ZGM, chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na nowo wybudowane, pełno standardowe mieszkania
14 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2018 r. na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta.
5 marca 2019 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2019 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego gminy w zakresie prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia na osiedlach Bielawy, Bydgoskie Przedmieście i Czerniewice - Część I.
18 lutego 2019 Prezydent Miasta Torunia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Mapa pomysłów dla Torunia” w sprawie budżetu miasta Torunia na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia na lata 2020-2044 (I etap).
15 grudnia 2018 Informacja o obowiązkach fundacji i stowarzyszeń, będących instytucjami obowiązanymi, w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2019 r., tj. od 01.07. do 31.12.2019 r. Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). (Konkurs nr 13, druga tura)
28 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport z opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
10 sierpnia 2016 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych dla ELANA - ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
4 kwietnia 2016 Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na odwodnienie wykopów fundamentowych dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej_OM Bukowa Kępa
8 marca 2016 Obwieszczenie PMT o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych pod budynkiem mieszkalnym przy ul. A Freytaga 3B, 5B, na powierzchni 3380 m2 w granicach działki ew. nr 207 obręb 30 Toruń, do uzyskania rzędnej zwierciadła wód podziemnych wynoszącej 66,5 m n.p.m., przy wykorzystaniu 6 studni odwodnieniowych Ø18” z zabudowaną kolumną filtrową PVC SBF-K DN 200, wierconych do głębokości 15 m, połączonych przewodami PE63 – PE90 ze studnią rozprężną i przyłączem do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej, który stanowił będzie odbiornik pompowanej wody.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Stanisława Sędziaka 14 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Ewa Bartosińska i Henryk Bartosiński.
6 lipca 2015 Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego przy ul. Białostockiej 6 w Toruniu. Zgłoszenia dokonali Aleksandra i Leszek Zduńscy.
3 lipca 2015 Zgodnie z art. 30a pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zmianami), informuję, że Pani Monika Adamowicz reprezentująca Edukacja Artystyczna NEW ART dokonała zgłoszenia budowy przy ul. Dworcowej 5B w Toruniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz odgałęzienia bocznego sieci kanalizacji ogólnospławnej (dz. nr 196/3, 199, 146/1, 144, 200/14, 200/30 z obrębu 40). Czynności administracyjne w sprawie prowadzi Wydział Architektury i Budownistwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 126B w Toruniu (pokój nr 301).

1-30 31-32 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A