Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510063043-N-2019 z dnia 01-04-2019 r.
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517806-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, Krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (url): www.bip.torun.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
23/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymywanie na bieżąco, czystości pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Torunia oraz czystości wokół budynków, usługi uzupełniające oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy. Wykonawca świadczy usługę będącą przedmiotem zamówienia wykorzystując własny sprzęt i środki chemiczne. 1.2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych winno odbywać się co do zasady po godzinach pracy Urzędu z wyjątkiem pomieszczeń biurowych w n/w budynkach, gdzie usługa winna być realizowana w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30: 1) ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – 20 pomieszczeń, 2) ul. Wały gen. Sikorskiego 25 – 9 pomieszczeń, 3) ul. Grudziądzka 126B – 68 pomieszczeń, 4) ul. Batorego 38/40 – 26 pomieszczeń, 5) ul. Legionów 70/76 – 4 pomieszczenia, 6) ul. Legionów 220 – 2 pomieszczenia, 7) ul. Bydgoska 5 - 4 pomieszczenia, 8) ul. Fałata 39 - 2 pomieszczenia. W celu prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca zapewni wykonywanie czynności zleconych umową przez prace osób sprzątających - co najmniej w liczbie godzin wskazanych w załączniku nr 2 do wzoru umowy i co najmniej 1 osobę nadzorującą pracę osób sprzątających. 1.3. Dodatkowe wymagania zamawiającego zawarte są w załączniku nr 1 do wzoru umowy. 1.4. Wykaz pomieszczeń i wielkość powierzchni na której ma być wykonana usługa określa szczegółowo załącznik nr 2 do wzoru umowy. 1.5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności porządkowo – sprzątające i konserwatorskie w całym okresie realizacji umowy. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osoby kierującej lub nadzorującej wykonywanie usługi. Szczegółowe wymagania zawarte są w § 4 wzoru umowy. 1.6. Obowiązek określony w pkt 1.5. dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w załączniku nr 1 do wzoru umowy. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 678861.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EMIR Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@emir.pl
Adres pocztowy: ul. Barska 10
Kod pocztowy: 87-800
Miejscowość: Włocławek
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 846900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 846900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1688389.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych