Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 25.11.2017
  Data publikacji ( 2017-11-25)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4797
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
24 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji znak: WAiB.6220.11.23.30.2017 AG, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa czterech hal magazynowo – usługowych na działkach nr 115 i 127 obręb 43 przy ul. Chrobrego 129 w Toruniu” Obszar oddziaływania przedsięwzięcia oraz działki sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia: obręb 43 - dz. nr 126, 116, 131/2, 159/5, 159/6, 1125, 130/3, 188
24 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczych na terenie miasta Torunia zasilanych ciepłem pochodzącym z ciepłowni geotermalnej – zakres „M1” na terenie położonym przy ul. Szosa Bydgoska 73, 75, 77 w Toruniu (części działek nr 127 i 134/2 z obrębu 22).
24 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika przy ul. Batorego 17/19 w Toruniu (działka nr 86/15, obręb 11).
21 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wielopoziomowego parkingu typu „Park & Ride” wraz z zagospodarowaniem terenu, tj. infrastrukturą techniczną i drogową, na terenie położonym przy ul. Dziewulskiego 38 w Toruniu (części działek nr 74/1, 74/2, 9, 12 z obrębu 52 oraz część działki nr 62 z obrębu 58)
20 listopada 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.12.694.218.2017 MP o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego dotycząca budowy infrastruktury technicznej na nieruchomości gruntowej przy ul. gen. W. Andersa w Toruniu, polegająca na budowie: dróg wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, infrastruktury energetycznej (linie kablowe 15 i 0,4 kV, oświetlenie drogowe, przebudowa linii Napowietrznych SN 15 kV), kanalizacji teletechnicznej (dz. nr 126/1, 126/2, 126/3, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131 z obrębu 70; dz. nr 1/56, 1/74, 1/77, 1/78, 1/79, 1/83, 1/93, 1/94, 1/96, 1/97, 1/98, 1/99, 1/100 z obrębu 75).
17 listopada 2017 Informacja o wynikach otwartego naboru ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych na działalność statutową organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy, ogłoszonego w dniu 18 września 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia (nabór nr 2/2017).
17 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w latach 2018-2020.
17 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu"
14 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych (kadencja 2018-2019).
13 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na działce nr 874 z obrębu 67 dla zasilania nieruchomości położonej przy ul. Lipnowskiej 25-29 w Toruniu.
13 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Harcerskiej 9 w Toruniu (dz. nr 173/25, z obrębu 38, j. ewid. 046301_1 TORUŃ), polegającą na wykuciu otworu szer. 150 cm w ścianie nośnej pomiędzy pokojem i kuchnią oraz na zamurowaniu otworu drzwiowego w kuchni
13 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Rudackiej w Toruniu (dz. nr 162 z obrębu 67, dz. nr 22, 23, 24, 25, 27, 39, 40, 46, 57, 60 oraz część działki nr 49 z obrębu 68).
13 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa pierścienia „Bielawy – Skarpa” od źródła EC1 do komory S16s – projekt podstawowy – odcinek nowej sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła EC1 przy ul. Ceramicznej 6 w kierunku północnym i wschodnim do budynków położonych przy ul. Przy Lesie 4a, Ceglana 29b, Projektowana 12 (do miejsca wpięcia w istniejący ciepłociąg w punkcie BF) – zadanie 2 (etap V)” – przy ul. Ceramicznej, Na Uboczu (dz. nr 69/36, 69/37, 72/10, 74, 88, 99/4, 99/15, 99/27, 99/40, 99/44, 99/50, 122/10, 122/18, 122/23, 122/130, 207, 122/139, 122/141 – obręb 42)
13 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Targowej 4-10 w Toruniu (dz. 185, 187, 188 - obręb 56)
13 listopada 2017 Prezydent Miasta Torunia informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych wzdłuż ul. Kaszubskiej i Św. Józefa w Toruniu
9 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozbudowa Teatru Baj Pomorski w Toruniu” polegającego na budowie zadaszenia amfiteatru na terenie położonym przy ul. Piernikarskiej 9 / ul. Wola Zamkowa 5 w Toruniu (część działki nr 45, obręb 17).
