Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540014263-N-2019 z dnia 23-01-2019 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 501328-N-2019
Data: 17/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87100   Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana parkietu wraz z podkonstrukcją na hali sportowej oraz malowanie linii wytyczających boiska, obudowa słupów żelbetowych zabezpieczająca przed uderzeniami piłki, montaż balustrad przy wejściach na salę gimnastyczną z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu, do wysokości 2,0m farbą zmywalną, demontaż siedzeń oraz band na sali gimnastycznej; 2) remont trybun: wymiana siedzeń, remont powierzchni trybun, wypełnienie ubytków, wymiana balustrad z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, na trybunie bocznej zamurowanie otworu z wypełnieniem luksferami oraz wymiana drzwi w konstrukcji aluminiowo – szklanej, demontaż boazerii ściennej, malowanie ścian i sufitów; 3) remont pomieszczeń w segmencie przebieralni i pod trybunami: wymiana podłóg w pomieszczeniach pomocniczych na linoleum, naprawa podłogi z lastryka w holu, wykonanie podłogi sportowej w pomieszczeniu siłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną, ułożenie nowych płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, ustawienie nowych kabin z systemowych płyt HPL, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych; 4) dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej: montaż kotar automatycznych na oknach, montaż kotar automatycznych dzielących salę gimnastyczną na mniejsze segmenty, bramki do piłki ręcznej, podwieszane kosze do piłki koszykowej, słupki do siatkówki, komplet systemowych wpustów itp.; 5) wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC; 6) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC; 7) wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, przebudowa rozdzielnic, montaż instalacji nagłośnienia; 8) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Jacka Winogrodzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „THERMOPROJEKT Projekty Inwestycji Budowlanych Jacek Winogrodzki”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach rozbiórkowych, izolacyjnych, murowych, posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, sanitarnych, elektrycznych oraz robotach związanych z dostawą i montażem wyposażenia sportowego. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 1.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.9. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 1.10. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz. 1.11. Szczegółowe zasady dot. rozwiązań równoważnych opisane są w pkt 1.11 SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn. „Remont i przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Przy Skarpie 13 w Toruniu”. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana parkietu wraz z podkonstrukcją na hali sportowej oraz malowanie linii wytyczających boiska, obudowa słupów żelbetowych zabezpieczająca przed uderzeniami piłki, montaż balustrad przy wejściach na salę gimnastyczną z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu, do wysokości 2,0m farbą zmywalną, demontaż siedzeń oraz band na sali gimnastycznej; 2) remont trybun: wymiana siedzeń, remont powierzchni trybun, wypełnienie ubytków, wymiana balustrad z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, na trybunie bocznej zamurowanie otworu z wypełnieniem luksferami oraz wymiana drzwi w konstrukcji aluminiowo – szklanej, demontaż boazerii ściennej, malowanie ścian i sufitów; 3) remont pomieszczeń w segmencie przebieralni i pod trybunami: wymiana podłóg w pomieszczeniach pomocniczych na linoleum, naprawa podłogi z lastryka w holu, wykonanie podłogi sportowej w pomieszczeniu siłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną, ułożenie nowych płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, ustawienie nowych kabin z systemowych płyt HPL, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych; 4) dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej: montaż kotar automatycznych na oknach, montaż kotar automatycznych dzielących salę gimnastyczną na mniejsze segmenty, bramki do piłki ręcznej, podwieszane kosze do piłki koszykowej, słupki do siatkówki, komplet systemowych wpustów itp.; 5) wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC; 6) wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, przebudowa rozdzielnic, montaż instalacji nagłośnienia; 7) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Jacka Winogrodzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „THERMOPROJEKT Projekty Inwestycji Budowlanych Jacek Winogrodzki”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach rozbiórkowych, izolacyjnych, murowych, posadzkarskich, tynkarskich, malarskich, sanitarnych, elektrycznych oraz robotach związanych z dostawą i montażem wyposażenia sportowego. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 1.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.9. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 1.10. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do siwz. 1.11. Szczegółowe zasady dot. rozwiązań równoważnych opisane są w pkt 1.11 SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 7)
W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.: wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana parkietu wraz z podkonstrukcją na hali sportowej oraz malowanie linii wytyczających boiska, obudowa słupów żelbetowych zabezpieczająca przed uderzeniami piłki, montaż balustrad przy wejściach na salę gimnastyczną z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu, do wysokości 2,0m farbą zmywalną, demontaż siedzeń oraz band na sali gimnastycznej, remont trybun: wymiana siedzeń, remont powierzchni trybun, wypełnienie ubytków, wymiana balustrad z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, na trybunie bocznej zamurowanie otworu z wypełnieniem luksferami oraz wymiana drzwi w konstrukcji aluminiowo – szklanej, demontaż boazerii ściennej, malowanie ścian i sufitów, remont pomieszczeń w segmencie przebieralni i pod trybunami: wymiana podłóg w pomieszczeniach pomocniczych na linoleum, naprawa podłogi z lastryka w holu, wykonanie podłogi sportowej w pomieszczeniu siłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną, ułożenie nowych płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, ustawienie nowych kabin z systemowych płyt HPL, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej, wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC, wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, przebudowa rozdzielnic, montaż instalacji nagłośnienia, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek w lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SIWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 325 203,00 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.: wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana parkietu wraz z podkonstrukcją na hali sportowej oraz malowanie linii wytyczających boiska, obudowa słupów żelbetowych zabezpieczająca przed uderzeniami piłki, montaż balustrad przy wejściach na salę gimnastyczną z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu, do wysokości 2,0m farbą zmywalną, demontaż siedzeń oraz band na sali gimnastycznej, remont trybun: wymiana siedzeń, remont powierzchni trybun, wypełnienie ubytków, wymiana balustrad z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego, na trybunie bocznej zamurowanie otworu z wypełnieniem luksferami oraz wymiana drzwi w konstrukcji aluminiowo – szklanej, demontaż boazerii ściennej, malowanie ścian i sufitów, remont pomieszczeń w segmencie przebieralni i pod trybunami: wymiana podłóg w pomieszczeniach pomocniczych na linoleum, naprawa podłogi z lastryka w holu, wykonanie podłogi sportowej w pomieszczeniu siłowni, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną, ułożenie nowych płytek ceramicznych, montaż sufitów podwieszanych, ustawienie nowych kabin z systemowych płyt HPL, wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej, wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń znajdujących się na parterze pod trybunami, przebieralni sali gimnastycznych oraz dla pomieszczeń WC, wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacji mechanicznej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, przebudowa rozdzielnic, montaż instalacji nagłośnienia, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek w lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SIWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 325 203,00 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-01, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-08, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych