Winieta internetowa


Nr 14 (32) z 22 lipca 1999 r.

Vademecum interesanta -

Rady na odpady

Producenci odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie muszą uzyskać zezwolenie na ich wytwarzanie. Zobowiązuje do tego artykuł 8. ust.1 ustawy o odpadach z 27 czerwca 1997 r. Zezwolenie takie w formie decyzji administracyjnej wydaje starosta, a w praktyce działający w jego imieniu Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Poprzez wytwarzających odpady rozumie się podmioty gospodarcze w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej oraz jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, ale wytwarzające odpady.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

1. Wyszczególnienie rodzajów odpadów z określeniem ich podstawowego składu chemicznego zgodnie z klasyfikacją odpadów zawartą w rozporządzeniu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 24 grudnia 1997 r. Odpady zostały w tym rozporządzeniu podzielone na 20 grup w zależności od źródła powstawania, grupy zaś na poszczególne, precyzyjnie określone rodzaje odpadów. Każdy odpad ma swój stały kod, który wytwórca musi odszukać na liście i następnie używać go przy zawieraniu umów z przedsiębiorstwami usuwającymi odpady. Lista kodów jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska UM lub w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania.

2. Określenie ilości odpadów wytwarzanych rocznie - oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów ( w kilogramach lub tonach na rok).

3. Określenie sposobu minimalizacji ilości powstającego odpadu oraz sposobu postępowania z wytworzonym odpadem - tj. opisanie sposobu usuwania, w tym transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca ich powstania, albo sposobu wykorzystania odpadów lub ich unieszkodliwienia.

Wytwarzający odpady może zlecić usuwanie, wykorzystanie lub unieszkodliwianie odpadów odbiorcy odpadów, np. MPO. Musi jednak sprawdzić, czy odbiorca ma zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w stosunku do odpadów niebezpiecznych.

Jednostka produkująca poniżej 1000 ton odpadów rocznie zgodnie z ustawą o odpadach (art.8 ust.3) ma obowiązek uzgodnić z Prezydentem Miasta sposób postępowania z tymi odpadami. Uzgodnienie takie następuje w formie decyzji na czas określony.

Wytwórcy odpadów, którzy rozpoczęli działalność przed końcem 1998 r. zgodnie ze wspomnianą ustawą mieli czas na złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia lub dokonania uzgodnienia do końca ub.r. Osoby, które się temu nie podporządkowały, mogą zostać ukarane grzywną, a nawet aresztem. Firmy rozpoczynające działalność występują o zezwolenie na bieżąco.

W przypadku wytwarzających odpady, którzy posiadają lub budują obiekt zaliczony do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, zezwolenia lub uzgodnienia wydaje wojewoda.

Małgorzata Litwin

w numerze


| Ostatnie wydanie |
Skrzynka Pocztowa
piotrowicz@um.torun.pl

aktualizacja: 19.07.2000