Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Wtorek, 26.05.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WGN
 

   
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
e-mail: wgn@um.torun.pl
dyrektor: Krawiec Wiktor
urzędowanie: Od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 18 maja 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Z Wydziałem można kontaktować tylko za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty.Wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, mailowo) na termin i określoną godzinę w wydziale odbywać się będzie bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie spraw dot. zbywania i nabywania nieruchomości, dzierżawy i udostępniania nieruchomości, użytkowania wieczystego.
Referaty
referat: Ewidencji i Dzierżaw
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 86
fax: 56 611 84 08
 
referat: Postępowania Administracyjnego
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: 56 611 85 90
fax: 56 611 84 08
 
Pracownicy
 • Krawiec Wiktor
  dyrektor

 • Kowalkowski Łukasz
  zastępca dyrektora

 • Rynkowski Adrian
  kierownik referatu postępowania administracyjnego

 • Romanowska Joanna
  obsługa sekretariatu wydziału

 • Bach Joanna
  sporządzanie informacji o stanie mienia, budżetu Gminy, oferty inwestycyjnej oraz sprzedaży nieruchomości

 • Bućko Elżbieta
  dzierżawa i użyczanie nieruchomości

 • Dąbrowski Robert
  zbywanie nieruchomości

 • Filus Joanna
  nabywanie nieruchomości pod realizację inwestycji Gminy i Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych

 • Florkowska Elżbieta
  ewidencja nieruchomości Gminy, obsługa systemu OTAGO

 • Gensikowska Joanna
  ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa, budżetu Skarbu Państwa, obsługa systemu OTAGO oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

 • Jankowski Krzysztof
  ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa, budżetu Skarbu Państwa, obsługa systemu OTAGO oraz aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa

 • Kamiński Tomasz
  opłaty adiacenckie, renty planistyczne i odszkodowania

 • Karasińska Magdalena
  komunalizacja mienia, udostępnianie nieruchomości GMT i SP pod infrastrukturę

 • Kierys Katarzyna
  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności osób prawnych i fizycznych

 • Koblańska Elżbieta
  zbywanie nieruchomości GMT

 • Kochanowska Krystyna
  kwity mazalne, aktualizacja opłat oraz bonifikaty z tytułu użytk. wiecz. gruntów Gminy

 • Lewandowska Ewa
  windykacja należności cywilno-prawnych

 • Matusiewicz Arkadiusz
  regulowanie stanu prawnego nieruchomości Gminy i SP, trwały zarząd

 • Pokorzyńska Anna
  dzierżawa i użyczanie nieruchomości

 • Przybysz Agnieszka
  reprezentowanie interesów Gminy w sprawach roszczeń, nabywanie w sprawach spadkobrania

  1-20 21-29 

  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

  Symbol Procedura      
   WGN 9.10 Uzupełnienie nieruchomości
   WGN 9.9 Ustanowianie służebności gruntowej na nieruchomościach
   WGN 9.1 Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej - wydanie zgody
   WGN 9.2 Sprzedaż gminnego lokalu użytkowego na rzecz jego najemcy
   WGN 9.3 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem
   WGN 9.4 Grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne - ustalenie odszkodowania
   WGN 9.5 Użytkowanie wieczyste gruntów - bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
   WGN 9.8 Udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji podziemnych inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi - z wyłączeniem pasów drogowych
   WGN 9.11 Dzierżawa gruntów - z wyłączeniem pasów drogowych
   WGN 9.12 Wywłaszczone nieruchomości - zwrot
   WGN 9.13 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
   WGN 9.6 Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
   WGN 9.14 NOWOŚĆ!!! Wydanie zaświadczenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A