Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 23.10.2018
  Data publikacji ( 2018-10-23)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5221
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Wiosennej w Toruniu (część działki nr 686, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Wiosennej 29/ Czystej 21.
23 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Stokrotkowej w Toruniu (część działki nr 661, obręb 32) na potrzeby posesji położonej przy ul. Stokrotkowej 6.
22 października 2018 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - usługowego z zapleczem socjalno - biurowym i niezbędna infrastrukturą w Toruniu przy ul. Poznańskiej 290-292
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie Gminy Miasta Toruń
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: nabór do prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego, czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej w ośmiu punktach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
19 października 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2019-2022
18 października 2018 W dniu 9 października 2018r. Fundacja VERDA z siedzibą przy ul. Żeromskiego 9/5 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Świat na wyciągnięcie ręki – warsztaty międzykulturowe” w ramach zadania publicznego z zakresu Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanym postanowieniu w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu” polegającego między innymi na budowie chodników, ścieżek rowerowych, pochylni, pomostów, boiska do siatkówki, placu do street workoutu, planowanego w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego 8, 13-45, ul. Przy Kaszowniku 2-24, ul. St. Batorego 1-3, ul. Bażyńskich na działkach nr 23/1, 24/2, 26, 27/1, 28, 37, 57/2, 58/1, 98, 99, 132/30, 136 z obrębu 11 oraz na działkach nr 41 i 44 z obrębu 18.
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej zlokalizowanych na terenie położonym przy ul. Batorego 51, 51a oraz 53 w Toruniu (działki nr 271/1, 271/4 i 271/5 oraz część działki nr 277 z obrębu 4).
18 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Owocowej w Toruniu (część działki nr 354, obręb 35) na potrzeby posesji położonej przy ul. Jesiennej 17/ Owocowej 38.
17 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na dobudowie windy do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 (części działki nr 121 z obrębu 11).
16 października 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2020 w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - IV termin naboru
16 października 2018 W dniu 15 października 2018r. DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych z siedzibą przy ul. Piskorskiej 11 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „WSPIERAMY MAMY” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia pn.: "budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu"
12 października 2018 Lista osób, z którymi zawarto w 2018 r. umowy najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń. Stan na dzień 30.09.2018 r.
12 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6740.13.473.106.2018.WS, WAiB.406.IV.79 o pozwoleniu na budowę czterech hal magazynowo – usługowych przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu (dz. nr 127, 115 obr. 43, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – ETAP II: obiekty kubaturowe – dwie hale magazynowo – usługowe nr 3 i 4
12 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi (budynek D, E, F, G), zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 13 w Toruniu (dz. nr 162/2, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
11 października 2018 W dniu 10 października 2018 r. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul. Szosie Chełmińskiej 74 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Terapia tańcem – zumba dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zespołem Downa" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
9 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu wzywającym Inwestora - Gminę Miasta Toruń - do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18) oraz o rozszerzeniu przez Inwestora wniosku o działki nr 205 i 66 z obrębu 8 (ul. Mickiewicza), na których zaprojektowano przyłącze wodociągowe
9 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji częściowej dotyczącej wniosków w sprawie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Wiązowej 4, a obecnie położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 51c, 55-55b, 57-57b, 59-59a, 61-61a, Bartosza Głowackiego 4-16-16a, 34-48, oznaczonej geodezyjnie fragmentem działki nr 482/14 z obrębu 10.
9 października 2018 W dniu 5 października 2018 r. Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul. Szosie Chełmińskiej 74 w Toruniu złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań – szkoła ratownictwa" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
8 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel, rozbudowie w poziomie piwnicy, budowie obiektu towarzyszącego o funkcji hotelowo-restauracyjnej wraz z budową podziemnego łącznika z istniejącym budynkiem na terenie położonym przy ul. Chopina 24-26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13).
5 października 2018 W dniu 4 października 2018 r. Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – Grupa Lokalna ELSA Toruń z siedzibą przy ul. Bojarskiego 3 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Jeszcze #Więcej" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
4 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28 września 2018 r., znak: WAiB.6740.15.4.6.2018 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastruktura techniczną w ciągu ulic Równinna, Polna, Morwowa, Płaska w Toruniu”. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości położone w liniach rozgraniczających: obręb 40: 81/15, 94, 119, 120/8, 123; obręb 41: 39/2, 51/9, 51/10, 59/6, 59/9, 61/6, 67/5, 68/1, 68/2, 68/3, 69/8, 70/3, 71, 75, 79/4, 80/4, 81/4, 82, 83/4, 83/7, 83/8; obręb 44: 29/2, 32/9, 33/8, 33/9, 33/10, 225/1, 227, 229/4, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 229/10; obręb 45: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65/10, 65/12, 65/13, 66/1, 67/1, 111, 112, 116, 117, 118,119 Działki przeznaczone pod inwestycję po podziale : obręb 40: 82/4, 96/1, 108/2, 108/4, 110/2, 112/4, 112/6, 113/2, 113/4, 118/5, 118/7, obręb 41: 38/3, 40/6, 52/3, 52/5, 53/11, 72/2, 74/1, 83/15, 83/13, 83/17, 83/11, obręb 44: 32/18, 32/16, 32/14, 33/16, 33/14, 59/2, 61/2, 123/67, 123/69, 123/71, 221/2, 222/2, 223/2, 224/33, 224/31, 224/35, 225/3, 231/3, 231/5,obręb 45: 65/18, 129/73, 203/6, 203/4 Działki dla których ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - czasowe zajęcie działek w całości i po podziale: obręb 40: 81/10, 81/8, 82/1, 82/3, 96/2, 108/3, 110/3, 110/4, 112/3, 112/5, 112/7, 113/3, 113/5, 118/2, 118/6, 118/8, 118/10, 116 obręb 41: 38/1, 38/4, 39/4, 39/5, 40/1, 40/7, 51/12, 53/5, 53/8, 53/12, 69/13, 69/14, 72/3, 74/2, 83/12, obręb 44: 32/17, 33/4, 33/17, 33/13, 70/7, 75, 123/4, 123/5, 123/6, 123/66, 123/68, 123/15, 123/17, 123/70, 226, 228, 231/4, 231/6, obręb 45: 21, 22/1, 23, 24, 25, 31/3, 32/1, 51, 60/1, 65/6, 65/7, 65/11, 65/14, 65/19, 79/1, 79/5, 79/6, 79/11, 79/12, 85/16, 107,115/3, 123/1, 123/2, 124/4, 129/4, 129/7, 129/74, 129/21, 194/1, 203/7, 203/5, 203/3, 215/1, 215/2, obręb 47: 270/5, 270/6, 270/4, 274/3, 274/4, 275/3, 275/5, 277/1, 277/2, 278.
3 października 2018 W dniu 1 października 2018 r. Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. "Oswoić żal po stracie - tele wsparcie przy Stowarzyszeniu Hospicjum Światło" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
3 października 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 386, 387, 391, 401, 402 i 413 z obrębu 63).
1 października 2018 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu wzywającym Inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny znajdującej się na działce nr 204/18
28 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowo-usługowo-mieszkalnego (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, handel, apteka, kwiaciarnia itp.) na terenie położonym przy ul. Wojska Polskiego 24 w Toruniu (działka nr 123/3, obręb 11).
28 września 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (część działki nr 284/2, obręb 37).
27 września 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2019-2023.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A