Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Niedziela, 28.05.2017
  Data publikacji ( 2017-05-28)
-


(LISTA)
   


     

Ogłoszenia Prezydenta


Ilość ogłoszeń: 4581
1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>

Data publikacji Tytuł
26 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejw sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Jeleniogórskiej w Toruniu (dz. nr 204/10, 204/5, 182/3, 183/3, 184/2, 185/1, 186/2, 187/4  obr. 53 (numery działek w całości i po projektowanych podziałach)”.
25 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Matejki 37/ Mickiewicza 29, planowanej na terenie położonym przy ul. Matejki, Krasińskiego 18-20, 24A,19-27, ul. Mickiewicza 23, stanowiącym części działki nr 384 z obrębu 8 oraz działkach nr 110/13, 110/14 i częściach działek nr 110/16, 110/17, 112/10, 122, 145, 146, 150/1 z obrębu 13
23 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dn63PE w ul. Stalowej i Ziemi Michałowskiej w Toruniu (działki nr 63/6, 63/4, 64/1 oraz części działek nr 824, 825/2, 105/1, obręb 43).
23 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania Fortu Jakuba wraz z zagospodarowaniem terenu na cele Centrum Historycznego na terenie położonym przy ul. gen. Sowińskiego 9-11, Traugutta 1-61 w Toruniu (części działek nr 30, 27/1, 28; obręb 19)
23 maja 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni ujmującej wody z utworów kredy dla Browary Toruńskie Michał Olszewski ul. Chrobrego 3/52
22 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. gen. Dwernickiego, ul. Lipnowskiej i ul. Otłoczyńskiej na terenie OM Rudak B w Toruniu (działki nr 320, 339 oraz części działek nr 274, 319, 336 z obrębu 68).
22 maja 2017 Informacja PMT o ponownym udostępnieniu raportu i dokumentacji dla społeczeństwa dla inwestycji pn.: "budowa stacji paliw płynnych i gazu z dwoma myjniami samochodowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Włocławskiej 91D w Toruniu"
22 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "przebudowa i rozbudowa ulicy Chrzanowskiego w Toruniu"
17 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Storczykowej w Toruniu (części działek nr 677/2 i 792, obręb 32).
17 maja 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.13.979.7.2017 MP o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wodociągowych w ul.: Szymańskiego, Płaskiej w Toruniu (na terenie dawnego zakładu Elana)” (dz. nr 16/1, 142/67, 142/68, 142/72, 142/74, 142/76, 142/77, 142/86 (powstała w wyniku podziału dz. nr 142/73), 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/15, 205/6, 205/9, 205/11, 205/12, 206/2, 207/1, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 207/9, 207/11, 207/12, 207/13, 208/1, 208/2, 208/4, 209/2, 209/3, 209/4, 210/4 (powstała w wyniku podziału dz. nr 210/1), 210/5 (powstała w wyniku podziału dz. nr 210/1), 210/2, 210/3, 220/6, 220/9, 220/10, 220/11, 220/17 z obrębu 45; dz. nr 144 z obrębu 47).
16 maja 2017 W dniu 11.05.2017 r. Stowarzyszenie "Św. Łukasza" Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej złożyło ofertę na realizację projektu pn. "Toruń na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO - film dokumentalny", w ramach zadania publicznego z zakresu promocji marki Toruń w kraju i za granicą w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
15 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11 maja 2017 r., znak: WAiB.6740.15.13.5.2016 KJ dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Droga Trzeposka na odcinku od ul. Żółkiewskiego do ul. Pająkowskiego w Toruniu na działkach oznaczonych numerami 31, 21, 118, 17, 18/4 – obr. 56 (działki stanowiące istniejący pas drogowy) 148/1, 149/1, 16, 2/3 obr. 56 (działki przejmowane pod drogę w całości) 30/6, 30/8, 147/3, 147/4, 29/1, 148/3, 28/1, 27/1, 22/1, 20/3, 145/5, 18/20, 18/22, 15/2, 5/7, 145/6, (działki przejmowane pod drogę - numery działek po projektowanych podziałach) oraz na działkach, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia teren, przebudowę zjazdów oraz przebudowę innych dróg publicznych, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości dla realizacji inwestycji: dz. nr 388/6, 440, 441, 439, 454/2 obr. 49 oraz dz. nr 156, 155, 154, 5/6, 153, 149/2 – obr. 56 (działki nie ulegające podziałowi) oraz dz. 15/3, 20/4, 18/21, 22/2, 27/2, 28/2, 30/9, 29/2 obr. 56 (działki po projektowanym podziale).
12 maja 2017 Obwieszczenie PMT o ponownym wystąpieniu o zaopiniowanie przedsięwzięcia pn.: "budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Batorego 43 w Toruniu (dz. nr 271 - obr. 4)"