9 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji na pozwolenie wodnoprawne na przejście projektowanym ciepłociągiem dn600 pod dnem rzeki Struga Toruńska oraz tymczasowe odprowadzenie wód gruntowych do kanalizacji deszczowej oraz do rzeki Struga Toruńska z wykopu dla projektowanej sieci ciepłowniczej magistralnej DN 600
7 listopada 2017 Gmina Miasta Toruń w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
7 listopada 2017 Gmina Miasta Toruń w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 21.12.2016 r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na Lewobrzeżu w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, w ramach Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
7 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Włocławskiej w Toruniu” – dz. nr 24, 25, 31, 32, 64, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 117/1, 118/1, 120/1, 125/1, 126/1, 149, 157, 188, 206, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 223, 224, 228, 229, 500, 23, 111/1, 113/1, 100/3, 102/1, 110/1, 222/1 – obręb 76 - ( numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
7 listopada 2017 Obwieszczenie PMT o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu – rozbudowa ulicy Św. Jakuba” (dz. nr 222/2, 221/1, 222/5, 222/6 – obr. 18, dz. nr 72/1 – obr. 17 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach).
7 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku hospicjum na terenie położonym przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu (działka nr 52/4 oraz część działki nr 52/5; obręb 34).
3 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (obręb 12 – działki nr 353/12, 353/13, 355/4, obręb 13 – działki nr 340, 341, obręb 14 – działki nr 26, 49, 53/3, 55/4, 56, 57/1, 57/3, 57/5, 58/1, 58/2, 59, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 141, 225, obręb 16 – działki nr 115, 116, 117, 153/2, 157, 168, 181/1, 181/2, 181/3, 183/1, 183/2, obręb 17 – działki nr 37/1, 37/2, 38, 43/1, 43/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65/2, 72, 74, 77/3, 77/4, 77/5, obręb 18 – działki nr 163, 191, 192, 193/3, 193/4, 196, 197, 199/1, 201, 221, 222/2, 222/3, 222/4, obręb 20 – działka nr 3/2).
3 listopada 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej w ul. Rydygiera w Toruniu (części działek nr 19/3, 32, 33, 34, 91/9 obręb 50).
3 listopada 2017 Gmina Miasta Toruń, w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu,na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 28.12.2016 r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na realizacji usług asystenckich (Asystent Osoby Niepełnosprawnych) w ramach projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
3 listopada 2017 Gmina Miasta Toruń, w imieniu której występuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu, na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz upoważnienia z dnia 28.12.2016 r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu klubu samopomocy na terenie jednostki urbanistycznej Czerniewice, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
31 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej na terenie położonym przy ul. Kozackiej 21 w Toruniu (działka nr 425/9, obręb 38).
31 października 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” (dotyczy budowy odcinków sieci elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej) na działkach nr 83, 88, 141 i 225 obręb 14 oraz działkach nr 117, 157 i 168 obręb 16.
31 października 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "budowa galwanizerni elementów z tworzyw sztucznych przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 w Toruniu"
30 października 2017 Obwieszczenie - Prezydent Miasta Torunia zawiadamia, że w dniu 26.10.2017r. została wydana decyzja, znak:WGN.6821.21.2017.DS, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Toruniu przy ul. Otłoczyńskiej 45-47, Otłoczyńskiej i Lipnowskiej 53-55, w obrębie 68, jako działki: nr 311 o powierzchni 0,6501ha, nr 321 o powierzchni 0,0373 ha i nr 323 o powierzchni 0,474 ha, zapisane w księdze wieczystej nr RUDAK T. l K. 43, w celu realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla OM Rudak B".

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A