Winieta internetowa

Ostatnie wydanie Stałe rubryki Archiwum Biuro Informacji Poczta do Gazety

 Numer 16 (110) z 22 sierpnia 2002 r.

Strategia rozwoju Torunia
Miasto turystyczne

Toruń powinien być miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej – zakłada „Strategia rozwoju miasta Torunia”. Aby osiągnąć w najbliższych kilkunastu latach ten cel, należy - zdaniem autorów strategii – zrealizować pięć konkretnych celów operacyjnych.

- Do tych pięciu celów należy ustalenie koncepcji tego rodzaju gospodarki na terenie miasta, przyjętej przez jego samorząd i podmioty nią zainteresowane, ochrona walorów i atrakcyjności turystycznej Torunia, zwiększenie ilości współczesnych atrakcji turystycznych Torunia, ofensywa promocyjna walorów turystycznych miasta i przygotowanie mieszkańców do roli osób zapraszających – mówi wiceprezydent Torunia Zdzisław Bociek. – W pracach nad strategią zgodziliśmy się z opinią, że turystyka ułatwia identyfikację Torunia w Polsce i świecie i w ten sposób staje się jednym ze zjawisk decydujących o rozwoju naszego miasta.

Młodzi turyści w Toruniu. (Fot. M. Litwin)

Stworzeniu koncepcji gospodarki turystycznej ma służyć powołanie lokalnej izby turystycznej, monitoring zjawisk turystycznych w mieście, a także weryfikacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta pod kątem zabezpieczenia terenów pod funkcje turystyki i rekreacji. Turystyce w Toruniu w naturalny sposób mają sprzyjać poza tym zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej i eksponowanie i promocja zabytków składających się na klimat miasta. Wskazano więc na potrzebę zapewnienia elementarnej estetyki zabytkowego zespołu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta, zagospodarowanie nadbrzeży Wisły w obszarze miasta, ekspozycję zabytkowych wnętrz instytucji publicznych, opracowania informacji o obiektach zabytkowych, miejscach zdarzeń historycznych, zasłużonych mieszkańcach, gościach miasta i zbiorach muzealnych, ochrony i ekspozycji panoramy miasta, a także ochrony zabytkowego zespołu przed funkcjami w nim niepożądanymi z punktu widzenia turystycznej atrakcyjności miasta. 

Zrealizowanie tych zamierzeń wiązać by się musiało z przystosowaniem zabytkowych obiektów do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne, znacznym ograniczeniem ruchu kołowego w obrębie starówki, zagospodarowaniem dla rekreacji terenów Kępy Bazarowej i otoczenia Zamku Dybowskiego, poprawą organizacji ruchu zmierzającą do wykluczenia ruchu tranzytowego (ciężkiego) z Bulwaru Filadelfijskiego. Rozszerzenie oferty atrakcyjnego spędzania czasu w Toruniu poza standardowe zwiedzanie miasta ma natomiast na celu - zdaniem autorów strategii - wydłużenie pobytu turystów w Toruniu. Ma temu służyć: powstanie obiektów przyciągających określone grupy turystów, np. centrum popularyzacji wiedzy o wszechświecie „Miasto Nauki”, parku wodnego, multikina i ośrodka sportów motorowych. W strategii wskazano także na walory dekoracji miasta charakterystycznymi barwami, oznakami, elementami małej architektury, bogatej oferty miejsc i działalności rozrywkowej, kulturalnej i gastronomiczno-hotelowej, utrzymania porządku w miejscach publicznych i bezpieczeństwa, bogatego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych, naukowych i handlowych szeroko reklamowanych w regionie i w kraju, a także zapewnienia znacznej liczby bezpiecznych miejsc parkingowych w bezpośrednim zapleczu zespołu staromiejskiego. 

Strategia zakłada także, by na styku działań promocyjnych i turystycznych Toruń uzyskał logo turystyczne, umieszczane na towarach wytwarzanych w mieście, opakowaniach towarów sprzedawanych w Toruniu czy toruńskich wydawnictwach. Mówi się także o potrzebie zabiegania o pozytywną obecność turystycznego Torunia na łamach ogólnopolskich dzienników, audycji informacyjnych Polskiego Radia i stacji telewizyjnych, wykorzystania dla promocji turystycznej miasta partnerów zagranicznych, a także promocji miasta na targach turystycznych.

Turystyczne walory Torunia mogą także zależeć od samych torunian. Dlatego ważną i podkreślaną w strategii cechą turystycznego charakteru Torunia powinno być upowszechnienie postawy otwartości i gościnności mieszkańców, popularyzacja postawy „miłośnika Torunia” oraz dbałość o czystość, estetykę i wygląd miasta. W strategii wspomina się więc o wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu urody naszego miasta, promocyjno-informacyjnych obowiązkach służb miejskich i wprowadzeniu specjalnego systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych.

Komentuje LUCJAN BRONIEWICZ, dyrektor toruńskiego Planetarium, w ramach prac nad strategią przewodniczący Zespołu Turystyki i Rekreacji: 

"Podczas prac nad strategią zarówno zaproszeni eksperci, jak i wszystkie zespoły problemowe podkreślały, iż turystyka jest wielką szansą dla rozwoju miasta i wzrostu jego zamożności. W związku z tym zaproponowano umieszczenie turystyki w sferze gospodarczej, aby dzięki temu usytuowaniu widzieć ją przede wszystkim jako gałąź przemysłu, nie zapominając jednak przy tym o jej związkach z kulturą. Brakuje nam bowiem świadomości producenta. Dominuje zaś postawa turysty - konsumenta, a więc kogoś, kto dokonuje wyboru spośród wielu ofert i zadaniem którego nie jest zabieganie o atrakcyjność danego miejsca, tworzenie wizji, strategii i planów dalszego rozwoju.

Turystyka nie tylko w Toruniu postrzegana jest jako szansa na rozwój. Wiele miast i regionów w Polsce rywalizuje ze sobą o przyciągnięcie jak największej liczby turystów. Wynika to z trudnej sytuacji wielu zakładów pracy i gałęzi przemysłu, z drugiej zaś strony opiera się na powszechnej także wśród ekonomistów opinii, iż „przemysł turystyczny” jest jednym z najbardziej obiecujących na świecie. Uchwalenie strategii jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Dla decydentów stanowić będzie ona użyteczne kryterium wyboru zgłaszanych projektów, tak by zbliżały nas do realizacji strategii i gwarantowały jak najbardziej efektywne wykorzystanie zaangażowanych środków publicznych.

Ponaddwudziestoosobowy zespół, któremu miałem przyjemność przewodniczyć, pracował nad piątym celem strategii zatytułowanym „Toruń miastem o rozwiniętej gospodarce turystycznej”. W jego ramach opracowano 5 programów operacyjnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują programy 5.1 i 5.3. Pierwszy z nich, w naszym mniemaniu, warunkuje sukces realizacji kolejnych celów strategii i wiąże się z konieczną zmianą świadomości i mentalności w postrzeganiu turystyki. Drugi dotyczy zinwentaryzowania istniejącego potencjału turystycznego Torunia i zbudowania na nim, obok tradycyjnej turystyki historyczno-krajoznawczej, nowych rodzajów turystyki, m.in. edukacyjnej, kongresowej czy weekendowej".

Andrzej Dembowski

w numerze


| Ostatnie wydanie | Stałe rubryki | Archiwum GM | Biuro Informacji | Urząd Miasta Torunia - strona główna |
| Poczta do Gazety Miejskiej |


wm