11 maja 2017 Prezydent Miasta Torunia, działając na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu projektu: "Koncepcja rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń do roku 2030" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
9 maja 2017 Obwieszczenie PMT o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie OM Rudak B w Toruniu (w ulicach: Aleksandrowskiej, Projektowanej CLXXII wraz z drogami dojazdowymi, Projektowanej CLXXIII, Projektowanej CLXXIV, Projektowanej CLXXV, Golubskiej)
9 maja 2017 Obwieszczenie PMT w sprawie wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne na tymczasowe odwodnienie wykopów budowlanych dla potrzeb budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Działowej i Fromborskiej w Toruniu
8 maja 2017 Informacja PMT o ponownym wyłożeniu raportu wraz z uzupełnieniem na okres 21 dni w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "galwanizernia elementów aluminiowych wraz z oczyszczalnią przy ul. Kanałowej 40-42 w Toruniu".
8 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 1a na działkach nr 201 i nr 116/3 z obrębu 48.
5 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o zakończeniu zbierania materiału i wydanych uzgodnieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej do podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Toruniu przy ul. Matejki 37/ Mickiewicza 29, planowanej na terenie położonym przy ul. Matejki, Krasińskiego 18-20, 24A, 19-27, ul. Mickiewicza 23, stanowiącym części działki nr 384 z obrębu 8 oraz działkach nr 110/13, 110/14 i częściach działek nr 110/16, 110/17, 112/10, 122, 145, 146, 150/1 z obrębu 13.
5 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch kontenerów technicznych dla urządzeń telekomunikacyjnych na terenie położonym przy ul. Moniuszki / Krasińskiego 10a w Toruniu (działki nr 88/3 i 89/3, obr. 13).
5 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu na terenie położonym przy ul. Popiełuszki 22 (dz. nr 324/5 obręb 12).
4 maja 2017 Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ustalenie istotnych warunków zamówienia publicznego pn. "Toruński Rower Miejski".
2 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na administracyjno-reprezentacyjne wraz z rozbudową schodów zewnętrznych do budynku na terenie położonym przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (dz. nr 68, 70, obręb 15).
2 maja 2017 Informacja PMT o wydanej decyzji nr WAiB.6740.11.144.90.2017 MP o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: „Budowa instalacji odprowadzenia wód gruntowych ze studni głębinowych wraz z zasilaniem i sterowaniem przy ul. Freytaga 3B-5B w Toruniu” (dz. nr 207 z obrębu 30).
2 maja 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odgałęzienia bocznego kanalizacji ogólnospławnej na terenie położonym przy ul. PCK w Toruniu (część działki nr 781, obręb 10).
28 kwietnia 2017 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 marca 2017 r. przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2017, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły.
28 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydaniu decyzji pozwolenie wodnoprawne dla MZD w Toruniu na odwodnienie wykopu fundamentowego o łącznej długości 190 m dla potrzeb wykonania kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Mazowieckiej
27 kwietnia 2017 Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór na partnera w celu zawiązania partnerstwa, którego liderem będzie Gmina Miasta Toruń, na rzecz udziału w realizacji projektu „Ludzie–Kultura–Rewitalizacja”, w ramach konkursu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kategorii Small Grants/Visegrad Grnds w 2017r. w obszarze pozyskania partnerów z krajów grupy wyszehradzkiej, a także wsparcia merytorycznego podczas przygotowywania wniosku i realizacji projektu.
27 kwietnia 2017 Obwieszczenie PMT o ponownym wystąpieniu o uzgodnienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum magazynowo – produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Przelot 66, 66A, 74-76 / Ostrej 5 w Toruniu (dz. 74/2, 79/2, 79/7, 79/8, 80/7, 80/8, 80/14, 81/1, 81/3 obręb 54)” w związku z uzupełnieniem i zmianami w karcie informacyjnej
26 kwietnia 2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki na terenie położonym przy ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu (działka nr 39/4 i 41/2, obręb 59).

1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 >>>


Pokaż wszystkie aktualne ogłoszenia


Pokaż zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A