Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 11.12.2018
  Data publikacji ( 2018-12-11)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 5307
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
11 grudnia 2018 obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na cele związane z produkcją folii stretch przy ul. Lipnowskiej 63A w Toruniu" (dz. nr 273, 274 - obręb 69)
7 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie prowadzonej na wniosek Grabowscy Mickiewicza Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 4, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym z infrastrukturą na terenie przy ul. Grudziądzkiej 51A w Toruniu (obręb 10, działki nr 580/1 i 581/6)
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 190 ust. l i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z póżn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego:prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego:prowadzenie i zapewnienie miejsc całodobowych okresowego pobytu w ośrodku wsparcia dla mieszkańców Torunia opuszczających zakłady karne
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego:prowadzenie ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi
6 grudnia 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
5 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 34 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z portiernią i infrastrukturą techniczną, na terenie położonym przy ul. Polnej 69 w Toruniu (dz. nr 181/l obręb 43).
5 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu firmie TANK Sp. j. W. Konczalski M. Konczalski, z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń, decyzji, zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę sklepu z częściami samochodowymi przy ul. Włocławskiej 91d w Toruniu (działka nr 658, obręb 66), w zakresie zmiany funkcji obiektów objętych w/w pozwoleniem na budowę i zmiany zagospodarowania terenu - na stację paliw płynnych i gazu z myjnią samochodową dwustanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą
5 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia zawieszającego na żądanie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na remont i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 w Toruniu (obręb 8, działki nr 204/1, 204/18, 205, 66), z przeznaczeniem na budynek mieszkalny z usługami dla społeczności lokalnej oraz na rozbiórkę budynku oficyny przy ul. Mickiewicza 57 (obręb 8, działka nr 204/18)
5 grudnia 2018 Prezydent Miasta Torunia zaprasza przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych do oceny ofert, które zostaną złożone w otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2019 r. oraz w latach 2019-2021.
4 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Tadeusza Kościuszki w Toruniu (części działek nr 73/3 z obrębu 11 i 326/4 z obrębu 4).
4 grudnia 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z wbudowanymi gabinetami lekarskimi wraz z budową przyłącza wodociągowego przy ul. Bydgoskiej 35 i 35A w Toruniu (dz. nr 172/2, 173, 174/2 obr. 12 i dz. nr 381/1 obr. 8, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
3 grudnia 2018 Lista osób do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego na rok 2019.
3 grudnia 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 387, 401, 402 z obrębu 63).
30 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej – linii kablowej WN-110 kV wraz z kanalizacją teletechniczną realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa linii 110 kV relacji Toruń Przysiek – Toruń Zachód na linię kablową od GPZ Toruń Przysiek do słupa nr 6” na terenie położonym przy ul. Port Drzewny, Szosa Bydgoska 129-135 w Toruniu (części działek nr 49, 50/1, 50/3, 50/4, 53, 64, 66, obręb 22).
30 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na hostel, rozbudowie w poziomie piwnicy, budowie obiektu towarzyszącego o funkcji hotelowo-restauracyjnej wraz z budową podziemnego łącznika z istniejącym budynkiem, na terenie położonym przy ul. Chopina 24-26 w Toruniu (dz. nr 276, 278, 279, 280, 281 oraz części działek 274, 275/2 obręb 13).
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 z późn. zm.), Prezydent Miasta Torunia ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), Prezydent Miasta Torunia ogłasza OTWARTE KONKURSY OFERT na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy W 2019 ROKU oraz W LATACH 2019-2021. (Konkursy o numerach: 1-3, 5-9, 14-27)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w roku 2019 r. rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W KATEGORII SENIOR. (Konkurs nr 10)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania: ROZWÓJ SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO. (Konkurs nr 11)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie rozwoju sportu rodzaj zadania ORGANIZACJA KRAJOWYCH LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA UZDOLNIONYCH ZAWODNIKÓW W KATEGORII MŁODZIEŻOWEJ. (Konkurs nr 12)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w I półroczu 2019 r., tj. od 01.01. do 30.06.2019 r. Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). (Konkurs nr 13, pierwsza tura)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń (z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie: ROZWOJU SPORTU w II półroczu 2019 r., tj. od 01.07. do 31.12.2019 r. Rodzaj zadania: ORGANIZACJA I UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH WYDARZENIACH SPORTOWYCH kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych). (Konkurs nr 13, druga tura)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Prezydent Miasta Torunia ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu: zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 "PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI". (Konkurs nr 4)
30 listopada 2018 Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (Konkurs nr 28)
28 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, siłownią i placem zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu tj. infrastrukturą techniczną (przyłącza, sieci) i drogową (droga wewnętrzna, parkingi, schody zewnętrzne)” na terenie położonym przy ul. Kujawskiej 16-18 w Toruniu (działka nr 375, obręb 64 oraz część działki nr 76, obręb 65).
28 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „budowa garaży, parkingów samochodowych, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć o obszarze większym niż 0,5 ha przy ul. Okólnej i Włocławskiej w Toruniu” (dz. nr 396/7, 396/6, 290/4, 292/4, 396/10, 435/2 – obręb 66)
28 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynek D i E, z garażami podziemnymi, na terenie działki nr 396/13 (przed podziałem działka nr 396/7) obręb 66, Toruń, ul. Okólna (wg ewidencji adres działki: ul. Włocławska 15 w Toruniu)
27 listopada 2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Przy Nasypie oraz ul. Cierpickiej (części działek nr 386, 387, 391, 401, 402 i 413 z obrębu 63).
27 listopada 2018 Obwieszczenie PMT o wydaniu postanowienia wzywającego Inwestora - Spółdzielni Mieszkaniowej „KOPERNIK” - do usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na wykonanie zadaszeń nad balkonami na ostatnim piętrze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bema 4-6-8, 10-12-14, 16-16A-16B w Toruniu (dz. nr 40/1, z obrębu 9, j. ewid. 046301_1 TORUŃ)

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A