Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Piątek, 24.05.2019


Strona główna > Władze miejskie > Rada Miasta Torunia > Posiedzenia Komisji RMT >

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych
17 lipca 2018, o godzinie 15:00, sala nr 33 Urzędu Miasta Torunia ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 1. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie porządku posiedzenia,
 5. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 7. - zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 - druk nr 1073;
 8. - w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 - druk nr 1074.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Toruniu, w rejonie ulic: Szosa Bydgoska i Pera Jonssona. - druk nr 1109.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie nabycia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, stanowiącej własność osób fizycznych - druk nr 1110.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Toruniu, pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a osobą prawną - druk nr 1096.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017–2019” - druk nr 1105.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Toruń organowi regulacyjnemu do zaopiniowania - druk nr 1111.
 14. Korespondencja.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Sprawy bieżące.

powrót


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A