Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 21.09.2018
  Data publikacji ( 2018-09-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 38
1-30 31-38 

Data publikacji Tytuł
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 (część działki nr 121 z obrębu 11).
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Stokrotkowej w Toruniu (część działki nr 661, obręb 32) na potrzeby posesji położonej przy ul. Stokrotkowej 6.
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Owocowej w Toruniu (część działki nr 354, obręb 35)na potrzeby posesji położonej przy ul. Jesiennej 17/Owocowej 38.
21 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiosennej w Toruniu (część działki nr 686, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wiosennej 29/Czystej 21.
21 września 2018 W dniu 18 września 2018 r. Fundacja Profilaktyka z Pasją z siedzibą przy ul. Wał Miedzyszyński 233/19 w Warszawie złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
21 września 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania hali magazynowo - usługowej nr 1 na zakłąd produkcji, montażu, regeneracji i konserwacji części i podzespołów motoryzacyjnych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu
20 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku dworca autobusowego na terenie położonym przy ul. Dąbrowskiego 8-24 w Toruniu (dz. nr 17/1, 18/1, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 60/1, obręb 18)
19 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej NN-0,4 kV na terenie położonym przy Placu Teatralnym 1 w Toruniu (część działki nr 62, obręb 12).
19 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo-usługowo-mieszkalnego (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, handel, apteka, kwiaciarnia itp.) na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 24 w Toruniu (działka nr 123/3, obręb 11).
18 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Stefana Batorego (części działek nr 75/1, 76/1 i 102 z obrębu 11).
17 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej - linii kablowej WN-110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska 129-135 w Toruniu (działka nr 50/3 oraz części działek nr 49, 50/1, 50/4, 53, 64, 66, obręb 22).
14 września 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn „Rozbudowa ulicy Morelowej w Toruniu” Obręb 28: działki 110/9, 111/4, 111/5 (działka po podziale), 146/6, 121, 120.
14 września 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Wiązowej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Bartosza Głowackiego w Toruniu” działki nr 399, 785, 416/1, 433/3, 432, 597/2, 482/1, 483, 430, 417, 482/15 (numer działki po projektowanym podziale dz. nr 482/14), 433/2 (działka przejmowana w całości)w obrębie 10.
14 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia zawiadamiające o zmianie wniosku o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z obiektem handlowo-biurowym i infrastrukturą techniczną na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/1 obręb 43).
12 września 2018 W dniu 05 września 2018 r. Fundacja WOMEN z siedzibą przy ul. gen. J. Hallera 14/3 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Przedsiębiorczość jest Polską, kobietą, torunianką" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
10 września 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 5 września 2018 r., znak: WAiB.6740.15.6.5.2018 MB dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej (Lipnowskiej) w Toruniu” – dz. nr 286, 287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 298, 343/1 w obrębie 69 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję).
6 września 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II TURA
6 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (działka nr 30 oraz części działek nr 27/1, 26/2, obręb 19).
6 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek nr 319, 336, obręb 68)
5 września 2018 W dniu 27 sierpnia 2018 r. Fundacja Bajarka z siedzibą przy ul. Kozackiej 17-19/7 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Laktacyjna grupa wsparcia" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5 września 2018 W dniu 31 sierpnia 2018 r. Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń z siedzibą przy ul. Łokietka 3 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Film dokumentalny Od Nowa" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
5 września 2018 W dniu 30 sierpnia 2018 r. Fundacja Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 7/10 złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy Szpulka" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
28 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport z opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
17 lipca 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, stan na dzień 30.06.2018 r.
30 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: I. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2018 ROKU oraz II. OTWARTE KONKURSY OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W LATACH 2018-2020.
7 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla Powiatu Toruńskiego przy ul. Towarowej 4-6 na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w mjsc. Brąchnowo, gm. Łubianka".
23 grudnia 2016 Prezydent Miasta Torunia informuje o udzieleniu Toruńskim Wodociągom Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 126,5 m dla potrzeb wykonania przewodów sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Pod Dębową Górą i Pałubickiego w Toruniu.
12 grudnia 2016 Informacja Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych dla Plast_Farb S.K. ul. M. Skłodowskiej - Curie w Toruniu
9 września 2016 Prezydent Miasta Torunia udziela Toruńskim Wodociogom Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego o łącznej długości 499,5 m w pasie drogowym ulicy Batorego.

1-30 31-38 


Pokaż archiwalne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A