Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 22.09.2017
  Data publikacji ( 2017-09-22)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4724
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
22 września 2017 Wyniki III tury otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017 w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
22 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Czystej w Toruniu (część działki nr 349, obręb 35) na potrzeby budynku mieszkalnego położonego przy ul. Czystej 38.
21 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozbudowa Teatru Baj Pomorski w Toruniu” polegającego na budowie zadaszenia amfiteatru na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 9 / ul. Wola Zamkowa 5 w Toruniu (część działki nr 45, obręb 17).
21 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej magistralnej dn600 od EC1 do komory S16 w pasie drogowym ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Teligi i Leśny Trakt w Toruniu (części działek nr 24/3, 25/4, 26/3, 96/6, 97, 98, obręb 59).
19 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej w rejonie ul. Szosa Bydgoska w Toruniu (część działki nr 13 obręb 23).
18 września 2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "wdrożenie w firmie Con-Graph Polska innowacyjnej technologii produkcji opakowań z wizualizacją produktu 360 stopni przy ul. Grudziądzkiej 124-126 w Toruniu
18 września 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór ofert na wynajem 6 gminnych lokali użytkowych: 1. Przy ul. Lindego 12 (w budynku Lindego 10/14) o pow. 37,80 m2; 2. Przy ul. Mickiewicza 60 o pow. 48,00 m2; 3. Przy ul. Mickiewicza 61 o pow. 22,53 m2; 4. Przy ul. Mickiewicza 110 o pow. 79,45 m2; 5. Przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. 24,24 m2; 6. Przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 (Baszta Gołębnik) o pow. 24,66 m2.
15 września 2017 Ogłoszenie PMT o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” , w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
15 września 2017 Ogłoszenie PMT o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegający na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Rubinkowie w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” , w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
14 września 2017 Zgodnie z § 6 ust. 10 Procedury postępowania dotyczącego wynajmu i użyczenia gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych w trybie bezprzetargowym, stanowiącej załącznik do Zarządzenia PMT nr 149 z 8 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Ogłasza wyniki naboru ofert na wynajem Fortu I wraz z przyległym terenem, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia w dniu 24 lipca 2017 r.
14 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie/ Bukowej 29 w Toruniu (działki nr 136/34 i 136/31, obręb 47, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
14 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku Sądu Rejonowego w Toruniu wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na placu Zwycięstwa, w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Warneńczyka i Jagiellońskiej (działki nr 769/5, 622, 623, 624, 625, obręb 10, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń).
13 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku basenu rehabilitacyjnego z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz ścieżką sensoryczną przy Zespole Szkół nr 26 na terenie położonym przy ul. Fałata 88-90, Gagarina 36, Szosa Okrężna w Toruniu (działki nr 194, 240/4 oraz części działek nr 55, 83, 84, 152 i 157/4; obręb 5)
13 września 2017 Obwieszczenie PMT o zakończeniu zbierania materiałów dowodowych oraz o wydanym postanowieniu stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia ooś dla zmiany decyzji z dnia 30.09.2016 r. znak: WAiB.6220.11.59.16.2016 AG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu w zakresie rozszerzenia inwestycji o fragmenty ulic: Św. Ducha, Żeglarskiej i Mostowej.
13 września 2017 W dniu 07.09.2017 r. Fundacja „Profilaktyka z Pasją” złożyła ofertę na realizację projektu pn. „Program Profilaktyki Zintegrowanej Archipelag Skarbów”, w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
13 września 2017 W dniu 05.09.2017 r. CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Wsparcie edukacyjno-terapeutyczne osób uczestniczących w reintegracji społecznej i zawodowej w ramach indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego”, w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
13 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (działka nr 425/9, obręb 38).
11 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Polnej 142 w Toruniu (działki nr 11/9 i 13/8, obręb 44, jednostka ewidencyjna 046301_1 Toruń)
11 września 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 1A – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Szosy Okrężnej poprzez budowę drogi rowerowej wraz z przebudową sieci energetycznej kolidującej z planowaną budową na odcinku od Szosy Okrężnej do końca ul. Łukasiewicza w Toruniu”.
11 września 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:„Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Placu Skalskiego oraz po śladzie dawnej linii kolejowej odcinek od ul. Pera Jonssona do granic miasta wraz z połączeniem z Barbarką – odcinek 3B – rozbudowa drogi gminnej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od drogi krajowej nr 80 do granic miasta Torunia”.
11 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.12.612.152.2017 MP o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa Centrum Dystrybucji i Nowej Centrali Neuca – II etap inwestycji na terenie przy ul. Fortecznej 35-37 w Toruniu” (działki numer 157/1, 157/2 z obrębu 30).
8 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej w pasie drogowym ul. Kameralnej w Toruniu (część działki nr 891, obręb 63).
8 września 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu postanowienia wzywającego wnoszącego podanie do uzupełnienia wniosku i projektu budowlanego dotyczącego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żelaznej 10 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 627/7 i 632/4, 578/4 z obrębu 3, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
6 września 2017 W dniu 31.08.2017 r. Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnień złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Kampanie profilaktyczne pn.: ZDROWIE NA TAK”, w ramach zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu patologiom społecznym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
6 września 2017 Obwieszczenie PMT o przekazaniu zażalenia Inwestora od postanowienia o zawieszeniu postępowania z dnia 23.08.2017 r. znak: WAiB.6740.3.479.59.2017.WS dotyczącego wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w poziomie parteru wraz z budową podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Jamontta 2A w Toruniu (dz. nr 75/11, 75/12 z obrębu 52, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ), do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.
6 września 2017 W dniu 30.08.2017 r. Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa” złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mama wraca do pracy – praktyczny przewodnik dla rodzica powracającego do kariery zawodowej”, w ramach zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
5 września 2017 Informacja PMT o pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie, należącej do Firmy Handlowo-Produkcyjnej PAK Sp. z o.o. w Toruniu na terenie spółki przy ul. Chrobrego 117 w Toruniu.
4 września 2017 W dniu 01.09.2017 r. Stowarzyszenie „Instytut Rodzicielstwa” złożył ofertę na realizację projektu pn."Tydzień rodzicielstwa bliskości w Toruniu", w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
4 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na przebudowę lokalu nr 71 i 72 polegającą na przyłączeniu pokoju z lokalu nr 72 do lokalu nr 71 poprzez przebicie przez ścianę nośną przy ul. Stawisińskiego 4g w Toruniu (dz. nr 90/5 i 1/10 z obrębu 59, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)
1 września 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o pozwoleniu na wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej w lokalu mieszkalnym nr 103 przy ul. Filomatów Pomorskich 3C w Toruniu (dz. nr 10/18, 31/23 z obrębu 51, jednostka ewidencyjna 046301_1 TORUŃ)

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A