Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 21.08.2018
  Data publikacji ( 2018-08-21)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5141
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
21 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie cmentarza położonego przy ul. Wybickiego 78, 80, Żwirki i Wigury 56 w Toruniu (dz. nr 295, obręb 37).
20 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o przekazaniu do organu II instancji odwołania od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku z garażami wielostanowiskowymi i wbudowaną osłoną śmietnikową w miejscu dawnej kotłowni osiedlowej przeznaczonej do rozbiórki, na terenie nieruchomości przy ul. Czecha 20-20a w Toruniu (działki nr 719/1, 731/1, 664/1, 731/4, 732/4, 736/5, 731/2, 673, 664/2, 664/5, 732/1, 732/3 z obrębu 37, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
17 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek nr 319, 336, obręb 68)
16 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i Chrobrego w Toruniu (działki nr 137/1, 137/3 i część działki nr 156 z obrębu 39 oraz działki nr 2/2, 6/4, 6/6, 11/3, 12, 16/2, 16/4, 17/2, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32, 33, 36, 37, 94, 96, 176, 184/2 1122 i części działek nr 15, 29/4, 97, 98, 175/2, 183, 188, 194, 195, 374 z obrębu 43).
14 sierpnia 2018 obwieszczenie PMT o wydanej w dniu 10 sierpnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa układu torowo – drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu” (teren inwestycji obejmuje: al. św. Jana Pawła II od ul. Bydgoskiej i początku Mostu im. Józefa Piłsudskiego do ronda Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z ulicami: Czerwona Droga, Kraszewskiego, al. 700-lecia i Mickiewicza wraz z terenami bezpośrednio przylegającymi, ulicę Wały gen. Sikorskiego od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Solidarności, ul. Chopina od skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. 500-lecia wraz z tym skrzyżowaniem)
14 sierpnia 2018 W dniu 9 sierpnia 2018 r. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Antoniego w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Antoniego 4 złożył ofertę realizacji zadania publicznego pn. "W poszukiwaniu autorytetów" w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
10 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Toruniu (część działki nr 284/2, obręb 37).
10 sierpnia 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 18 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta) w trybie powierzenia realizacji zadania.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Jazzowo-Chorałowo-Organowy", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9 sierpnia 2018 W dniu 03.08.2018 r. Stowarzyszenie Musica Vera złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Koncert Bogurodzica - polifonia późnego średniowiecza. Jerycho.", w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8 sierpnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Placu Mariana Rapackiego w Toruniu (część działki nr 65, obręb 14), na potrzeby posesji położonej przy Placu Mariana Rapackiego 8.
8 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2018 w trybie powierzenia wykonania zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody ożywionej.
8 sierpnia 2018 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, ogłasza: Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2018r. do 31 stycznia 2020 r. zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na: utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu "W rodzinie siła!", w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7 sierpnia 2018 Prezydent Miasta Torunia podaje do publicznej wiadomości Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023" wraz z projektem Programu zawierającym uwzględnione uwagi.
1 sierpnia 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Świętego Józefa na odc. od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budowa miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej i przebudową ul. Kaszubskiej w Toruniu” Obręb 34: działki 48/1 (działka przejmowana w całości), 48/2, 49, 50, 51, 58/6 (działka po podziale), 65 Obręb 35: działki 677/2 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję) Obręb 36: działki 322, 321, 320/1 (działka po podziale), 311/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 311/2, 310/3 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 308/1 (działka po podziale), 273, 271, 265/1 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 63, 62/3, 62/4, 62/5, 61, 57/27 (działka po podziale), 57/23 (działka po podziale), 57/25 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję), 2/2, 1/4 oraz działki przeznaczone do czasowego zajęcia: dz nr. 1/1, 62/1, 330, 326, 4/4, 57/28 (z podziału działki 57/20), 265/2 (z podziału działki 265), 59/7 obr. 36 oraz dz. 695 obr. 35
31 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Poznańskiej w Toruniu (działka nr 892 oraz części działek nr 914, 930, 937/6, obręb 63).
31 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Romantycznej w Toruniu (działki nr 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/10, 94/40, 94/51, obręb 78).
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 30 listopada 2017 r. na wykonanie zadań publicznych Gminy w latach 2018-2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych - II termin naboru.
30 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 marca 2018r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka: ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH KAPMPANII SPOŁECZNEJ PN. „TORUŃSKI TYDZIEŃ TOLERANCJI” II TURA (III termin naboru ofert – do dnia 15 czerwca 2018r.).
30 lipca 2018 W dniu 27 lipca 2018r. Fundacja „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” z siedzibą przy ul. Matejki 74/2 w Toruniu złożyła ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kulturalny Zamek 2018” w ramach zadania publicznego z zakresu Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
27 lipca 2018 W dniu 26 lipca 2018r. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Toruniu z siedzibą przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Dłuższe życie z cukrzycą” w ramach zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 03 sierpnia 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: ul. Fałata 39, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres: wzips@um.torun.pl
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie cmentarza położonego przy ul. Wybickiego 78, 80, Żwirki i Wigury 56 w Toruniu (działka nr 295, obręb 37).
27 lipca 2018 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2018 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – II tura.
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kruczej w Toruniu (część działki nr 788, obręb 31), na potrzeby posesji położonej przy ul. Kruczej 17A
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sobieskiego w Toruniu (część działki nr 21 i 22, obręb 55).
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiellońskiej w Toruniu (część działki nr 769/4 z obrębu 10).
27 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Romantycznej w Toruniu (część działki nr 94/10, obręb 78) na potrzeby posesji położonej przy ul. Romantycznej 5.
27 lipca 2018 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – III TURA.
25 lipca 2018 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Rozbudowa ulicy Włocławskiej (Lipnowskiej) w Toruniu” – dz. nr 286, 287, 288, 289, 291, 292, 296, 297, 298, 343/1 w obrębie 69 (działka po podziale przejmowana pod inwestycję).
25 lipca 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym ul. Aleksandrowskiej, Lipnowskiej i Otłoczyńskiej w Toruniu (działka nr 339 oraz części działek 319, 336, 348, obręb 68).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A