Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 22.07.2017
  Data publikacji ( 2017-07-22)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4643
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
21 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Dwernickiego, ul. Lipnowskiej i ul. Otłoczyńskiej w Toruniu (działki nr 320, 339 oraz część działek nr 274, 319, 336, obręb 68).
21 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Storczykowej w Toruniu (części działek nr 677/2 i 792, obręb 32).
20 lipca 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z dnia 30.09.2016 r. dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu(na obszarze ograniczonym: od północy murami miejskimi i ul. Św. Jakuba, od południa linią brzegową rzeki Wisły, od wschodu ul. Traugutta i mostem kolejowym, od zachodu zachodnią granicą parkingu samochodowego położonego przy moście drogowym im. J. Piłsudskiego)” w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej
19 lipca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu zbierania materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu"
18 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Batorego w Toruniu (część działki nr 102, obręb 48).
18 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dn63PE w ul. Stalowej i Ziemi Michałowskiej w Toruniu (działki nr 63/6, 63/4, 64/1 oraz części działek nr 824, 825/2, 105/1, obręb 43).
17 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej - linii kablowej nn-0,4kV wraz z rozdzielnią kablową przy ul. Piernikarskiej i św. Jakuba w Toruniu (części działek nr 137, 72, 71 i działki nr 123, 126/2, obręb 17).
17 lipca 2017 W dniu 7.07.2017 r. Fundacja Nowe Horyzonty złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Na dobrej drodze ku dorosłości", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
11 lipca 2017 W dniu 10.07.2017 r. Fundacja Archipelag Inicjatyw złożyła ofertę na realizację projektu pn. "Przy muzyce o zdrowiu w jesieni życia", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz zdrowia psychicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
10 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z dnia 09.03.2017 r., znak: WAiB.6740.12.1040.38.2016.ML; WAiB-137/V/2016, dla inwestycji pn.: zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym (budynek A i B), miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 11 w Toruniu (dz. nr 162/1, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – I etap inwestycji
10 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu na terenie położonym przy ul. Popiełuszki 22 (dz. nr 324/5, obręb 12).
10 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku usługowego przy ul. Dworcowej 1a w Toruniu (części działek nr 201 i 116/3, obręb 48).
10 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanych przy ul. Henryka Strobanda 11 w Toruniu (dz. nr 162/1, obręb 30, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ) – II etap inwestycji (budynek C)
7 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch kontenerów technicznych dla urządzeń telekomunikacyjnych na terenie położonym przy ul. Moniuszki / Krasińskiego 10a w Toruniu (działki nr 88/3 i 89/3, obr. 13).
7 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku basenu rehabilitacyjnego z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz ścieżką sensoryczną przy ZS nr 26 (działki nr 55, 83, 84, 152, 153, 157/4, 194 oraz część działki nr 240/4 z obrębu 5, położone przy ul. Fałata 88-90, 96, Gagarina 36, Szosa Okrężna w Toruniu).
7 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej, na terenie położonym przy ul. PCK w Toruniu (część działki nr 781, obręb 10).
7 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na administracyjno-reprezentacyjne wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku, na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu (działki nr 68, 70, obręb 15).
7 lipca 2017 W dniu 6.07.2017 r. Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM złożyło ofertę na realizację projektu pn."Przestrzeń dla Relacji", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
7 lipca 2017 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza III otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
7 lipca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem na terenie położonym przy ul. Suleckiego w Toruniu (część działki nr 91/4; obręb 58).
6 lipca 2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Obrowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania „Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek”.
5 lipca 2017 Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej na realizację w 2017 r. „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015-2020.”
5 lipca 2017 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Prezydent Miasta Torunia zawiadamia, że z dniem 05 lipca 2017 roku Gmina Miasta Toruń przystępuje do opracowania projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia".
4 lipca 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: WAiB.6740.15.4.7.2017 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu ul. Płaskiej w Toruniu – Etap II”. (działki 194/1, 193/1, 32/17, 32/1, 31/7, 194/7 obr. 45 - (działki stanowiące istniejący pas drogowy), działka 26 obr. 45 – (działka prywatna przejmowana pod drogę w całości), działki 32/28, 32/26, 194/8, 194/11 – (działki powstałe z podziałów) oraz na działkach, na których przewiduje się wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: działki 39/1, 199/2, 194/2, 31/6, 194/4 obr. 45 oraz dz. 32/27 obr. 45 (działka po podziale).
4 lipca 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Jeleniogórskiej w Toruniu
29 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Storczykowej w Toruniu (części działek nr 677/2 i 792, obręb 32).
29 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz sieci energetycznej dla potrzeb ujęcia wody Czerniewice, na terenie położonym przy ul. Włocławskiej 246-248, Zdrojowej 32-36, Gajowej 13 w Toruniu (część działek nr 497, 498, 499, 500, 512, 514, 515, obręb 76).
29 czerwca 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.21.203.45.2017 MP o pozwoleniu na budowę obejmująca zmianę decyzji nr WAiB.6740.12.764.183.2016 MP z dnia 25 listopada 2016 r., dla inwestycji pn.: „Budowa ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą przy ul. Szosa Bydgoska w Toruniu” (dz. nr 213/4, 213/5 z obrębu 22).
29 czerwca 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. gen. Dwernickiego, ul. Lipnowskiej i ul. Otłoczyńskiej na terenie OM Rudak B w Toruniu (działki nr 320, 339 oraz części działek nr 274, 319, 336 z obrębu 68).
29 czerwca 2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka.

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A