Strona Główna    Dostęp do Informacji    Redakcja    Rejestr Zmian    Statystyki    Kontakt   
Logo BIP
 
Sobota, 08.08.2020


Strona główna > Urząd Miasta Torunia > Wydziały i biura > WAiB
 

   
Wydział Architektury i Budownictwa
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: sekretariat: 56 611 84 30
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
e-mail: waib@um.torun.pl
dyrektor: 1679
urzędowanie: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30
uwagi:

UWAGA!!!
Od 01 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z usług Urzędu Miasta Torunia. >>> Pełna informacja na ten temat
czynności: Z wydziale można kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonów i poczty. Po wcześniejszym umówieniu się na termin (konkretny dzień i godzina)możliwa jest bezpośrednia obsługa interesantów. Praca w wydziale odbywa się w godz. 7.30-15.30 w pełnym zakresie spraw. Obsługa interesantów odbywa się zawsze w wyznaczonych miejscach i na wyznaczonych stanowiskach, do których osoby przychodzące są kierowane przez portierów lub przez pracowników działu załatwiającego sprawę.
Referaty
referat: Architektury i Urbanistyki
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 38
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Zaświadczeń
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 42
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Infrastruktury Technicznej
adres: ul. Grudziądzka 126 b, 87-100, Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 45
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
referat: Pozwoleń i Zgłoszeń Budowlanych
adres: ul. Grudziądzka 126 B, 87-100 Toruń
telefon: kierownik referatu: 56 611 84 49
fax: 56 611 84 33, 611 85 08
 
Pracownicy
 • Sulik Zbigniew
  dykrektor wydziału

 • Matuszewska Renata
  z-ca dyrektora wydziału

 • Adamska Małgorzata
  kierownik referatu architektury i urbanistyki

 • Gutkowska Beata
  kierownik referatu zaświadczeń

 • Osłowski Andrzej
  kierownik referatu infrastuktury technicznej

 • Piernik Magdalena
  kierownik referatu pozwoleń i zgłoszeń budowlanych

 • Zakrzewska Emilia
  obsługa sekretariatu wydziału

 • Boczar-Jagusz Izabela
  pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, samodzielności lokali, odstępstwa od warunków technicznych, decyzje o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

 • Brończyk Magdalena
  pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

 • Czaster Andrzej
  pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, samodzielności lokali, odstępstwa od warunków technicznych, decyzje o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

 • Dombrowska Dorota
  opinie, zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu miejscowego

 • Gęsikowska Agnieszka
  opinie, zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu miejscowego

 • Góra Aleksandra
  pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Jeżewski Kamil
  pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

 • Kajacz Michał
  pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej

 • Kołodzicki Dawid
  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie urbanistyczne

 • Kołodziej Katarzyna
  pozwolenia na budowę dla obiektów infrastruktury technicznej, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych dla obiektów infrastruktury technicznej

 • Lula Michał
  pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, samodzielności lokali, odstępstwa od warunków technicznych, decyzje o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

 • Maciejewski Krzysztof
  pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia wykonania budowy i robót budowlanych, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, samodzielności lokali, odstępstwa od warunków technicznych, decyzje o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

 • Mikielska Agnieszka
  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie urbanistyczne

  1-20 21-34 

  powrót
  Jak załatwić sprawę
  Karty Informacyjne Mieszkańca prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa

  Symbol Procedura      
   WAiB 8.2 Warunki zabudowy - wydanie decyzji
   WAiB 8.5 Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia"
   WAiB 8.1 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - wydanie decyzji
   WAiB 8.14 Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę/zmiana pozwolenia na rozbiórkę - wydanie decyzji
   WAiB 8.3 Warunki zabudowy - przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
   WAiB 8.4 Opinia urbanistyczna w sprawie przeznaczenia nieruchomości w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia" lub w obowiązującym planie miejscowym
   WAiB 8.6 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Torunia
   WAiB 8.18 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Torunia
   WAiB 8.7 Środowiskowe uwarunkowania - wydanie decyzji
   WAiB 8.8 Zatwierdzenie projektu budowlanego - wydanie decyzji
   WAiB 8.9 Udzielenie pozwolenia na budowę - wydanie decyzji
   WAiB 8.10 Przeniesienie pozwolenia na budowę lub praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia od którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby
   WAiB 8.11 Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – zmiana pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
   WAiB 8.12 Wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę-przyjęcie zgłoszenia
   WAiB 8.13 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - przyjęcie zgłoszenia
   WAiB 8.15 Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym m.p.z.p. - wydanie zaświadczenia
   WAiB 8.16 Samodzielność lokalu - wydanie zaświadczenia
   WAiB 8.17 Udostępnienie akt archiwalnych – udostępnienie akt do wglądu lub wydanie kopii akt
   WAiB 8.19 Roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę - przyjęcie zgłoszenia
   WAiB 8.20 Rejestracja dziennika budowy - zarejestrowanie dziennika budowy
   WAiB 8.22 Rygor natychmiastowej wykonalności - nadanie rygoru w decyzji administracyjnej lub wydanie postanowienia (jeśli decyzja została już wydana)
   WAiB 8.23 Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji.
   WAiB 8.24 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - przeniesienie decyzji.

  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Toruń
  Strona Główna |  Dostęp do Informacji |  Redakcja |  Rejestr Zmian |  Statystyki |  Kontakt
  bip.gov.pl U R Z Ą D   M I A S T A   T O R U N I A